МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 29.01.2008г.

13/9/2017
 
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 29.01.2008г.
 
13.09.2017г.
 
МОТИВИ
 
1.  Причините за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан се базират на основание приетите изменения в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 01.01.2017 година. Основна цел: Привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан в съответствие в измененията на действащата нормативна уредба.
2.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт – не са необходими.
3.  Очакваните резултати от прилагането на наредбата – резултатите, които се очакват от предлаганата промяна в Наредбата се свеждат до определяне на данък върху таксиметров превоз на пътници сравним с определения в съседните на Община Тутракан.
4.  Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Тутракан е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 
 
 
ПРОЕКТ : Предлагам Общинския съвет Тутракан на основание чл.21, ал2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ( ЗМСМА ), във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, да вземе следното:
 
 
 
 
 
 
РЕШЕНИЕ:
 
 
Приема допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, както следва:
 
 
 
1.  В чл.61 ал.1 числото „500” се заменя с „350”.
2.  Настоящата промяна влиза в сила от 01.01.2018г.
 
 
 
На основание чл.26 ал.4 от Закона за нормативните актове се публикува настоящия Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, с който се предоставя за обществена консултация 30 дневен срок за предложения и становища, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан до 13.10.2017  година включително.