Протокол №16 и РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №16/27.04.2017г от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

15/5/2017
РЕШЕНИЯ
по
ПРОТОКОЛ №16/27.04.2017г. от общото събрание на
 Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе
 
 
Днес, 27 април 2017 г. (четвъртък), от 13:30 часа в кабинета на г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе, се проведе шестнадесетото заседание на Общотосъбрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР).
На шестнадесетото заседание на общото събрание присъстваха:
г-н Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе;
г-н Михаил Чиликов – упълномощен представител на кмета на Община Сливо поле–г- н Валентин Атанасов, с пълномощно №ПК-16/27.04.2017 г. ;
г-н Милен Маринов – упълномощен представител на кмета на Община Тутракан- Димитър Стефанов, с пълномощно №РД-10-18/26.04.2017 г.;
г-н Георги Георгиев  - Кмет на Община Ветово;
г-жа Йоана Свиленова Стоянова – упълномощен представител от кмета на Община Иваново – г-н Георги Миланов, с пълномощно №92-604-1/24.04.2017 г.
 
Шестнадесетото заседание се проведе при следния дневен ред:
Точка 1.Кандидатстване с едно общо проектно предложение с наименование: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура  BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по  приоритетна  ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.
Точка 2.Определяне на общините - възложители на обществените поръчки по проекта.
Точка 3.Собственост на изградената анаеробна инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци  и дялово разпределение на всяка община член на РСУО Русе.
Точка 4.Ангажираност на общините от РСУО Русе да не прехвърлят на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.
Точка 5.Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъците на основание чл. 26, ал.1,т.4 от ЗУО.
Точка 6.Проект на споразумение за партньорство.
Точка 7.Други.
 
 
По точка първаобщото събрание единодушно с пет гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №1
 
Дава съгласие РСУО Русе да кандидатства с едно общо проектнопредложениеснаименование: „Изгражданенаанаеробна инсталациязаразделно събрани биоразградимиотпадъцизануждитена общините– Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“попроцедура BG16M10P002-2.004„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2„Отпадъци“ на Оперативнапрограма„Околнасреда2014–2020г.“.
РСУО Русе определя Община Русе да бъде водеща община по процедурата, тъй като на нейната територия се намира Регионално депо Русе, и да предприеме всички необходими правни и фактически действия за подготовка на проектното предложение. Останалите общини от РСУО се определят като партньори на водещата община, като за целта ще бъде сключено споразумение за партньорство.
 
 
По точка втораобщото събрание единодушно с пет гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №2
Определяобщините - възложители на обществените поръчки по проекта, както следва:
 
·         ОбщинаРусе евъзложителнаобщественитепоръчкипореданаЗОПзаизборна изпълнителнадейностите, свързани с подготовката на проектното предложение;
 
·         ОбщинаРусеевъзложителнаобщественитепоръчкипореданаЗОПзаизбор наизпълнителнадейноститепо изгражданена инсталацията (СМР) и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталация;
 
·         ОбщинаРусеевъзложителнаобщественитепоръчкипореданаЗОПзаизбор наизпълнителнадейноститепо надзорнаинсталацията;
 
·         ОбщинаРусеевъзложителнаобщественитепоръчкипореданаЗОПзаизбор наизпълнителнадейноститепо мерки за информация и комуникация.
 
·         Всички общини членове на РСУО Русе се определят като съ-възложителипо реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП за възлагане на експлоатацията на изграденатаанаеробна инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци.
 
 
По точка третаобщото събрание единодушно с пет гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №3
ВсичкиобщиниотРСУО-Русе,независимодалисаопределенизаводеща общинаилипартньор,сеангажиратизграденатасъссредствапопроцедуратаинфраструктура,в т.ч.движимоинедвижимоимуществодабъдеобщинскасобственост. Собственосттана изграденатаанаеробна инсталациизаразделно събрани биоразградими отпадъцизадължителнотрябвадабъдеобщинскаидаотговарянаследнитеусловия: всякаконкретна инсталациядаесъсобственостнавсичкиобщини, чиитоотпадъцищесетретиратвнея.В случаят теренът, върху който се предвижда да бъде изградена анаеробната инсталация, е собственост на община Русе, в споразумениетоще бъде договорено, че собствеността на изградената анаеробна инсталация, преди въвеждането й в експлоатация, ще бъде прехвърлена от общината - собственик на терена, на останалите кандидатстващи общини, съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една от общините членки на РСУО Русе.
Дяловете на всички общини – членове на РСУО Русе се определят спрямо генерираните от тях отпадъци за периода 2014-2016 г., както следва:
·         ОбщинаРусе –82,09%;
·         ОбщинаИваново –5.59%;
·         ОбщинаСливо поле– 4.11%;
·         ОбщинаТутракан –  6,72%;
·         ОбщинаВетово –  1,49 %.
 
По точка четвъртаобщото събрание единодушно с пет гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №4
Общините от РСУО Русе се ангажират да не прехвърлят на трети лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
 
По точка шестаобщото събрание единодушно с пет гласа „ЗА” прие следното
 
РЕШЕНИЕ №5
Всички общини членове на РСУО да предприемат действия на основание чл. 61, ал.1 от ЗМСМА за внасяне на  предложение в общинските съвети за одобрение на споразумение за партньорство през месец май 2017 г.
 
  1. г-н Ивелин Димитров………………………
           упълномощен представител на кмета на Община Ветово, съгласно пълномощно №1106/27.12.2016 г. и съгласно Заповед №621/27.10.2016г.
 
 
  1. г-жа Йоана Стоянова……………………….
           упълномощен представител от кмета на Община Иваново, съгласно пълномощно №10-13-57/27.12.2016 г.
           
 

Прикачени файлове