Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси

28/4/2017
МОТИВИ
 
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  Тутракан (Наредбата) е приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г  и последно допълнена и измененаРешение № 96от 26.02.2016 година.Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община  Тутракан.
 
1.      Причини и мотиви за приемане на изменемие и допълнение на Наредбата
1.1.            Във връзка с разпоредбите на чл.24 от закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на Заповед № РД-04-1042/01.08.2016 г. на Кмета на Община Тутракан, целодневните детски градини и обединеното детско заведение на територията на Община Тутракан продължават дейността си като детски градини.
 
1.2.             С Постановление № 288/04.11.2016година на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (ППЗСП) са приети изменения в чл. 36на същия.С направените изменения се променя наименованието на услугата „ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания” в„Център за настаняване  от семеен тип за деца без увреждания”.С Решение № 331 от 26.01.2017 година на Общински съвет-Тутракан, Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания продължавадейността си като Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с наименование „Мечта”, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Алеко Константинов” № 2 Б.
 
1.3.             На територията на гр. Тутракан е реализиран инвестиционен проектПреустройство, рехабилитация (внедряване на мерки по енергийна ефективност) и промяна предназначението на съществуваща сграда /детска градина/ в многофункционален център за култура и спорт, в УПИ XI – 2318, кв. 102, гр. Тутракан“.
Част от съществуващата „Детска градина” на ул. „Ангел Кънчев” №4 се обособи като „Многофункционален център за култура и спорт” със зали за хореография,  творчески занимания, спортно занимателни дейности. В една от залите през месец март отвори врати детски отдел на библиотеката, в залата за хореография се провеждат репетициите на танцовите състави, а  една от залите за спортно- занимателни дейности е предоставена за  тренировките по борба на СК „ Истър”.
Така „Многофункционалният център за култура и спорт”  предлага нови възможности  на жителите на града за осмисляне на свободното време; развитие на техните способности, интереси и потребности.
Предстои да започне и функционирането на залата за фитнес, която вече е оборудвана със спортни уреди. За целта е необходимо да бъдат направени промени в Наредбата, които да регламентират таксите за ползването и.
 
2.      Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
2.1.Привеждане на нормативния акт в съответствие с законодателството в Република България в сферата на образованието и социалните дейности.
2.2. Поддържане на спортната база в добро състояние и покриване на разходите на общинската администрация за ползването и.
 
3.      Очаквани резултати от приемането на Наредбата:
Постигане на яснота, коректност и публичност при определянето на общинските такси и цените на услугите, предоставяни от общината .
 
4.      Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За прилагането на предлаганите промени в  Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.
 
5.      Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. и Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 
 
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Допълнение и изменение към  Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
&1.В чл.22, ал.1 текстът „За ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня” се заменя с текста „За ползване на детска градина и млечна кухня”.
Текстът към ал.2, т.3 „ за деца в яслени групи към Обединени детски заведения” се заменя с текста „ за деца в яслена група към детска градина”.
Текстът в ал. 14 „ Деца настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания не заплащат сумарна месечна такса за ползване на детски градини, обединенни детски заведени и млечна кухня“  се заменя с текста „ Деца настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания не заплащат сумарна месечна такса за ползване на детска градина и млечна кухня“.
&2. В член 22а текстът в ал. 3 „Таксите по ал. 1, т.1  и ал. 2, т.1 се определят според видовете дейности:“ се заменя с текста 3 „Таксите по ал. 1  и ал. 2 се определят според видовете дейности:“
В чл.22а  ал. 4 и ал. 5 отпадат. Създава се нова ал. 4: „Такси за ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала:
1.      Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала-еднократно (в рамките на 2 часа)-3.00 лева.
За ученици и студенти (удостоверяване с актуална  ученическа карта и студентска книжка)- 2.00 лева.
2.      Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала-месечно- 30.00 лева.
За студенти (удостоверяване с актуална студентска книжка)- 20.00 лева.
За ученици (удостоверяване с актуална ученическа карта)- 15.00 лева.”
Досегашният чл.6 става чл. 5.
 
&3.В чл. 22б  текстът „Не с е заплаща такса по чл. 22а, ал.3 за:
(1)деца, на които един или двамата родители са инвалиди с над 70 % инвалидност, деца сираци и полусираци; деца с тежки хронични заболявания.
(2) деца и ученици, които участват в Градски духов оркестър и Градски мажоретен състав;
(3) Деца и младежи настанени вЦентър за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМ)“ се заменя с текста:
„ (1) Не заплащат такса по чл. 22а, ал.3 от:
1. деца, на които един или двамата родители са инвалиди с над 70 % инвалидност, деца сираци и полусираци; деца с тежки хронични заболявания.
2.  деца и ученици, които участват в Градски духов оркестър и Градски мажоретен състав;
3. Деца и младежи настанени вЦентър за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТД)“.
Създава се нова ал. 2 „ Не се заплаща такса по чл. 22а, ал. 4  от ученици настанени в  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТД)“.
 
 
 
На  основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове се публикува настоящия Проект за Наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, с който се предоставя за обществена консултация 30 дневен срок за предложения и становища, които следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан до 29 май 2017 година включително.