Програма на мерките за закрила

24/4/2017
ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан
за 2017година
1.      Общи положения
1.1.           Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г. е част от Общинската програма за закрила на детето на община Тутракан за 2017 г. и включва мерките, одобрени с Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година.
1.2. Нормативните и поднормативните документи, които уреждат действието на Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, са:
•          Закон за закрила на детето - чл. 5а;
•          Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето – чл. 3, ал. 1;
•          Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.
1.3. Необходимите средства за изпълнение на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г. в Раздел І. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия за 12 месеца в размер на 135 лева/чл. 10 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища/ се предоставят чрез Кмета на Общината от държавния бюджет .
1.4. Необходимите средства за изпълнение на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г. в Раздел ІІ. „Други мерки за стимулиране на деца сизявени дарбиот община Тутракан” се осигуряват от  общинския бюджет.
1.5. За осъществяване на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г. Кметът назначава Експертно–консултативна комисия в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта, съгласно чл.18 от Наредбата.
1.6. За предоставяне на закрила на децата с изявени дарби се прилага реда, регламентиран в чл. 13; чл. 16 и чл. 16а от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. Необходимите документи се внасят в деловодството на Община Тутракан.
1.7. Всеки кандидат за еднократно финансово стимулиране получава полагащата му се по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2017 г. награда за постижението си само в най-високото ниво на олимпиадата, конкурса или състезанието.
1.8. За предоставяне на еднократно финансово стимулиране чрез награди може да се кандидатства веднъж в рамките на една година за цялостната изява през годината.
1.9. Ученик, който вече е спечелил стипендия за изява през 2017 година по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища  или на основание закон или акт на Министерския съвет, не участва в премирането с общинска награда.
1.10. Когато ученикът отговаря и на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор.
1.11. Срокове за кандидатстване за стипендия: до 1 (един ) месец от възникване на основанието за стипендия по мерките от Раздел 1 на настиящата програма.
1.12. Иасканията за симулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия се разглеждат в срок до 10 дни след края на всяко тримесечие от експертно-консултативната комисия.
 
2. Цели
            1.1. Стимулиране на деца и ученици от община Тутракан, изявени в науката, изкуствата и спорта; откриване и развитие  на техните творчески заложби и потребности.
            1.2. Насърчаване на учебните заведения, културните институции и спортните клубове да предлагат оптимални условия за пълноценно ангажиране на свободното време и за развитие на талантите на младите хора на територията на община Тутракан.
 
3. Закрила на деца с изявени дарби
РАЗДЕЛ I. Закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кмета на Община Тутракан на основание чл.5, т.2  от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби/ приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 година , посл.  изменение  от 14.03. 2017 година/
 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия за 12 месеца в размер на 135 лева.
 
 
Ученик от общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18–годишна възраст през 2017 г. по мярка от съответния раздел на програмата по чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за 2017 г.
- индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата, в областта на изкуствата и науката и отговаря на изискванията на съответната възраст и група;
- индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, балканско първенство, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или на ученически игри и отговаря на изискванията за съответната възрастова група и пол.
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийските игри, световно първенство, балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.
                                                                                                
 
РАЗДЕЛ II.Други мерки за стимулиране на деца сизявени дарбиот община Тутракан
ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
 
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
 
ФИНАНСИРАНЕ
Олимпиади, състезания и конкурси , при които спечеленотот първо, второ или трето място се стимулира еднократно с финансово подпомагане, в случаите че не отговаря на изискванията за стипендия по чл. 10 от Наредбата.
 
-         Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища през 2017 г.;
-         Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година
-         Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2016/2017 година.
 
-         Международен конкурс
за изпълнители „Речни ноти“;
-         Областен конкурс за рецитация „България-моята родина“;
-         Общинско състезание „Тутраканиада“;
-         Общински есенен крос.
Индивидуални награди :
1.      На областно и общинско равнище
Iмясто-К /К е сума, опре-делена от Експертно-консултативната комисия за единица мярка в съот-ветната календарна година в рамките на гласуваните от Об.С средства/
IIмясто- 0.75.К
IIIмясто-0.50.К
 
2.На национално равнище
Iмясто-1.75.к
IIмясто-1.50.К
IIIмясто-1.25.К
 
        3.На международно равнище
Iмясто-2.К
IIмясто-1.75.К
IIIмясто-1.50.К
 
4. Колективни награди:
Определят се от Експертно-
Консултативната комисия, съобразно определените средства за финансиране на Програмата на мерките за стимулиране на деца с изявени дарби в Община Тутракан за 2017 г. и броя на кандидатите.
 
 
 
4. Отговорни институции за реализиране на Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби :
·         Общинска администрация-Дирекция „Хуманитарни дейности”
·         Общински център за извънучилищни дейности
·         Училища
·         Спортни клубове
·         Читалища