Прием на документи за ползване на почасови социални услуги Социален асистент/ Домашен помощник

5/4/2017
 
 
ОБЯВА
 
Община Тутракан обявява нов  прием на документи за ползване  на почасови социални услуги  Социален асистент/ Домашен помощник в Звено за почасови услуги  в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.
 
1.       Изисквания към кандидатите
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
 
2.       Необходими документи за ползване на социалните услуги от кандидатите за потребители
 
·         Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител(по образец)
Приложение №2, което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено на място;
·         Копие от документ за самоличност  и оригинал за справка;
·         Копие от личен амбулаторен картон , при наличие на такъв и оригинал за справка;
·         Копие от решение на ЕЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка;
·         Декларация, че лицето не е сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (може да не е отделен документ, ако това обстоятелство е включено в заявлението за ползване на услугата);
·         Други документи по преценка на доставчика.
 
2. Срок за подаване на документите – от 05.04.2016 до 13.04.2016 година
 От 8.00- 16.30 часа в общинска администрациягр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
Повече информация можете да получите в  общинска администрациявсеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа в стая № 23 и 24 или на телефон 0866 60 621.
 
 
 

Прикачени файлове