Съвет на децата

29/3/2017
Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата
 
Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата към председателяна Държавната агенция за закрила на детето.
Съветът на децата е консултативен орган към  председателяна Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът на децата включва в състава си по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи. За членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.
Процедурата за избор на членове на съвета преминава на три нива: общинско, регионално и национално ниво.
Община Тутракан, спазвайки Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, ще предприеме следните действия:
1.      Популяризиране на кампанията за избор на членове на Съвета на децата чрез предоставяне на информация на:
·           официалния сайт на Община Тутракан;
·           местните медии;
·           училищата на територията на общината;
·           социалните услуги за деца;
·           детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
·           неправителствени организации, работещи с деца, читалища.
2.      Приемане на кандидатурите в срок до 24.05.2017 година по пощата на адрес: Община Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, гр. Тутракан или по електронен път на адрес: tutrakan@b-trust.org; direkciq_hd@abv.bg
3.      Извършване на подбор от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Тутракан.
4.      Представяне на кандидатурите на Община Тутракан пред Областния управител на Област Силистра в срок до 15.06.2017 година.
За подробна информация на официалния сайт на Община Тутракан са публикувани:
1. Процедура за избор на членове на Съвета на децата.
2. Формуляр за кандидатстване- Приложение 1.
3. Мотивационно писмо.
4. Инструкция за провеждане на избори за членове на Съвета на децата-   Приложение 2.