ОБЯВА за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях

22/12/2016
ОБЯВА
 
за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях
 
       Уважаеми граждани на община Тутракан,
    Уведомяваме Ви, че с решение № 303 по Протокол №17/24.11.2016г. ОбС Тутракан дава съгласие в община Тутракан да се създаде доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях с численост до 20 /двадесет/ доброволеца.
В изпълнение на решението, община Тутракан набира доброволци за включване в състава на доброволно формирование.
Задълженията на доброволците са да изпълняват дейности по защитата на населението, както следва:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
Изисквания към кандидатите: доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, към което прилагатследните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. актуална снимка/формат тип л.карта/;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на  Община Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31 до 19.02.2017г.
Кметът на общината ще организира подбор на доброволците и ще сключи граждански договор с одобрените кандидати. Всички доброволци преминават задължително през първоначален основен курс на обучение.
Младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години могат да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на 18 г. могат да станат доброволци.