ПОКАНА Сдружение „Местна инициативна група Източна Дунавска Елиа“

21/11/2016
ПОКАНА
Сдружение „Местна инициативна група Източна Дунавска Елиа“ стартира информационна кампания  в изпълнение на проект, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“  от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Основните дейности по проекта включват: подготовка на стратегия, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове/Стратегия за ВОМР/; популяризиране процеса на разработване на Стратегия за ВОМР; включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията; обучение на заинтересовани страни и местни лидери; проучвания и анализи на територия.
Уважаеми съграждани,  земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор,
каним ви да вземете участие в организираните информационни срещи  в населените места  от територията на общини Тутракан и Сливо поле, които ще се проведат както следва:
с. Цар Самуил – на 28.11.2016г. от 10.00 ч. в местното читалище;
с. Нова Черна – на 28.11.2016г. от 13.00 ч. в местното читалище;
с.Белица – на 28.11.2016г. от 15.00 ч. в местното читалище;
с. Голямо Враново – на 29.11.2016г. от 10.00 ч. в местното читалище;
с. Ряхово – на 29.11.2016г. от 13.00 ч. в местното читалище;
гр. Сливо поле – на 29.11.2016г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
гр. Тутракан – на 30.11.2016г. от 9.00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан;
гр. Сливо поле – на 01.12.2016г. от 9.00 ч. в заседателната зала на Община Сливо поле;
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
За контакти:
Йорданка Тонева – координатор по проекта за община Сливо поле, тел: 0887 600 642
Айтен Рашид – координатор по проекта за община Тутракан, тел. 0898 754 701

Прикачени файлове