С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТУТРАКАН 2016-2020 ГОДИНА

10/11/2016
                                                                                                                                ПРОЕКТ!
                                                                 
 
 
УТВЪРДИЛ:
                       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                  Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
СЪГЛАСУВАЛ:
                               ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                             ШЕНОЛ МОЛЛА – ДИРЕКТОР ДСП
 
 
 
                                              
 
 
С Т Р А Т Е Г И Я
ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
В ОБЩИНА ТУТРАКАН
2016-2020 ГОДИНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Използвани съкращения (абревиатури)
АСП
Агенция за социално подпомагане
 
АХУ
Агенция за хора с увреждания
 
ДАЗД
Държавната агенция за закрила на детето
 
ДБТ
ДВХФУ
Дирекция Бюро по труда
Дом за възрастни хора с физически увреждания
 
ДДЛРГ
Дом за деца лишени от родителски грижи
 
ДМСГД
Дом за медико-социални грижи за деца
 
ДП
Домашен помощник
 
ДСП ДВХПР
Дирекция „Социално подпомагане”
Дом за възрастни хора с психични разстройства
 
ДСХ
Дом за стари хора
 
ДЦДМУ
Дневен център за деца и младежи с увреждания
 
ДЦДУ
Дневен център за деца с увреждания
 
ДЦСХ
Дневен център за стари хора
 
ДЦВХУ
Дневен център за възрастни хора с увреждания
 
ЦНСТ
Център за настаняване от семеен тип
 
ЦВН
Център за временно настаняване
 
КЦ
Кризисен център
 
ЗЖ
Защитено жилище
 
ПЖ
Преходно жилище
 
МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение
 
 
МОН
 
Министерство на образованието и науката
 
МТСП
Министерството на труда и социалната политика
 
МФ
Министерството на финансите
 
НПО
Неправителствена организация
 
ЗЗД
Закон за закрила на детето
 
ОЗД ООН
Отдел “Закрила на детето”
Организация на обединените нации
 
ПИЦ
НП”АХУ”
Превантивно-информационен център
Национална програма”Асистенти на хора с увреждания”
 
ОП”РЧР”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 
ЦОП
Център за обществена подкрепа
 
НСИ
Национален статистически институт
 
СА
Социален асистент
 
ЛА
Личен асистент
 
СУПЦ
Социален учебно-професионален център
 
РДСП
Регионална дирекция за социално подпомагане
 
РЗОК
Регионална здравноосигурителна каса
 
РИ на МОН
Регионален инспекторат на Министерството на образованието и науката
 
СНЦ
Сдружение с нестопанска цел
 
РПУ
Районно полицейско управление
 
РЗИ
Регионална здравна инспекция
 
СИ
Специализирана институция
 
СУ
Социална услуга
 
ЦСРИ
Център за социална рехабилитация и интеграция
 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                         СЪДЪРЖАНИЕ
 
        РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………………….4
 
 
I.Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община  Тутракан
 …………………………………………………………………………………………………..10       
 
II. Стратегия за развитие на социалните услуги……………………………………………….32
III. Стратегически и специфични цели, мерки и дейности……………………………………35
 

IV. Мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията………………………...................42

 
 
V. План за действие ………………………………………………………………………43
 
 
VI. Приложения……………………………………………………………………………47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          РЕЗЮМЕ
Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Тутракан /2016 -2020г./ е разработена в изпълнение на чл.19 от Закона за социалното подпомагане и чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Тя е документ, разработен като секторна политика в община Тутракан, който се предлага за обсъждане и одобрение в Общинския  съвет, гр. Тутракан.
Стратегията е разработена съобразно залегналите приоритети в Областната стратегия и  предварителното  планиране на социални услуги .
Обхват  и  фокус  на  стратегията
Стратегията определя рамката и параметрите на социалните услуги в община Тутракан. В географско отношение тя покрива всички населени места на територията на общината и обръща специално внимание на децата с увреждания и деца  в риск , на възрастните  и старите хора в изолирани населени места. Включени са както съществуващите вече услуги, така и развитието на нови социални услуги, които имат ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.              
Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата община през петгодишния период 2016-2020 г.
Общинската стратегия  създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (ДСП,Общинска администрация,доставчици на социални услуги  и  други).
 
Обхват на Стратегията: 
•Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващия програмен период (2016 – 2020 г.);
•Разкриването на нови и иновативни социални услуги, съобразно изведените приоритетни целеви групи;
•              Продължаване на работата на съществуващите координационни механизми на общинско ниво и създаване на нови с участието на представители на всички свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги. 
         
 Визия:
            Визията на настоящата Стратегия се основава на разбирането, че защитата на правата и създаването на възможности за по-добър живот на възрастните хора и децата в риск може да  бъде постигнато, чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни социални услуги,  съобразени с реалните потребности на хората и общността.
Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност е всяко човешко същество с неговата уникалност и потенциал за реализация, независимо от етническа принадлежност, пол,възраст,увреждане,социално положение.
 
Приоритетните направленияна Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в  община Тутракан. Изведени са две основни приоритетни направления.  
 
Приоритетно направление 1: Възрастни и стари хора в риск.
Целта е осигуряване на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора с увреждания, стари хора в риск и други рискови групи от населението. Това е един от ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото.
Приоритетно направление 2: Деца и младежи в риск.
Целта е подобряване грижата за децата в семейството, предотвратяване появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата .Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, и осигуряване на подкрепа за задържането им в биологичното семейство.
Планирането е изключително важен инструмент за вземане на решения и стратегически избор на приоритетите при развиването и оптимизирането на секторните политики. Процесът на планиране е част от планирането на областно ниво  и стъпва на анализ  на  нуждите  на  рисковите  групи (на  областно и  на  местно ниво) и ресурсите на общината,  извършен през 2015 г.  При разработването на стратегията са следвани следните  принципи  и  подходи на планиране: 
-                Планиране с участието на заинтересованите страни на национално, бластно и общинско  ниво; 
-          Съответствие с реалните нужди на групите в риск.
-          Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции.
-          Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.
При  разработването  на  общинската  стратегия са използвани  Общинската програма за закрила на детето, Програма за закрила на деца с изявени дарби и Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2016-2020 г.).  
Процесът, процедурите и технологиите за стратегическо програмиране и следване на визията и избраните приоритети – национални и местни са заложени в настоящата  стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан (2016-2020 г.). 
За подпомагане ефективното изпълнение на основните дейности в общинската стратегия основна роля има  развитието на човешките ресурси. Един от начините заповишаване на качеството и ефективността на социалните услуги е изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво, осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на качествени социални услуги чрез обучения, супервизия и  методическа подкрепа.
  Общинската стратегия подкрепя поддържането и съхраняването на   жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигане на тези  цели  общинската  стратегия  предвижда  развиването  на  модерна, ефективна система  от  социални  услуги,  които  поставят  в  своя  център  ползвателя, отговаря  на  нуждите  на  общността, осигурява равен достъп и непрекъснато  подобрява своето качество.
  Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живот и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение.      
 

    Контекст и оценка на нуждите

    1.Контекст

1.1.Предистория: как е създадена стратегията 

      Общинската стратегия за развитието на социалните услуги е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Тутракан – общинска администрация,  ДСП  и доставчици на социални услуги.
      Във връзка със Закона за социално подпомагане (ЗСП) се изготвят областни стратегии за развитие на социалните услуги във всички 28 областни центъра на страната, в които се залагат приоритетите за развитието на социалните услуги в петгодишния планов период. Предложеният от  УНИЦЕФ модел за планиране в предходната Стратегия 2010-2015 г. се оказа успешен. Планирането очертава голямата обща картина на намеренията и потребностите за бъдещото развитие на социалните услуги на областно и общинско ниво. Стратегията за развитие на социалните услуги служи като инструмент за по-тясна връзка между потребностите, равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги.
      Планирането е осъществено от областна администрация Силистра, Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Силистра  и координаторите по Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” с активното съдействие на общинските администрации в общините: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан и дирекциите „Социално подпомагане” гр. Алфатар, гр. Дулово, гр. Силистра и гр. Тутракан. 
      На базата на представените през май 2015 г. общински Анализи на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги, разработени от териториалните групи и утвърдени от Общинските съвети се изготви областен Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги от областния оперативен екип, който е текущо допълван и финализиран заедно със завършването на стратегията. Областният Анализ е документ, който е неразделно приложение към ОСРСУ и се утвърждава от Областния съвет за развитие. Обхватът на групите в риск се определи чрез статистически данни на ДСП, РЦЗ, РИ на МОН.       Изготвеният аналитичен доклад на областно ниво осигурява:
-          Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в ОСРСУ;
-          Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи;
-          Характеристика и конкретна информация за влиянието на рисковите групи, необходима за планирането на адекватни услуги за превенция;
-          Информация за броя на индивидите и групите в риск;
-          Оценка на наличните услуги и ресурси в Областта и в Общините.
     След утвърждаване на Областната стратегия се пристъпи към изготвяне на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан.
     
      Разработването включва прогнозни разчети за необходимите ресурси:
-          Човешки ресурси, необходими за управлението и предоставянето на социалните услуги, както спрямо броя на нужните специалисти, така и от гледна точка на нивото на тяхната квалификация и потребностите от обучения;
-          Финансови ресурси – държавни, общински и частни, както и потенциалните възможности за проектно финансиране за изграждане и предоставяне на социални и интегрирани услуги;
-          Инфрструктура и материално-техническа база;
-          Други ресурси.
        При разработването на стратегията са следвани следните принципи и подходи на планиране:
-          Съответствие на социалните услуги с реалните потребности на рисковите групи за които са предназначени;
-          Ефективност на мрежата от услуги и оптимизиране на използването на ресурсите (финансови и човешки ресурси, материална база и социална инфраструктура);
-          Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за намиране на устойчиви решения за стимулиране на социалното включване на уязвимите общности и рисковите групи в общината;
-          Планиране на услуги, обхващащи територията на цялата община.

1.2.Обхват и фокус на стратегията

          Общинската стратегия за развитие на социалните услуги обхваща мерки и услуги, които са необходими за осъществяване на ефективна политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в общината, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти. За тази цел стратегията обхваща не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики и свързаните сектори образование, здравеопазване, жилищна политика и пазар на труда, които са от ключово значение за решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди. 
          Видове услуги и обхват на рисковите групи. Общинското планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в община Тутракан и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Направен е анализ на съществуващите вече услуги,  доколко те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид и предложения за развитието на нови социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях.  Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на общината. В рамките и са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги. Изборът на приоритетите е основан на правителствената политика в областта на социалните услуги, остротата на проблемите на рисковите групи и наличните ресурси на общините.
           Времеви обхват.Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на община Тутракан  през следващия петгодишен период (2016 – 2020 г.).

1.3.Съответствие с международни, национални и местни политики:

     Разработването и прилагането на политиката в областта на социалната закрила попада в компетенциите на всички институции, ангажирани в области като социално осигуряване, социално подпомагане, социално включване, пазар на труда, здравеопазване, образование и др. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е органът на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на социалните услуги, социалната закрила, социалното включване и други дейности в сферата на социалната политика, чрез Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за хората с увреждания. Други ключови институции на национално ниво, ангажирани в областта на социалната закрила и социалното включване са: Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на финансите (МФ) и др. От изключително важно значение са функциите и компетенциите на органите на регионално и местно ниво в процеса на разработване на политики и програми в подкрепа на уязвимите групи от населението и осигуряването на качествени социални услуги. 

1.3.1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги през новия програмен период

  Социалната политика на България в следващия програмен период ще бъде насочена предимно в изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа, с която се  цели промяна на философията и нагласите, относно дългосрочната грижа за възрастни хора с увреждания и стари хора за създаване на най-добри условия за живот.
  В контекста на икономическата и социална криза, негативните демографски промени, България е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани със застаряване на населението, което води до повишаване на потребността от услуги за дългосрочна грижа и съответно до нарастване на обществените разходи за тези услуги.  Изключително сложен е проблемът с гарантиране на по-високо качество на услугите, предлагани в съществуващите СИ, което възпрепятства осигуряването на адекватно качество на живот на потребителите. Националната стратегия за дългосрочна грижа предвижда през следващите 20 години да се подобри достъпа до социални услуги в общността, чрез разширяване на мрежата на тези услуги в страната, тяхното разнообразие, обем и обхват, повишаване на качеството им, както и насърчаване на взаимодействието помежду им. Реализирането на тези задачи обединява усилията на всички заинтересовани страни при разработването и прилагането на политиката в подкрепа на уязвимите групи в обществото, в частност възрастните хора и хората с увреждания.
Неравномерното разпределение на социалните услуги в страната, преобладаващият институционален модел на грижа, който все още е търсен за старите и възрастни хора с различни видове увреждания (наличие на списъци на чакащи за настаняване в СИ лица в Дирекции „Социално подпомагане”), нуждата от подходяща палиативна грижа за терминално болни, грижа извън семейна среда за лица с психични разстройства, деменция, умствена изостаналост и още много предизвикателства, водят до необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване на по-добра и качествена грижа за различните целеви групи, съобразно техните специфики и конкретни нужди. Потребността от дълговременно обгрижване на недееспособни възрастни лица нараства, а капацитетните възможности на съществуващите форми и програми стават все по-недостатъчни, което предполага разкриване на нови, интегрирани социални услуги. Необходимо е да бъдат създадени условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа. Важно условие за осигуряване на такъв тип грижа са: развиване на мрежа от социални услуги в общността; регламентиране на широк спектър от интегрирани междусекторни услуги в общността; подобряване на координацията между системите за социална и здравна грижа; поетапно закриване и/или реформиране на всички функционално остарели и неотговарящи на нуждите на потребителите СИ за възрастни хора и хора с увреждания; преструктуриране на системата за стационарно лечение на болни и деинституционализация на грижите чрез развитие на подходящи форми за грижи и лечение на хора с психични разстройства и нуждаещите се от палиативни грижи; устойчиво финансиране на услугите за дългосрочна грижа.
  Друг важен приоритет в новата Стратегия е продължаване и успешно финализиране на дейностите, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България” и Планът за действие към нея. В предходния програмен период в страната ни успешно стартираха и се развиваха дейностите, свързани с осъществяване на преход от институционална грижа към грижа в семейна и близка до семейната среда.
Деинституционализацията не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, а е и процес на предотвратяване на настаняването на деца в институциите, създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността.
Изключително важен елемент в държавната социална политика и през следващия програмен период ще бъде социалното включване. Като страна-членка на Европейския съюз България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. Ключов документ, съдържащ визията, приоритетните направления и дейностите за развитие на политиката в областта на бедността и социалното изключване в България до 2020 г. е приетата от Министерския съвет на 06 февруари 2013 г. Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Стратегията се основава на Националната цел за намаляване на хората, които живеят в риск от бедност (с 260 000 души до 2020 г.) и формулираните към нея четири подцели, насочени към децата, безработните лица, работещите бедни и възрастните хора.
 

1.3.2. Международни документи и документи на Европейския съюз

       Стратегията е разработена в унисон с принципите на международни нормативни актове, визиращи насоките за осъществяване на приоритетни политики в сферата на социалното развитие. В съответствие със специфичните препоръки на Съвета на Европейския съюз в социалната сфера и редица международни документи, които третират въпросите, свързани със защита на човешките права и подобряване на качеството на живот: 
•      Международна харта за правата на човека на ООН;
•      Конвенция на ООН за правата на детето;
•      Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и факултативният протокол към нея;
•      Европейска социална харта;
•      Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията;
•      Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи;
•      Принципи на ООН за защита на лицата с психични заболявания и подобряване на психиатричната помощ;
•      Харта на основните права на ЕС; Европейска харта на правата и отговорностите на възрастните хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи и помощ;
•      Европейска харта на предоставящите грижи в семейството;
•      Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.;
•      Европейска стратегия за здравеопазването;
•      Резолюция на Европейския парламент от 09.09.2010 г., относно дългосрочните грижи за
възрастни хора;
 

1.3.3. Национални документи

В България успешно се провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца, след което премина и към останалите услуги. Реформата е насочена предимно към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. Изграждането на добре функционираща мрежа от социални услуги, предоставяни в общността с цел социалната защита и интеграцията на най-уязвимите групи от населението е един от приоритетите на социалната политика на Правителството. 
       Водещите стратегически документи на национално ниво, които определят приоритетите в планирането и развитието на социалните услуги са:
•      Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” приета с Протокол № 8.2 на Министерския съвет от 24.02.2010 г., валидна до 2025 г. и План за действие към Стратегията;
•      Национална стратегия за дългосрочна грижа, приета с Решение № 2 на Министерския съвет от 07.01.2014 г., без указан срок на валидност;
•      Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г., приета с Протокол № 25.2 на Министерския съвет от 29.06.2011 г., валидна да 2020 г.; 
•      Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (20122030 г.) приета с Протокол № 24.2 на Министерския съвет от 20.06.2012 г., валидна до 2030 г.
 

1.3.4. Документи на областно и общинско ниво в област Силистра:  

•           Областна стратегия за развитие на област Силистра (2016-2020 г.); 
•           Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.); 
•           Общинска стратегия за развитие на социалните услуги;
•           Общински Годишни планове за развитие на социалните услуги; 
•           Общинска програма за закрила на детето; 
•   Програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община.
•   Общинската стратегия за развитие на социалните услуги както и годишният план за изпълнение са взаимосвързани стратегически документи на общинско ниво. Те имат пряко отношение към реалното преодоляване на съществуващия дисбаланс в предлагането на социални услуги, осигуряване равен достъп до качествени социални услуги на хората от всички идентифицирани рискови групи и продължаване на процеса на дългосрочно стратегически планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво с участието на заинтересованите страни. При извършване на преглед на предходната Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  може да се направи извод, че социалните услуги функциониращи на територията на Община Тутракан са в унисон  с държавната политика. Обхванатите потребители, получават качествени социални услуги, но има необходимост от разкриване на нови. Социалните услуги се предоставят във всички населени места в общината, където има идентифицирана потребност от дадена социална услуга. 

I.Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община  Тутракан

           Тенденции в развитието на община  Тутракан .

           Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Тутракан, Дирекция „Социално подпомагане”,  институции, представители на целевите общности и рисковите групи.
Проучването на ситуацията в община Тутракан е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта.
Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община Тутракан.
Целите на проучването са:
Ø  Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Тутракан – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;
Ø  Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ и групи по отношение на тяхната социална интеграция ;
Ø  Да се определи кои са рисковите групи – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях;
Ø  Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.
Обхватътна темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на  социалните услуги в община Тутракан  като: осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.
Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в общината.
В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от общината и беше осигурен достъп до почти всички налични източници на информация, като:
 • Статистически бази-данни, редовно събирани и актуализирани от:
  • институциите на областно и общинско ниво - като  РИО на МОН, РЦЗ, ДБТ, ТСБ, ДСП;
o   Община Тутракан, Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция ”Бюро по труда”, МБАЛ – Тутракан, Дом  за стари хора, РЗИ –Силистра, Ню Проджектс Консулт” ЕООД, СПИ „Христо Ботев”-с. Варненци, дирекция „Хуманитарни дейности”, дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” , дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”,ГРАО , и др.
 • Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която разполага със статистика за специфични групи на деца в риск;
 • Данни от доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общинaтa
Географско разположение-
Географска характеристика, местоположение и граници
Община Тутракан е разположена в североизточната част на Дунавската равнина.     Общината граничи с общините Сливо поле, Завет, Кубрат и Главиница и Република
Румъния по протежението на река Дунав. Територията й е 440 кв.км. На изток, на 61 км
от град Тутракан се намира областния град Силистра, а на запад, на същото разстояние,
се намира град Русе, областен център на област Русе. Градът отстои на сходноразстояние (74 км) и от град Разград, областен център на област Разград.
Релефът е хълмисто – равнинен. Надморската височина на град Тутракан е 13 м.
от речния бряг, а платото (равната част на града), разположено на 500 м. от реката,
достига 126 м.
Община Тутракан е част област Силистра и съответно от Северния централен
район от ниво 2.
Териториална структура на община Тутракан
Община Тутракан е съставена от 15 населени места – град Тутракан и 14 села. В
периода 2011 – 2015 г. няма промени в състава на общината.
Данните от преброяване на населението през 2011 г. разкриват, че в 4 от 14-те
населени места постоянно живеещите са до 100 човек, като в едно от селата те са 14
човека. (Дунавец).
Община Тутракан е община от категория 3, съгласно ЕККАТЕ. Малкият брой
население, както и други критерии и показатели, използвани за функционална
категоризация на общините и населените места, определят категориите на населените
места в община Тутракан.
№ Код по ЕККАТЕ Наименование на населеното място
1 73496 гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра
2 00494 с. Антимово, общ. Тутракан, обл. Силистра
3 03527 с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра
4 06389 с. Бреница, общ. Тутракан, обл. Силистра
5 10149 с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра
6 24044 с. Дунавец, общ. Тутракан, обл. Силистра
7 51956 с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра
8 57090 с. Пожарево, общ. Тутракан, обл. Силистра
9 58253 с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра
10 69078 с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра
11 70682 с. Сяново, общ. Тутракан, обл. Силистра
12 73729 с. Търновци, общ. Тутракан, обл. Силистра
13 78238 с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра
14 78118 с. Царев дол, общ. Тутракан, обл. Силистра
15 83524 с. Шуменци, общ. Тутракан, обл. Силистра
Въпреки големия брой населени места, балансът на територията на община Тутракан показва ниска степен на урбанизация и запазване на естественото използване на разполагаемата територия.
Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в
т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и  туризъм е ключов фактор за социалното, културно, икономическо развитие и сближаване на районите.
5.2.1. Шосеен транспорт
Общо км 116
- първи клас км -
- втори клас км 42
- трети клас км 24
- общинска пътна мрежа км 50
Съгласно данни на НСИ, на територията на община Тутракан няма изменения в дължината на пътищата от І, ІІ и ІІІ клас – през общината преминава път ІІ клас с обща дължина от 42 км (Русе - Силистра). Общата дължина на общинската пътна мрежа е 60 км, като тази относителна малка дължина е обусловена от равнинния релеф Всички общински селища са достъпни от общинския център г. Тутракан.
Общинският център е свързан посредством второкласен път (II-49) с общинския център Кубрат и третокласна пътна мрежа с общинските центрове Главиница и Завет. Основните проблеми са свързани с незадоволителното състояние на пътната мрежа (четвъртокласна пътна мрежа), нуждата от значителни средства за осигуряване на достъпност през зимния сезон.
С финансиране от Програмата за развитие на селските райони са реализирани проекти за:
·         „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната
мрежа на с.Белица в Община Тутракан“.
Обхватът на дейности по отношение на пътната мрежа включва:
·         Реконструкция на улична мрежа, тротоари:
 
Население – демографска характеристика
 
Населението на Община Тутракан към 31.12.2015 година е 18226 жители, като детското население е 2734, разпределено по възрастови групи както следва :
От 0 до 6 год. възраст – 870          
от 7 год. възраст до 13 год.възраст – 909
от14год.възраст до 17 год.възраст– 557               
Община Тутракан към 31.12.2015 г. има население 18226 жители, в т.ч. 10717  / живеят в града, а останалите 7509   в четиринадесет села на общината.
По настоящ адрес населението е 16098  жители, от които мъжете са 7979,    а жените 8119 от населението.
Населението в трудоспособна възраст е 9198 лица, като жени -4200  и мъже -4998.
В пенсионна възраст населението  е  4564 в т.ч. жени над 60 г. – 2814, мъже над 63 г. –  1750.
Раждания за община Тутракан по години:
2012 година-106; 2013 година- 129; 2014 година-90; 2015 година -86;
Смъртност за периода: 2012 година -291; 2013 година-276; 2014 година 258; 2015 година-163
Детска смъртност:
До 1 година-2012 година -3; 2013 година -2; 2014 година -1; 2015 година -1;
Регистрирани аборти по данни на МБАЛ и РЦЗ-2012 година – 13; 2013 година -13; 2014 година -16;2015 година - 13;
Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Тутракан са:
·          Застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура.
·          Ниска  раждаемостс тенденция към намаление.
·          Висока смъртност и отрицателен естествен прирасти продължение на тенденцията.
·           Намаляване на относителния дял на относителният дял на лицата в трудоспособна възраст
·          Запазване относителния дял на лицата под трудоспособна възраст.
·          Намаляване броя на лицата в нетрудоспособна възраст.
Демографската картина за община Тутракан, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.
        
 
Изводи:
§  Наблюдава се трайно намаляване на броя на населението през последните години в резултат на демографските и миграционните процеси;
§  Промените във възрастовата структура на населението през последните години демонстрират тенденция, водеща до ускоряване на процеса на застаряване на населението;
 
Естествено възпроизводство
 
Естественото възпроизводство на населението представлява смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените измерения на този процес се изразяват с помощта на показателите и коефициентите за раждаемост, смъртност, брачност, бракоразводимост и естествен прираст. Измененията на тези стойности се намират в постоянна зависимост. Върху раждаемостта влияние оказва броят на браковете и разводите. Съществено значение за раждаемостта и естествения прираст имат също традициите, свързани с етническата и религиозната принадлежност на населението.
 
Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по-старите.
Миграциите на населението и неговото естествено движение са от определящо и основно значение за тенденциите в демографското развитие на конкретна територия. Механичният прираст през изследвания период е или отрицателен или положителен, т.е. не може да се очертае ясна тенденция.
 
Изводи:
§  Наблюдава се тенденция към намаление броя на населението в град Тутракан и селата от общината;
§  Като цяло е налице натрупване на населението в над трудоспособна възраст;
§  Нисък дял от населението в община Тутракан със завършено висше образование;
§  Висок дял от населението е с основно и начално образование (над 50%);
§  Непостоянна тенденция на механично движение на населението.
 
   Пазар на труда.Безработица. Заетост.
Основни проблеми и тенденции в секторите икономика, заетост и безработица
Местоположението на района и степента на изграденост на техническата и
социалната инфраструктура определят стопанската конюнктура в общината. Община   Тутракан има сравнително неразвита икономическа база.
Разпределението на фирмите по сектори от икономически дейности в община Тутракан показва най-голям дял в броя фирми в сектор Търговия (услуги) , следван от сектор Селско стопанство. Сектор Селско, горско и рибно стопанство е важен сектор в
икономическата структура на общината. Ръстът на селскостопанското производство е над средния за страната и останалите области от Северен централен район.
Благоприятното съчетание на плодородни почвени видове, климатични условия и релефни морфоструктури са предпоставка за развитие на общината като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции в растениевъдството животновъдството обуславят селското стопанство като приоритетен отрасъл.
Броят на предприятията в сектор Преработваща промишленост намалява.За разглеждания  период ръст бележи сектор Хотелиерство и ресторантьорство.
 
Пазар на труда и трудова заетост:
Икономически активното население, формиращо се от заети и безработни,представлява  72 % или 11789  от жителите на Общината. Регистрираните безработни в Общината са: 2011 година – 788; 2012 година-849; 2013 година -990; 2014 година – 1028, за 2015 година -758.  За 2015 година  за община Тутракан регистрираната безработица в от абсолютен брой и относителен дял е  14,5 % или /758/.
Безработни лица към 31.12.2015година-рискови групи безработни:
·         Безработни лица без или с по-ниско от основното образование-185
·         Безработни лица с намалена работоспособност-48
·         Безработни младежи от 18 до 29 години-68
·         Безработни лица на възраст над 55 години-209
·         Безработни лица с регистрация над 1 година-248
Заключенията за тенденциите викономическото развитие, заетостта и безработицата са:
·   Увеличаване  на населението в икономически активна възраст.
·   Увеличаване броя на регистрираните безработни лица
·   Висок  процент регистрирани безработни без специалност и ниско образование.
·   Малък процент на безработицата спрямо други общини
 
Здравеопазване
Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната медицинска помощ е първостепенна задача на всяка здравна система. Независимо от заявените принципи на достъпност и равнопоставеност на здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ и наличието на утвърдена здравна карта,населението на отдалечените населени места среща сериозни трудности при нейното осигуряване.
МБАЛ – Тутракан” ЕООД е болница със 100% общинска собственост.
          Предмет на дейност на болницата е диагностиката и лечението на заболявания,  по следните основни и/или профилни медицински специалности: вътрешни болести;хирургия; детски болести;акушерство и гинекология; неонатология; нервни болести; анестезиология и интензивно лечение; клинична лаборатория; микробиология; клинична патология; образна диагностика, родилна помощ.
В „МБАЛ – ТУТРАКАН“ ЕООД  функционират 9отделения, от които 7 в стационарния  блок - Акушеро-гинекологично отделение –IIниво на компетентност, Хирургично отделение – II  ниво на компетентност, Вътрешно отделение - Iниво на компетентност, Детско отделение-Iниво на компетентност, Неврологично отделение - Iниво на компетентности Отделение по анестезиология и интензивно лечение - IIниво на компетентност, Отделение за долекуванеи 2в Диагностично-консултативен блок - Отделение по обща и клинична патология,  Отделение по образна диагностика– IIниво на компетентност.
В ДКБ са разкрити Клинична лаборатория – IIниво на компетентност и Микробиологична лаборатория – IIниво на компетентност.
В болницата работят общо 40 лекари и 70 професионалисти по здравни грижи. Разполагаме с лекари, специализирали във водещи университетски болници в Европа.  
Към настоящия момент болницата работи по 88 клинични пътеки.
През 2013 година се проведе акредитация на лечебното заведение.
Със Заповед № РД-01-71/11.04.2013г. на Министъра на здравеопазването на МБАЛ Тутракан е определена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност “много добра “ за срок от четири години.
Болницата е акредитирана за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология и Образна диагностика с оценка “много добра” за срок от четири години.
Годишно през болницата преминават над 5000 болни. През последните три години стабилно се повишава броя на преминалите болни, което е свързано с повишаването на нивата на компетентност на основните отделения и повишаване на броя на клиничните пътеки, за които лечебното заведение има договор с РЗОК.
През 2014година през лечебното заведение са преминали 2205 болни от Община Тутракан.
Средно около 79% от преминалите болни са приети по спешност в лечебното заведение. В болницата се практикува ендоскопската хирургия, този вид операции съставляват 60% от общия брой, процент кореспондиращ с Европейската практика.
През 2013г. се реализира проекта на стойност 4 302 645 лева.
Доставена беше високотехнологична апаратура и извършена реконструкция и модернизация на ДКБ и стационарни отделения.
С проекта беше стимулирана дарителската дейност, местни дарители се включиха  с финансови средства на стойност 100 000 лева за  АГО, за ХО и  ВО където отделенията бяха изцяло реновирани.
Болницата има сключен договор с РЗОК и за оказване на извънболнична медицинска помощ за специализирани медико-диагностични изследвания от пакети Обща и клинична патология и Образна диагностика. Извършват се и изследвания на болни, постъпили в ЦСМП.
Индивидуални практики:
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р РУМЕН ПАУНОВ”
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ”
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА”
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р СИНАН ТОПАЛ”
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р КАЛИНКА МИЛКОВА”
ЕТ „АПМП-ИП Д-Р РАДОСТ ШИШКОВА”
ЕТ „ Д-Р МОХАМЕД ЕЛ МАКУСИ-АИПМП-ЕЛМА”
„АПМП-ИП-Д-Р  СТЕФАН АНДОНОВ”ЕООД
Стоматологичната първична помощ се осъществява от 10 лекари стоматолози.
Разкрити са 1 медицински център,   2 медико-технически лаборатории и 1 оптика.
Броят на аптеките в общината е 6, от които 4  функционират  на територията на гр. Тутракан и 2 в населените места Цар Самуил и Нова Черна.
В областта на здравеопазването Община Тутракан осигурява необходимите условия и пряко ръководи  медицинското обслужване в детските и учебни заведения.
 
                 Изводите и оценкитена здравно демографското състояние на населението и системата на здравеопазване налагат поставянето на стратегически цели:
·         Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина.
·         Повишаване качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана.
 
Изводи и основни демографски проблеми, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги:
Мястото на здравеопазването при решаване на демографските проблеми на населението е безспорно, но не е решаващо. Подобряването на демографското състояние е сложен и продължителен процес, който зависи от активните и целенасочени действия не само на здравните институции, но и на редица други органи и организации, както и на цялото общество.
Основните демографски характеристики на населението в Република България, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги са:
ü  застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура в преход с постепенно намаление на относителният дял на децата и лицата в трудоспособна възраст;
ü  висока обща и детска смъртност;
ü  високо ниво на преждевременната смъртност;
ü  особености на демографските показатели при рисковите етнически групи;
ü  особености по признак местоживеене – значително високи неблагоприятни стойности за селското население.
 
Причините за неблагоприятните тенденции са комплексни, като все пак можем да ги групираме по следния начин:
 
Причини от страна на здравната мрежа - преодолими:
ü  Недостатъчна координация и взаимодействие между отделните звена в системата за майчино и детско здравеопазване: ОПЛ, специалисти акушер-гинеколози и педиатри от извънболничната помощ, болнични лекари;
 
По-чести и по-трудно преодолими са причините от немедицински характер:
 
ü     Нисък социален статус на част от населението, особено в някои етнически групи;
ü     Незадоволителна здравна култура, поведение и навици на населението, в т.ч. негативни фактори, свързани с начина на живот в семействата – тютюнопушене, алкохол, наркотични вещества, рисково сексуално поведение, хранене, двигателна активност, психо-социален стрес;
 
 
ü     Наличие на рискови групи от населението с висок социално-здравен риск;
Трудно могат в пълнота да се класифицират всички фактори, влияещи негативно върху здравословното състояние на децата.
Отчитането на тези закономерности и насочването на вниманието към рисковите семейства, рисковите бременности и рисковите деца до 1г. възраст разкрива значителни резерви за снижаване на детската смъртност. Това налага утвърждаването на грижите за бременните и децата като приоритетни направления в реформата на извънболничната помощ.
 
Изводи:
Основните проблеми в  здравеопазване са свързани с концентрацията на здравни услуги в общинския център и затрудненото обслужване на по-малките и по-отдалечени населени места.
 
Образование
Анализът на образователната система в общината обхваща основните й компоненти, които я характеризират в максимална степен: структура на образователната мрежа в общината, кадровото обезпечаване и състоянието на материално-техническата база. Анализът на данните  не очертава съществени проблеми в обхвата на образователната система и тенденции, пораждащи предпоставки за попадане на деца в риск. Развита е подкрепяща мрежа за включване на децата със специални образователни потребности в образователният процес, която е обезпечена както с ресурсни учители така и със лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Образователната система през 2015 година включва 4 училища /2 СОУ, 2 ОУ/ ,1 СПИ, 2 ЦДГ и 1 ОДЗ. Персоналът, който ги обслужва се състои от 265 щатни бройки. Педагогическият персонал е 179,5 щатни бройки, от които с висше образование 150, с полувисше – 29,5 бройки. С професионална квалификационна степен са общо 73 педагози, от които с първа ПКС – 1, с втора ПКС – 8, с трета ПКС – 11, с четвърта ПКС – 19 и с пета ПКС – 34. Непедагогическият персонал в системата на общинското образование е 85,5 щатни бройки.
 В  Списъка на средищните училища са включени СОУ”Й. Йовков” и СОУ „Хр. Ботев”.
 
В Община Тутракан функционират 3 детски градини: ОДЗ „Полет”- с  4 групи в +1 яслена ; ЦДГ „Патиланчо”- 5групи; ЦДГ „Славянка”-6групи.
Брой деца по възрастови групи към 31.12.2015 година по данни от регистрите на служба ГРАО:
Общ брой деца- 2336
Деца от 0-до 6 години-870
Деца от 7 до 13 години-909
Деца от 14 до 17 години-557
Брой деца посещаващи детски градини и учебни заведения към 30.10.2015година:1657
Деца в детски градини без предучилищни форми- 207
Деца в предучилищни форми на образование в детска градина/училище-206
Деца в общински и държавни училища-1244
Деца в общински и държавни училища / 1-4 клас/-426
Деца в общински и държавни училища /5-8клас/ - 457
Деца в общински и държавни училища /9-12 клас/- 361
 
 
 
 
 
Децата със специални образователни потребности са 51на брой. С тях работят 4ресурсни учители. В учебните  заведения има оборудвани методични кабинети с богат набор от дидактически средства. През месец декември 2013 год. бе открит   център за работа с деца с увреждания  в ОДЗ „Полет”- оборудван със средства на Община Тутракан и  Ресурсен център -Силистра. В учебните заведения се провежда оценка на образователните потребности на учениците и се изготвят индивидуални образователни програми. Интегрираното обучение на учениците със СОП в масовото училище е важно за тях, тъй като по този начин те не се чувстват изолирани. Наблюденията показват, че голяма част от децата в норма изявяват готовност да общуват и приемат деца с нарушения в развитието. В много от случаите те вече имат опит от общуване с деца със СОП и са по-склонни да приемат различието. Прави впечатление, че през последните години броят на учениците със СОП се увеличава, което води до необходимост за повишаване на квалификацията на учителите за работа с тези деца.
В учебните заведения има създадени условия за храненето на децата. В средните училища има бюфети за закуски, функционират и училищните столове за приготвяне на храна на място. В детските градиниимадобре оборудвани кухни, от които се транспортира храна за изнесените групи в прилежащите села. На децата от подготвителните  групи и учениците от І-ІV клас се предоставя подкрепяща закуска. Прилага се и схемата „Училищен плод” и „Училищно мляко” с цел трайно присъствие на плодовете и зеленчуците  и млечните продукти в храната на децата.
 
На учениците и  децата от подготвителните групи от населените места, в които няма училища и детски градини, е осигурен безплатен транспорт, който се осъществява по утвърдена схема със специализиран и собствен превоз до средищните училища и детски градини.
Материално-техническата база в учебните заведения на територията на Община Тутракан осигурява добри условия за ефективен образователно-възпитателен процес. Училищата и детските градини са съвременни с адекватна учебна среда, с богата материално-техническа база, класни стаи, лаборатории, специализирани кабинети, библиотеки, физкултурни салони, лекарски кабинети, кабинети за работа с деца със СОП.
По проект BG05PO001 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на обучението” в периода м. август 2013 – м. януари 2014 г. бяха доставени мебели за класните стаи. Осигурени саи учебни пособия и дидактични матерали за подобряване на образователната среда – игри, спортни уреди и пособия, канцеларски материали, които се използват в заниманията по интереси, отдих и спорт.
Районите на училищата са  обезопасени с метални заграждения и пътни маркировки. Осигурено е полицейско присъствие в пиковите часове сутрин.
Наблюдава се намаление на броя учениците в училищата на община Тутракан.
В община Тутракан не функционира професионална гимназия, но в СОУ „Христо Ботев“
са разкрити паралелки с професионални направления „Стопанско управление и администрация”, професия „Сътрудник в бизнес услуги” и професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”; професионално направление „Компютърни науки”, професия „Програмист”. Учениците придобиват втора професионална степен чрез полагане на държавен изпит по теория и практика.
Двете средищни училища успешно  бе реализиран по ОП”РЧР” проект ”Подобряване
на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
По ОП”РЧР”, проект”Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себе утвърждаване и подготовка към европейски хоризонти-УСПЕХ” работиха двете основни училища.
СОУ „Христо Ботев” работи по Проект „Ученически практики”, който се осъществяваше с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проблеми, коитосъпътстват общинската образователна система:
-          Намалява броят на децата- наблюдава се демографски срив и емиграция ;напусналите ученици са под 0,5 %, като основните причини за отпадане от образователната система са заминаване в чужбина и семейни причини;
-          Трудности в осъществяване на прием на ученици в 1 клас и след завършено основно образование;
-          Отлив на ученици в други общини;
-          Наличие на маломерни и слети паралелки;
В общинските училища и детски заведения се прилага системата на делегираните бюджети. Разпределението на бюджетните средства между училищата и между детските градини се осъществява по разработени и утвърдени формули.
Учениците от четирите училища на територията на Тутракан се включват активно в различните извънучилищни дейности : школи към ОЦИД и читалищата, в инициативи на МБЧК и Сдружението за туризъм, културния и спортния каледар на община Тутракан. Сформиран е и младежки клуб “Интеракта”към РОТАРИ клуб- Тутракан.
            Младите хора участват в най-разнообразни спорни събития, организирани от Община Тутракан. Имат възможност да  спортуват в 8  спортни клуба.
 
Реализация на завършилите средно образование през учебната 2013/2014 година
СОУ „Йордан Йовков”:
Продължили образованието си във ВУЗ.-28 ученика
СОУ „Христо Ботев” :
Продължили образованието си във ВУЗ.-16 ученика
Предпочитани са икономическите специалности, информационните технологии, право, архитектура и екология. Трима от завършилите средно образование продължават образованието си в Германия и Холандия. От завършилите, но не продължили образованието си 3-ма са заминали за Германия, а останалите 11 работят в градовете София и Варна
Информация за образователната степен за хора на възраст над 20 години в община Тутракан от преброяването 2011 година:
Хора с по-ниско от основното образование- 1360
Хора със завършено основно образование- 4425
Хора със завършено средно образование- 5097
Хора с по-високо от средно образование- 1343
Неграмотни хора-479
Сравнението на образователната структура на населението на община Тутракан
спрямо стойностите на показателя на областно и национално ниво показват, че делът на
население с висше образование в общината е по-нисък от това на областно национално ниво. Делът на населението със средно образование се доближава до този на ниво
област, но е с повече 7 пункта под стойността на национално ниво.
 Анализът на образователната система налага следните изводи:
·         Наличие на относително добре структурирана образователна система.
·         Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование.
·         Наличие на достатъчен сграден фонд.
·         Относително високо образование и професионална квалификация на педагогическите кадри.
·         Обезпечено в значителна степен училищно здравеопазване.
·         Училищната мрежа е обвързана с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона и отговаря на обективните демографски процеси, като отражение на социално – икономическия профил и състоянието на пазара на труда.
·         Промяна в отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност.
·         Основните проблеми в системата на образованието са свързани с намаляване на децата в предучилищната и училищната възраст, особено в селата и  наличие на маломерни и слети паралелки  .
·         Добър атестат за средното образование в общината е фактът, че  над 60 % от випускниците продължават във ВУЗ.
·         Към Общинския център за извънучилищни дейности и читалищата са  разкрити  форми за извънучилищни занимания за ангажиране на подрастващите през свободното им време и за  развитие на техните потребности  и таланти.
 
 
 
Изводи:
Като цяло образователната инфраструктура на територията на община Тутракан е добре развита, като за населените места без образователни институции е осигурен автобусен транспорт до средищните училища. За поддържане и модернизиране на МТБ е необходимо да се предприемат мерки за привличане на финансови средства.
 
 
  Жилищна характеристика 
Общински жилищен фонд
За 2015 г. жилищния фонд на Община Тутракан се състои от 80 жилища, които според тяхното предназначение се определят както следва:
1.      за отдаване под наем на лица с установени жилищни нужди: 63 бр. в т.ч. в гр. Тутракан – 56 апартамента, 6 къщи, в т.ч. апартамента вс. Старо село - 1 апартамент;
2.      резервни: 3 апартамента;
3.      ведомствени: 8бр. жилища; като 4 апартамента са предоставени за безвъзмездно право на ползване на „МБАЛ- Тутракан”ЕООД.
4.      за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици: общо 6 бр., в т. ч.3 апартамента и 3 къщи
През последната година няма новопридобити жилища. Към настоящия момент Община Тутракан няма намерение за придобиване на общински жилища, главно поради финансови причини.
Общото техническо състояние на жилищния фонд е задоволително. Жилищата са построени преди повече от 25-30 г. и в резултат на експлоатацията им, същите постепенно се амортизират. Семействата и лицата, настанени в тях под наем, в по-голямата си част са с ниски и непостоянни доходи и нямат възможност да влагат средства в поддръжката на жилищата.
Дейността по управлението на жилищния фонд е регламентирана в Глава пета от ЗОС и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища(НРУУРОЖ), приета от Общински съвет - Тутракан.
Община Тутракан не разполага с достатъчно общински жилища, за да бъдат удовлетворени всички молби на нуждаещите се от настаняване граждани. Общинският жилищен фонд е амортизиран. Предвид общия 50-годишен амортизационен срок на този вид сгради се налага обновяване на жилищния сграден фонд, чрез постепенната му подмяна с новопостроени жилища. Във връзка с това е необходимо да се осигурят терени за жилищно строителство, върху които да се предоставят права на потенциални инвеститори срещу определен брой жилища за Община Тутракан.
Недостигът на общински жилища налага изработване и прилагане на ясни и строги критерии за настаняване и освобождаване, както и максимален срок за пребиваване в общинските жилища. Нужна е постоянна актуализация и контрол на имотното и семейно положение на подалите молби и на тези, които вече са настанени. При отдаването под наем на общинските жилища трябва да се спазва принципа - настаняват се семейства, а не домакинства. Целесъобразно е определяне на достатъчно дълъг срок (а не пожизнено) за настаняване в общински жилища.
Анализирайки състоянието на общинските жилищни имоти се извеждат силните страни и възможности, както и слабите страни и заплахите:
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
•      подпомагане   на  граждани  с  установени жилищни нужди;
•      поддържане на резервен фонд, ведомствени жилища и жилища за настаняване на лица от рискови групи от населението.
•       недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социалните функции на Община Тутракан;
•       ограниченият брой на общинските жилища и невъзможността на общината да задоволи потребностите на нуждаещите се от жилища граждани;
•       амортизирането на общинските жилища и необходимостта от инвестиции в тях за обновяването им;
•       липса на средства за разширяване на общинския жилищен фонд.
•       значителна част от общинския жилищен фонд е остарял;
•       нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;
•       значителна разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища;
 
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
•      да     се     използват     възможности     за кандидатстване по програми за осигуряване на средства за подобряване състоянието и ремонт на жилищата
•         продажба на амортизирани жилища;
•      строителство на нови общински жилищни сгради или учредяване право на строеж срещу определен процент от изградените готови обекти;
•      възможност за актуализация на наемната цена, на база социално-приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.
•       недобросъвестно отношение на наемателите към общинските жилища;
•       ползването им от лица, които не ги обитават реално;
•       трудности при прекратяване на наемните правоотношения и освобождаване на общинските жилища.
 
 
 
 
В община Тутракан се поддържа картотека на лицата с установени жилищни нужди.
През 2015година са картотекирани 12броя лица/семейства/домакинства, в това число самотни родители на непълнолетни деца 5 домакинства  и 2 семейства с по едно дете. Настанени през  2015 година са 3 /семейства/домакинства/.
 
                                     Рискови фактори
          Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението
    1.Фактори, свързани с доходите
Безработицата е основният проблем за осигуряване на нормален стандарт на живот.
Ограниченият брой работни места в община Тутракан се дължат на:
-                     малък брой предприятия и фирми, осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни работни места;
-                     затваряне на предприятия и фирми в резултат на икономическа криза и/или намаляване на работното време;
Безработицата и липсата на доходи в семействата рефлектират върху всички рискови групи.
Затруднени са родителите да осигурят добри битови условия на живот на децата си, да покриват разходите им, което е една от причините за настаняването на деца в институции.
Липсата на доходи в някои семейства е една от предпоставките за възникване на агресия, домашно насилие, противообществени прояви.
Ниските пенсии са причина за затрудненията, които възникват при хората в пенсионна възраст и хората с увреждания.
2. Образование
Анализът на статистическите данни, направен в община Тутракан показва, че най-големия дял в групата на безработните лица са хората с основно и по-ниско образование.
Ниското образование и липсата на такова е фактор за формиране на следните рискови групи:
-                     деца и младежи, напуснали рано училище с основно и по-ниско образование, в т.ч. деца, необхванати от образователната система;
-                     възрастни със основно и по-ниско образование;
 
3.       Увреждане или тежък здравословен проблем
Наличие на увреждане или тежък здравословен проблем поставя в неравностойно положение хората с увреждания и техните семейства. Липсата на достъпна архитектурна среда и подходяща инфраструктура, както и подходящи алтернативи за заетост поставят хората с увреждания в социална изолация. Състоянието на лице с увреждане в повечето случаи изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи за него, което води до задълбочаване на проблемите, свързани с доходите.
Във връзка с този фактор се оформят следните рискови групи:
-                     деца и лица с увреждания или тежък здравословен проблем;
-                     семейства на хора с увреждания;
-                     самотни възрастни хора с увреждания;
4.       Изолираност на населеното място
Отдалечените от общинския център села са населени почти изцяло с възрастни хора. Липсват редовни транспортни връзки, което затруднява достъпа на лицата до ползването на здравни и социални услуги.  В общината живеят значителен брой възрастни и самотни хора, които изцяло разчитат на подкрепата от кметовете, кметските наместници и съседи.
Хората в трудоспособна възраст от селата са принудени да търсят работа в общинския център и в други областни центрове, което натоварва семейните доходи. Единствената възможност за заетост на това население са програмите по временна заетост, които са ограничени и не обхващат всички нуждаещи се.  Част от безработните лица не поддържат регистрацията си, ако се налага да пътуват, поради което са лишени от възможността да се включат в програмите за заетост. Изолираността на населеното място формира като група в риск:
-                     самотно живеещи стари хора от отдалечени села;
-                     семейства без доходи или с ниски доходи;
-                     безработни лица без регистрация в Дирекция “Бюро по труда”.
 
       Характеристика на рисковите групи в община Тутракан
При анализа на рисковите групи се цели да се обхванат всички лица, които попадат в случаите на потенциален риск от социално изключване. За съжаление е констатирана липса на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в някои от съответните групи. Една от причините е липса на единна статистическа информация за рисковата група (например за деца със зависимости), а от друга страна не всички хора, които са в риск от социално изключване могат да се обхванат от системите на социално подпомагане и социални услуги. 
Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от социално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.  
Деца,настанени в институции
            На територията на община Тутракан функционира СИ за деца за постоянна грижа- Социално педагогически интернат „Христо Ботев”, с.Варненци.
Настанени деца:
2012 година-37, в това число от община Тутракан-1; 2013 година-34, в това число от общината-2; 2014 година-50, от общината-1,.2015-48 –няма деца настанени от община Тутракан.
Целта на специализираната институция е насочена към реинтеграция в обществото чрез задълбочена кореционно-възпитателна работа.
Педагогическият персонал притежава висока образователна степен- висше /магистър, бакалавър/ и полувисше образование. От 20 специалисти само 6 са от населеното място, останалите са пътуващи от населените места на община Тутракан.
Материално-техническата база е в добро състояние.
СПИ „Хр. Ботев” работи по проект „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск” към Министерството на младежта и спорта с партньор Спортен клуб по борба „Истър”, гр. Тутракан. Активно е участието на настанените деца в културните и спортните събития , организирани от  община Тутракан.
Институцията работи на делегиран бюджет, осигурен от държавния бюджет чрез МОН, както и  средства от проекти.
 Политиката на държавата е насочена към деинституционализация на децата от домовете чрез създаване на алтернативни на институционалния тип грижи, като Центрове за настаняване от семеен тип. Финансовите  средства,  предназначени за посрещане  нуждите на децата ще следват  потребителите, които са успешно изведени от институцията, като съответно се намалява капацитета и финансирането на институцията с всяко изведено дете.
            Деца със специални потребности
Регистрираните деца със специални потребности в общинаТутракан към 31.12.2014 година са 42, а към 31.12.2015 година са 51
Деца с множествени увреждания-14
Деца с умствена изостаналост-1
Деца с пихични заболявания-1
 Проведеното проучване на нуждите сред близки на деца със специални потребности показа следните направления, в които е необходима подкрепа: осигуряване на достъпна среда, диференциране на услугите за деца с различни по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата и в рамките на града до социалните и здравни услуги; осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа. Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания е водеща потребност при планирането на социалните услуги.
            Деца в риск   към 31.12.2015 година
Това са специфични рискови групи, обхващащи семейства изпаднали в ситуация на уязвимост по една или друга причина. В нея влизат:
-          Деца с физически увреждания-20
-          Деца изоставени на ниво родилен дом:-4
Деца в риск от отпадане от училище;
-          Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години-0
-          Деца в многодетни семейства- 251
-          Деца на самотни родители-28
-          Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила-0
-          Деца с противообществени прояви- 34
-          Деца със зависимости-0
Брой деца ,настанени при близки и роднини:.-9 бр.
Брой деца, които ползват услугата приемна грижа- -2 бр.
Осиновени деца -1 бр.
 
Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ бе насочена към реализиране на дейности за обхващане на децата подлежащи на  задължително образование, превенция на отпадането и задържане на децата в училище, връщане в училище на отпадналите деца, превенция на зависимостите /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и престъпления / сред подрастващите. Комисията оказваше системен контрол и съдействие на педагогическата колегия и учениците от намиращият се на територията на общината СПИ „Христо Ботев” с. Варненци. Целта бе ефективна корекционно-възпитателна работа към подпомагане овладяването на общочовешки ценности и придобиване на социални умения за интегриране в обществото на малолетните и непълнолетните, настанени в интерната.
     През изминалия период  са  проведени 21 възпитателни дела по преписки на районни прокуратури и РУ на МВР от цялата страна, основно за възпитаници от СПИ с. Варненци. 
                   Деца с противообществени прояви-34 на които бяха наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН за 5 кражби на пари;4 кражби на мобилни апарати; 4 за бягства от интерната, придружени с кражби с взлом; 3 за физически тормоз над съученици; 2 за кражби на коли и липса на документ за управление на МПС.
На 6 деца бе наложена за определено време мярката „надзор на обществен възпитател” , съгласно чл.13, ал. 1, т.5 по ЗБППМН, след проведено възпитателно дело
                  На шест деца  бе наложена мярката „надзор на обществен възпитател” съгласно чл.41, ал. 2,  по ЗБППМН за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.
Всички деца в риск, които поради социални, материални или здравословни причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото, които са установени или за които е сигнализирано са   приоритет на работата на Комисията.
 
В общината на този етап няма разкрити социални услуги за деца и родители нуждаещи се от подкрепа.  Липсват и  специалисти, които да оказват навременна и адекватна грижа. Реален е рискът децата допуснали противообществени прояви да попаднат в институции като СПИ И ВУИ.
          В ОЦИД беше разкрит консултативен кабинет към МКБППМН, в който работи психолог. Наблюдава се липса на интерес от страна на родителите, които не  се доверяват и не  търсят помощ,  за да признаят безсилието си и ,че общуването с децата им е спряло. Приемат това за личен провал и така се задълбочава кризата между деца и родители.
          Безспорен е фактът, че в борбата срещу противобществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните, постигането на положителни резултати е немислимо без повишаване отговорността на институциите, които работят с малолетни и непълнолетни, както и осъществяване на пълен, действен и ефективен синхрон между тях. Необходима е ранна диагностика на отклоненията,  задълбочено професионално и качествено проучване на причините довели до тях.

Пълнолетни лица с увреждания

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта.Данните за лицата с увреждания са предоставени от дирекциите „Социално подпомагане” и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по ЗИХУ. За  2014 година общо за община Тутракан получаващите интеграционни добавки за лица с увреждания са 1710 души(лица с физически увреждания423; лица с умствена изостаналост 42; лица с множествени увреждания 1209; лица с психични заболявания 36).
За 2015 година общо за община Тутракан получаващите интеграционни добавки за лица с увреждания са -1748 бр. души,лица с множествени увреждания – 1498 бр.;лица с физически увреждания – 155 бр. ; лица с умствени увреждания – 38 бр.;лица с психични заболявания – 57
            Като цяло проблемите на  хора с увреждания, които живеят в домашна средаса свързани с възможността за социално включване, т.е. получаване на образование, ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа, общуване и придвижване. От общите данни за хората с увреждания, тези които изискват непрекъсната грижа и имат нужда от подкрепа са приблизително 90 лица по информация от подадени заявления по проект „Нови алтернативи”.
 
                                  Лица, трайно настанени в институции
Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции
 Старите хора, настанени в специализирани институции имат потребност от битови условия, които да създават възможности за достоен живот, както и грижи, съобразно състоянието им. Настаняването трябва да бъде осъзнат избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не последна възможност за оцеляване. Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на клиентите.
Брой лица с увреждания настанени в специализирани институциив същата област, извън общината към : 31.12.2011 година-6, 31.12.2012 година-5, 31.12.2013 година-3, 31.12.2014 година-2.2015- 1
Брой лица с увреждания настанени в специализирани институциив друга област към : 31.12.2011 година-0, 31.12.2012 година-1, 31.12.2013 година-2, 31.12.2014 година-0.: 31.12. 2015-5 лица.
Лица с увреждания, чакащи за настаняване в специализирани институции: 2013 година -0, 2014 година-1, 2015-10 лица.
Стари хора, настанени в специализирани институции в същата община към 31.12.2011 година-9 ; 2012 година -3, 2013 година-7, 2014 година-8., 2015-9 бр.
Стари хора настанени в специализирани институции в същата област , извън общината към 31.12.2012 година-1; 2012 година -3; 2013 година -0; 2014 година – 0;2015-1 бр.
Стари хора, ползващи социални услуги през 2011 година – 309; 2012 година – 309; 2013 година – 294 и 2014 година – 27, 2015 година-40 бр..
На територията на община Тутракан функционира 1 институция за стари хора – Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДСХ с ОЛБ) в гр. Тутракан с капацитет за 40 потребители.
 
Самотно живеещи стари хора
 
Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социални услуги е неясен. В града е много трудно да се определи броят на хората, които попадат в тази рискова група, а по селата чрез сътрудничеството на кметовете и кметските наместници броят им може да се определи сравнително точно поради това, че в селата хората са по –малко и се познават помежду си. За община Тутракан живеещите самотно стари хора са 169 човека. Самотните стари хора, които живеят в отдалечени населени места или са в състояние на социална изолация имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Обхватът на програмите, които развиват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури в населените места – например, на читалищата или действащите пенсионерски клубове.
 
  Оценка на социалните услуги в община  Тутракан
 
Дом за стари хора гр. Тутракан като специализирана институция, предоставяща комплекс от дългосрочни социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно КСО, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК има за цел непрекъснато да  подобрява  качеството на предоставяните  социални услуги на възрастните потребители.
Услугите, които се предоставят в Дом за стари хора-Тутракан на потребителите са:
 • Ползване на  спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин Осигурен правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му:
 • Предоставянена качествена, здравословна и питателна храна, в т. ч и диетична,  в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Предоставяне на помещения за социални контакти, за срещи с близки и роднини, и други помещения, с улеснен достъп до тях.
 • Достъпност, добре поддържана битова и околна среда:  
 • Наличие на помощни средства.
 • Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги; уреждане на административни въпроси;
 • Осигуряване  на достъп до информация, четене на преса, четене на книги, достъп до телевизионни предавания;  
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Съдействие за получаване на стоматологична помощ, както и на други здравни грижи.
 • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време
 • Осигуряване участието на ПСУ в трудотерапия – избирателно, съобразно здравословното състояние и  уменията, и участие в сформираните групи по интереси,  според  желанията, интересите и възможностите на потребителите:
-          цветарство        
-          плетачество, бродиране, поллас       
-          декупаж                  
-          градинарство
-          овощарство
-          лозарство          
-          музикотерапия – избирателно-  активна и пасивна
-          четене на книги и писане на стихове, литературни анализи
-          арттерапия- рисуване, оцветяване,
 
 • Създаване на добър психоклимат с цел социално приспособяване и реализация                                             на възможностите на потребителите, разширяване на социалните им контакти
 • чрез :
-          организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честване на  лични и национални празници, на  културни, спортни и други дейности, и насърчаване на ПСУ да участват в тях,  според здравословното им състояние, личните интереси и предпочитания.
-          осигурява се съдействие на потребителите да посещават организирано   културни  мероприятия, които  се организират  от Община Тутракан, от  читалищата, от църквата и др. и се провеждат на територията на града.
-          традиция е в ДСХ ежегодно да  се отбелязват  празниците  Коледа, Нова година, Бабин ден, Великден, 8- ми март, Баба Марта, Еньовден  и др., като се изнасят концерти в ДСХ пред потребителите от самодейни състави, ученици, деца от детски градини,  клубове на пенсионери и др.
 
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Тутракане делегирана от държавата социална услуга, осъществявана на територията на Община Тутракан.
         Социалната услуга стартира на 28.04.2016 г.01.04.2016г с 20 потребители., като 7 от тях са деца..Със заповед РД01-235/29.02.2016 г.на АСП, община Тутракан е лигитимен доставчик на социалната услуга.и ЦСРИ продължава дейността си като делегирана държавна дейност.  Представлява комплекс от дейности с цел възстановяване и/или развитие на потенциала на лица с временни или трайни увреждания и възможностите им за социална интеграция.
Потребители на услугата са деца и лица с временни травми или дълготрайни увреждания и родители на деца с по-тежки увреждания. .
         В ЦСРИ се предоставят почасови дългосрочни и краткосрочни услуги в зависимост от потребностите на лицата, съобразени с тяхното физическо и психическо състояние.
Екипът от специалистисе състои отръководител, Социален работник, психолог, кинезитерапевт, трудотерапевт, хигиенист, счетоводител.  
За ползваните социални услуги, потребителите на ЦСРИ, делегирани от държавата дейности, с изключение на децата, заплащат такса в размер до 5% определена с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет.
През първите месеци на разкриване на услугата  са сключени 18 договора за ползване на дългосрочни и краткосрочни услуги.
          
 „Обществена трапезария”
„Обществена трапезария” е социална услуга, предоставяна в общността, насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.
През 2009 година започва функционирането на социална трапезария по проект на фирма „Кетаринг БГ” ЕООД с управител Никола Бонев , към Агенция „Социално подпомагане”, фонд „Социална закрила”.
Целта на трапезарията е свързана с подпомагане на най-нуждаещите се групи в обществото с топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб.
Услугата е предназначена за самотно живеещи възрастни лица с ниски доходи, социално слаби лица на социално подпомагане, безработни лица с регистрация в Бюрото по труда, бездомни лица. Капацитетът на трапезарията през последните  три години-2012-2014 година е 108 потребители. Персоналът , който извършва дейностите по услугата със състои от 4 специалисти.
Сдружение „БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, ДМ”   сключва договор с фирма „Кетаринг БГ” ЕООД с управител Никола Бонев за предоставяне на топъл обяд на 20 потребители на социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Тутракан.
Фонд „Социална закрила” към Агенция „Социално подпомагане” по Договор сключен през 2013 година , възлага на „НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ „ЕООД да реализира дейности по социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Тутракан за 80 потребители за 2013 и 2014 година , а през 2015 година -100 потребители.
 
Социални услуги в семейна среда – Домашен помощник, Личен асистент, Социален асистент.     
Като цяло услугите в семейна среда не успяват да покрият нуждите на населението на общината.  Поради големия брой малки населени места на територията на общината и в предвид застаряващото население по тези места, броят на асистентите и помощниците е крайно недостатъчен, което поставя в риск голяма част от самотно живеещите стари хора. От м. февруари 2011 година до м. януари 2012 година  Община Тутракан реализира проект Достоен живот в семейна среда чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” . Обслужвани през този период са 95 потребители от 36 домашни помощници. Тази социална услуга включва: доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене; пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства; помощ за поддържане на лична хигиена – подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка; помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница и др.; извършване на плащания – за електричество, вода, местни и централни данъци и такси и др.; административна помощ – съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни декларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или до други административни звена и учреждения; съдействие при получаване на технически помощни средства; придружаване  на хора извън домовете им – придружаване извън дома, до учебно заведение, на кино, театър, гости и др.; помощ в общуването и поддържането на социални контакти – организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници; предоставяне на лични помощници за деца с увреждания, които да се грижат за отиването им на училище и заниманията им по домовете в извънучебно време.
От 01.01.2011 година до 31.12.2014 година се реализира проект  „Подкрепа за достоен живот „Личен асистент”. През тези  години от услугата са се ползвали 46 потребители, както следва: 2011 година-16 потребители, 2012 година-16 потребители и 2013 година – 46 потребители, 2014 година – 29 потребители и 2015 година 30 потребители. Чрез предоставянето на услугата / дневна грижа, рехабилитация и помощ в домакинството/ се цели преодоляване на социалната изолация на семейства, в които има лица зависими от постоянни грижи, поставени в риск от институционализация чрез създаване на възможности лицата с трайни увреждания сами да получат индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избегнат своя личен асистент и определят как социалната услуга да бъде организирана във времето.
От 01.01.2016 година стартира проект Независим живот за гражданите на Тутракан”  BG05M9OP001-2.002-0042-C001,осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз - чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ» Независим живот» приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Целева группа:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Общата сума на проекта е 494 451,93 лева
Потребителите на социалната услуга са 76 потребители от целевата група
Назначени  са 55 доставчици на социалната услуга.
Общата цел е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и  здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужвае с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.
„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. С заповед № РД01-1837/29.12.2015 г. на Агенция социално подпомагане, община Тутракан е доставчик на социалната услуга и ЦНСТДМ продължава дейността си като делегирана държавна дейност.
Услугата стартира на 27.01.2016 г., капацитетът на услугата е запълнен с 14 потребители –деца и младежи без увреждания от 3 до 17 годинни. Потребителите са настанени със Заповед на Дирекция ”Социално подпомагане”, в последствие потвърдени от Районен съд Тутракан. Ще се приложи нов, устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на децата и младежите за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на грижа и подкрепа
Клуб на инвалида-социална услуга, насочена към  лица с увреждания , които имат
нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие, преодоляване на изолацията и включване в културни други прояви.
Клуб на пенсионера-социална услуга, насочена към пълноценно осмисляне на свободното време на възрастните хора, поддържане на социални контакти, информиране, консултиране, чествания, културномасови изяви и други. На територията на община Тутракан функционират 8 клуба-3 в града и 5 в други  населени места в общината.
          Община Тутракан предоставя услугата «Млечна кухня», от която се ползват 22 деца от града. Осигурени са средства по ЕРС. Услугата се извършва в ЦДГ «Славянка», като средставата се осигуряват от Община Тутракан. Потребителите заплащат месечна такса в размер на 6 лева и  за храната, избрана от дневното меню.
 
Общински съвет- Тутракан с Решение № 706 по Протокол № 53 от 23.12.2014 г. даде съгласие за разкриване на Център за обществена подкрепа(ЦОП), делегирана от държавата дейност, с капацитет 40 потребители. Чрез разкриването на „Център за обществена подкрепа в община Тутракан ще даде възможност за разработване на комплекс от различни, но устойчиво допълващи се социални услуги, с които качествено да се подпомага местното младо население в моменти на затруднение, неравностойно положение и нужда от подкрепа.
Общински съвет- Тутракан с Решение № 754 по Протокол № 58 от 26.03.2015 г. даде съгласие за разкриване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания” като делегирана от държавата дейност при спазване на натурални и стойностни показатели, в съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет, Закона за държавния бюджет на Р България и Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, с капацитет -30 потребители.

 

Анализ на социалните услуги и ресурси

1.       Общи изводи за наличните социални услуги

Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца, за възрастни лица с увреждания и стари хора, от гледна точка на предотвратяване на рисковете.
Общи изводи за услугите за деца:
*      В община Тутракан  има една специализирана институция за деца-СПИ „Христо Ботев”, с.  Варненци.
*      За децата настанени в институцията е осигурена възможност да ползват социални услуги в общността.
*      Предлаганите социални услуги в общността не покриват реалните потребности и не обхващат всички рискови групи
*      Развитие на социалните услуги според потребностите, които да се насочат не само към една рискова група, а да обхванат повече такива /в резултат на което услугите насочени към рискови групи деца са насочени и към техните родители – млади майки в риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, подкрепа за осиновители и др.. /
*      В община Тутракан въпреки популяризирането на услугата „приемна грижа”, все още няма приемни родители.
*      Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които могат да окажат подкрепа на родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата.
*      Слабо е участието на неправителствения сектор при разработването и прилагането на местни политики, както при доставянето на социални услуги.
 
Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:
 
*      На територията на общината има 1 специализирана институция за възрастни. Специализираните услуги за възрастни хора задоволяват потребността на желаещите и нуждаещите от настаняване хора от общината.
*      Предлаганите социални услуги от институционален тип предоставят възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности (сравнително малък капацитет и наличие на тесни специалисти на щат).
*      Наблюдава се намаляване потребността от настаняване в институции, за сметка на прогресивно нарастване на потреблението на социални услуги в общността
*      Недостатъчна  е мрежата от социални услуги в общността, която е насочена към възрастни хора с увреждания и стари хора.
*      Създаване на условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея.
*      Наблюдава се тенденция към повишаване на  броя на самотно живеещите възрастни хора в малките населени места.
*      Възобновяването на услугата Домашен социален патронаж би могла да обхване голяма част от нуждаещите се самотно живеещи и възрастни хора.
*      В 10 от населените места в община Тутракан функционират пенсионерски клубове и читалища , които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора
*      Слабо е участието на неправителствения сектор при разработването на проекти за предоставяне   на социални услуги.
*      Финансираните на проектите за  предоставяне на  услуги в домашна среда е с определен период на изпълнение и има риск за тяхната устойчивост.
*      Персоналът от социалните услуги се нуждае от обучения и супервизии, системна подкрепа за развитие и директна работа с потребителите на социалната услуга. В общината не е достатъчен квалифицираният персонал.

2.       Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси

Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги
В настоящия анализ на ситуацията човешките ресурси са разгледани в тяхната структура и динамика.  Анализът съдържа  данни за икономическата активност, безработицата и заетостта, от гледна точка на образователния, възрастов и професионално- квалификационен състав на работната сила, както и миграциите към по-развити в икономическо отношение съседни общини. Застаряването на населението и депопулацията оказват и ще оказват за бъдеще негативно влияние върху структурата на общинската икономика. Една от предпоставките за ефективност на социалните  услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.
Реалната работа по управлението на социална сфера се извършва от служителите в общинска администрация. Дейностите по административното и финансово управление на социалните услуги са разпределени между служителите в съществуващото направление  и  се координират от ресорния зам.кмет. Няма обособен самостоятелен отдел, който да генерира и управлява социални  услуги. 
Дирекция”Социално подпомагане” гр.Тутракан е териториално структурно звено на Агенцията за социално подпомагане, базирана в общинския център с разкрити отдели „Закрила на детето”, „Социална закрила „ , „ХУСУ”.
 
Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Тутракан, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с:
·         Повишаване на капацитета на общинска администрация за управление на предоставяните социални услуги в общината;
·         Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;
·         Повишаване на самостоятелността на общината в планиране, създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението в общината;
·         Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общината, разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;
·         Практически умения и механизми за осъществяване на между общинско и между институционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.
Специфичните потребностиот промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които са идентифицирани в процеса на разработване на стратегията:
·         Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на персонала в социалните услуги от резидентен тип и на услугите, предоставяни в общността.
·         Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги.
·         Повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите.
·         Развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.
·         Навременно информиране на работещите в социалната сфера с промените в нормативната уредба
·         Включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги.
·         Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в община Тутракан са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай.
 
 
Финансов анализ на социалните услуги в община Тутракан
 
Финансирането на социалните услуги в Община Тутракансе осъществява по два начина: от държавата чрез единните разходни стандарти и от общинския бюджет. За 2015 г. разходите за социални услуги в държавен характер са:
Дом за стари хора- 253080лв
Млечна кухня- 3476 лв.
С  общински характерса:
Пенсионерски клубове- 56000 лв
Млечна кухня – 19000 лв.
Към държавно делегираните дейности за 2016 година ще  влязат  съществуващите и новооткритите социални услуги: ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, ЦСРИ, Дом за стари хора. Чрез общинския бюджет се финансират 13 пенсионерски клуба, 1 клуб на инвалида и млечна кухня.
 Потребности от социални услуги.
Община Тутракан за развитието на социалните услуги в общината.
По отношение на териториалното разположение на услугите и наличието на многобройна рискова група в община Тутракан не се наблюдават изкуствено съществуващи услуги, които да не посрещат конкретни нужди в общността, напротив чувства се належаща нужда от разкриването на нови социални услуги за деца, младежи, родители и възрастни хора.
 • Услугите, свързани с оказване подкрепа на родители и деца (училище за родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за свободното време на деца) са недостатъчни.
 • Персоналът от услугите се нуждае от обучения и супервизии, системна подкрепа за развитие на услугите и директна работа с клиенти; не е достатъчен квалифицираният персонал в системата на социалните услуги.
Общи изводи за услугите за деца:
·         Недостатъчни са  услугите  за деца;
·         Необходимост от разкриване на Център за обществена подкрепа, който да предоставя услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и работа с деца със специални нужди – реинтеграция на деца от специализирани институции и превенция на отклоняващо се поведение. Подбор, проучване и обучение на приемни родители, както и работа с деца настанени в тях. Емоционална и психологическа подкрепа, консултации и възможности за развиване на родителските умения и умения за самостоятелно справяне.
·         Дневен център за деца с увреждания – крайно необходим за работещите родители.
 
Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави, алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите групи в общината.
II. Стратегия за развитие на социалните услуг
 
1.Визия 
            Общинската   стратегия за развитие на социалните услуги се основава на политика, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора в риск и защита на най-добрия интерес на децата при зачитане на правата им, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и недискриминация, като същевременно се характеризира с висока чувствителност, гъвкавост и подготвеност за посрещане на предизвикателства.
          Визията на настоящата Стратегия се основава на разбирането, че защитата на правата и създаването на възможности за по-добър живот на възрастните хора и децата в риск може да бъде постигнато чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните потребности на хората и общността.

            2.Ценности и принципи

-          Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;
-          Зачитане на човешките права и съответствие на социалните услуги с международно признатите права на човека и права на детето; 
-          Водещи интереси на детето и на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги; 
-          Благосъстояние на децата, семействата, уязвимите общности и индивиди;
-          Семейната среда като ценност и ресурс за преодоляване на социалното изключване и за развитие на наличния потенциал на всеки за самостоятелност и реализация.
-          Достойнството на всяко човешко същество.
 
Принципи и подходи, около които се обединиха всички страни,ангажирани при разработването на общинската стратегия и  които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки: 
-          Съответствие с реалните нужди на групите в риск и планиране на гъвкави социални услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите; 
-          Осигуряване на равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности, живеещи на територията на областта;
-          Насърчаване на услугите в общността;  
-          Ползване на услуги от институционален тип само като крайна мярка;
-          Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;
-          Надграждане върху достиженията и натрупания опит в планирането, управлението и предоставянето на социалните услуги; 
-          Прозрачност и отчетност при планирането и усвояването на финансовите средства;
-          Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани страни;
-          Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и със съответните подзаконови нормативни актове.
         3. Направления и приоритети на стратегията
Приоритетно направление 1: Възрастни и стари хора в риск.
Приоритетно направление 2: Деца и младежи в риск.
•      Направления - структура на стратегията – представяне в какви направления са структурирани целите и мерките, които на практика обхващат пълния спектър на социалните услуги  в общността.
•      Приоритети на общинската стратегия – какви са приоритетите във всяко от посочените направления. Приоритетни целеви групи.
4. Цели 
             Обща цел-  Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора в риск и защита на най-добрия интерес на децата при зачитане на правата им, нормите, стандартите и принципите на универсалност, неделимост и недискриминация чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните потребности на хората и общността.
 Специфични цели
-          Деинституционализация на грижата за деца и възрастни в риск и разширяване на достъпа до услуги; 
-          Поетапно закриване и/или реформиране на функционално остарели и неотговарящи на актуалните нужди на целевите групи специализирани институции;
-          Повишаване на качеството на услугите  чрез повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала;
-          Укрепване на ролята на общината, организациите и други доставчици при оказването на подкрепа и грижи за възрастните хора и хората с увреждания
-          Разширяване обхвата на мобилните услуги в домашна среда - „Услугите отиват при клиента (в квартала, дома му, в болницата и т.н)”, които информират, подпомагат и подкрепят включването на лица от уязвими групи в подходящи за тях услуги; 
-          Развитие на социални услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора в риск.

            Ключови индикатори за постигане целите на Стратегията  

Постигането на целите на Стратегията в рамките на следващите пет години ще създаде условия за подобряване качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение, живеещи на територията на община Тутракан. Качествената промяна в ситуацията в общината  ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори. Основните базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигната промяна в системата на социалните услуги  в рамките на общинската стратегия, са:  
-     Модерна социална политика в подкрепа на рискови семейства и общности в община Тутракан  в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности; 
-     Подобрено равнище на създадени възможности за достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се хора; 
-     Постигната качествена промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги  и увеличаване на дела на услугите в общността. 
-     Осъществени междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;  
-     Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за старите самотноживеещи хора в община Тутракан; 
          Ключовите качествени индикатори за ефекта и ползите на осъществената интервенция в рамките на периода на изпълнение на Стратегията са:  
-     100% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и на всички деца в задължителна училищна възраст - в подходяща форма на образование;
-     100% от децата в СИ изведени в семейна среда чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство или настаняване в алтернативна форма на семейна грижа;
-     Подобрена грижа за деца, настанени в алтернативни форми на семейна грижа  
(настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване);  
-     Създаден капацитет за обхващане на децата с увреждания в различни форми на заместваща, дневна грижа;  
-     Намаление на децата в риск от отпадане от училище;
-     Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на поне 20% от хората с увреждания – потребители на услугите, домашен помощник, социален и личен асистент;
-     Предотвратена преждевременна институционализация на максимален брой самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда;  
-     Повишен капацитет за управление на социалните услуги на представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и персонал на доставчиците на услуги;
-     Инициирани и развити поне 1 смесена междусекторна услуга и/или мерки за социално включване на уязвими общности и рискови групи.
-     Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в община Тутракан. 
Ключовите качествени индикаториза успеха на осъществената Стратегия по отношение на постигнатата промяна в  община Тутракани ползите за рисковите групи в резултат от петте години изпълнение на Стратегията са:
-                 Разкрит 1  Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Повишен териториален обхват на услугата.
-                 Разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция в община Тутракан .
-                 Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с увреждания и стари хора в риск, чрез предлагане на услугата „социален асистент”  и „домашен помощник”в община Тутракан.
-                 Продължаване дейността на всички Клубове на пенсионера, Клубове на инвалида  на територията на община Тутракан;

      Интервенция – социални услуги и мерки

       Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на общинско ниво за периода от 2016 до 2020 година. В плана се конкретизират приоритетите на общинско ниво, както и видовете услуги, които ще се развиват в община Тутракан.
•      Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през следващите 5 години (2016 – 2020);
•      Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни целеви групи, във връзка с изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа;
•      Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги. 
III. Стратегически и специфични цели, мерки и дейности

Мерки и дейности по Направление 1: Възрастни и стари хора в риск.

Обща цел на Направление 1:Подобряване качеството на живот на възрастните и стари хора в риск чрез създаване на условия за социална интеграция .
Приоритети в даденото направление: 
1.Развиване и разширяване на мрежата от услуги в общността, за осигуряване на условия спокоен и достоен живот.
2.Осигуряване на условия за осъществяване процеса на социална интеграция на старите хора в риск.
3.Осигуряване на условия за достоен живот и социална интеграция на самотни лица, лица без доходи, с минимални такива и без подслон.
4.Осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа, в среда близка до домашната. Развиване и разширяване на мрежата от услуги резидентен тип.
 
Специфична цел 1.Създаване на нови социални услуги за дългосрочна грижа в общността и в домашна среда.
Да се създадат условия за социално  включване/интегриране и подобряване качеството на живот на старите хора в риск .
 
Специфична цел 1
Развиване и разширяване на мрежата от услуги в общността, за осигуряване на условия  за спокоен и достоен живот.
 
Мярка 1.1
Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора
В община Тутракан ще се положат целеви усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги.
Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини .
Дейност 1.1.1.Разкриване на  Дневен център за  възрастни хора с увреждания – в община Тутракан.
Дейност 1.1.2.Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на инвалида и пенсионера, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.
Мярка 1.2Разширяване обхвата  на Обществена трапезария
Дейност 1.2.1.Продължаване и разширяване  на дейността на Обществените трапезарии в община Тутракан
 
Мярка 1.3 Продължаване на дейността на услугата „Млечна кухня”
Дейност 1.3.1 Увеличаване   броя на потребителите на  социалната услуга „Млечна кухня”
Специфична цел 2.Осигуряване достъп на старите хора до качествена резидентна грижа, в среда близка до домашната. Развиване и разширяване на мрежата от услуги резидентен тип.
 
Мярка 2.1.Осигуряване на резидентна грижа за самотноживеещи възрастни хора и предотвратяване настаняването им в специализирана институция
 
Дейност  2.1.1.Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги на старите хора в риск с цел разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства. Спектърът  на тези услуги обхваща  както ежедневни дейности  вкъщи ( като помощ при хранене ,  обслужване ,  помощ за излизане и придвижване ),  така и предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома ( дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа ).  В Стратегията се залагат  разнообразни форми и възможности за избор .  В съответствие с интересите и възможностите на хората с увреждания и техните близки потребителите ще могат да избират ,  например , между дневните центрове като самостоятелна услуга ( в която се заплаща такса ,  но е включена и храна ) и почасовата грижа в рамките на ЦСРИ (  в която  обаче не се предоставя  храна ).
 
Дейност 2.1.2.. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.
Целта на тази услуга е да се разшири обхвата на услугите , които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всяка община – „Домашен помощник”,  „Социален асистент”,  и „Личен асистент”, което ще допринесе продължението на националните програми и проекти.  С това   ще се положат усилия  за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги.
Мярка 2.2.Развиване на целеви общински политики / мерки за социално включване на хората с увреждания . 
 
Дейност 2.2.1.Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство ,  културни и здравни центрове , училища и детски градини ,  предприятия и пр .
 
Дейност 2.2.2Целеви мерки на Дирекциите Бюро по труда ( ДБТ ),
Общините и местни НПО за предоставяне на достъп до доходи,   заетост,  професионална квалификация, обучение, практически умения и др.  за лицата с увреждания с право на работа. Социални услуги за подкрепа на професионалното развитие на лица с увреждания включително и подкрепа за трудова реализация на лица,  полагащи грижи за зависими членове на семействата.
 
 
Дейност 2.2.3.Прилагане на общински и национални мерки във всяка община Тутракан за осигуряване на по – широки възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания –  обучение ,  жилище , доходи ,  достъп до услуги и подпомагане .
 
Мярка 3.1 .Осигуряване на качествена резидентна грижа за хората с увреждания, в среда близка до семейната.   Услугите от резидентен тип включват защитени жилища, преходни жилища и нови форми за малки групови домове с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Те ще предоставят подобрена резидентна грижа в среда, близка до семейната, за хора с увреждания, които не са в състояние да живеят сами и имат нужда от резидентна услуга.
 
Дейност 3.1.1.Изграждане на ЦНСТ за възрастни  хора в  община Тутракан, с капацитет 8 човека. Осигуряване на резидентна грижа за стари хора и хора в риск, за които няма възможност за осигуряване на грижи в семейна среда
 
Дейност 3.1.2. Предоставяне на услугата  Защитено жилище за хора с физически увреждания . Осигуряване на резидентна грижа за възрастни хора с физически увреждания, социална работа с тях и техните близки, превенция на настаняването им в СИ чрез ежедневни грижи; изграждане на умения за самостоятелен живот, социални, образователни, здравни и консултантски услуги.
 
 
Дейност 3.1.3 Изграждане на преходно жилище за възрастни  хора  в риск.
Осигуряване на резидентна грижа за възрастни хора с физически увреждания, социална работа с тях  и техните близки, превенция на настаняването им в СИ чрез ежедневни грижи; изграждане на умения за самостоятелен живот, социални, образователни, здравни и консултантски услуги.
 
Мярка 4.1Осъществяване на социалната услуга ДСХ -Тутракан
 
Специфична цел 3.1Да се създадат условия за социално  включване/интегриране и подобряване качеството на живот на старите хора в риск .
 
Мярка 3.1.1.Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот за хората с увреждания в семейна среда и разширяване на мрежата от услуги в общността
 
Дейност 3.1.1Разкриване на мобилна услуга на  ЦСРИ  иобхващане на хората с увреждания  от цялата община.
Дейност 3.1.2.Разширяване на социалните услуги в обшина Тутракан
Дейност 3.1.3Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания
 
Приложения: Таблицата 1
 

Мерки и дейности по Направление 2: Деца и младежи в риск.

 
Обща цел 1 :
Да се подобри комплексът от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани  институции.
 
Приоритети в даденото направление
1.1.    Превенция и услуги за деца и семейства в риск.
Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки  за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.
2.1.. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск. Цялостна подкрепа  за децата  и семействата в риск.
 
3.1               Осигуряване на условия за социална и образователна интеграция на децата и младежите в риск чрез реализиране на общински социални и образователни програми и мерки, създаване на нови социални услуги в общността и продължаване дейността на съществуващите такива.
 
 
Специфична цел 1.1.
Повишаване на информираността на рисковите групи по отношение на негативните последици за развитието на децата, отглеждани в институции.
Мярка 1.1.1.
Разработване на общинска политика за повишаване на информираността на рисковите групи.
Дейност 1.1.1.1.
Провеждане на общински информационни кампании, фокусирани към местните общности с цел  превенция на изоставянето на деца в институции.
 
 
 
Дейност 1.1.1.2.
Провеждане на информационни срещи и обучения по превенция на изоставянето на деца с рискови групи и общности по отношение изоставянето на деца.Дейността ще се провежда от Центъра за обществена подкрепа  (ЦОП  , ОЗД Тутракан).
Дейност 1.1.1.3.
Използване на медиатори в ромска общност с цел предотвратяване на ранните бракове и подкрепа на самотни бъдещи майки с цел превенция на изоставянето.
Мярка 1.2.2.
Общински програми/мерки за здравна профилактика и семейно планиране.
Дейност 1.2.1.
Прилагане на мерки за здравна профилактика на майчинството/бременността, насочена към нежелана и рискова бременност сред уязвими групи и лица от ЦОП, ЦСРИ,  образователни институции и др.
 
 
Специфична цел 1.2.
Ранно идентифициране на случаи, при които съществува риск  за настаняване на деца в институции и оказване на социална и психологическа подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставянето на деца.
Специфична цел 1.3.
Подобряване на системата за социална подкрепа на семейства в риск от изоставянето на деца чрез предоставянето на адекватни услуги.
Мярка 1.3.1.
Разкриване на център за социални услуги в общността (ЦОП или други),
осигуряващи помощ, подкрепа, консултации, обучения и взаимопомощ на семейства в риск.
 
Дейност 1.3.1.
Подържане на максималния капацитет и дейността  на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в гр. Тутракан.
            Превенция на изоставяне; Подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, Консултации; Услуги за деинституционализация.Реинтеграция в семейството.
.
Мярка 1.3.2.
Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството, обучение на децата със специфични образователни потребности.
Дейност 1.3.2.1.
Осигуряване на достъпна околна среда за децата с увреждания.
Дейност 1.3.2.2.
Услуги, подпомагащи обучението на деца с увреждания –разширяване обхвата на децата в  ЦСРИ.
 
 
Дейност 1.3.2.3.
Ефективна интеграция  на деца със специални  образователни потребности  и пълноценнно използване на разкрития център за двигателна активност на  деца с множество увреждания.
Специфична цел 1.4.
Развитие на услуги, заместващи родителската грижа - „ приемна грижа”и грижа за деца в семейства на близки и роднини и осиновители.
Мярка 1.4.1.
Подкрепа развиването на социалната услуга „ при емна грижа ” за увеличаване броя на приемните семейства и повишаване качеството на предоставяната услуга. 
Дейност 1.4.1.1.
            Центърът за обществена подкрепа ще участва в предоставянето на услугата„приемна грижа ” и ще осигурява наблюдение и подкрепа  на семейството и детето в следосиновителния период .
 
Мярка 1.5.1.
Функциониране на социалната услуга „ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  без увреждания” в гр. Тутракан/ЦНСТДМ/  с капацитет 12+2
Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) предоставят  подслон и ежедневни грижи; създават условия за социална интеграция   прием в масови детски ясли, градини, училища; и поддържане на връзката с родители, близки и роднини.
.
Дейност 1.5.1.1
Подпомагане адаптацията на децата за самостоятелен живот чрез социална рехабилитация, образователно и професионално ориентиране в ЦСРИ
 
            Мярка     3.1.    Осигуряване     на     подкрепа     на     деца     с     поведенчески      проблеми     и
противообществени прояви. Превенция на насилието и отпадане от училище
Дейност 2.1.1.Продължаване дейността на МКБППМН в община Тутракан.  
Дейност 2.1.2.Разкриване на ЦОП в гр. Тутракан, община Тутракан с капацитет 40 места.
Дейност 2.1.3.Провеждане на кампании в училищата за превенция на рисковото поведение сред учениците в община Тутракан.
             Дейност 2.1.4. Продължаване дейността на БЧК.
Дейност 2.1.5.Осъществяване на съвместни превантивни дейности на МКБППМН, ЦОП и БЧК.
Мярка 2.2.Включване на  децата в предучилищна възраст в детска градина и на децата в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование. 
Дейност 2.2.1.Общинска политика и мерки в община Тутракан за осигуряване на правото на децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище – изпълнявани съвместно с детските заведения, училищата, РИО на МОН. 
-          Осигуряване на  транспорт за деца  до детските градини и училища;
-          Целенасочена политика на общината за подобряване на привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на училищния процес. 
-          Пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка –  подготвителен клас и осигуряване на програми за социализиране и усвояване на български език от децата билингви от етнически общности в неравностойно положение в детските градини и начален курс в училищата с подкрепата на помощник на учителя.
-          Провеждане на кампании за обхващане на децата в подготвителен клас/група и осъществяване на постоянно наблюдение върху нивото на посещаемост.
-          Работа с родители на деца от етническите малцинства за промяна на нагласите по отношение на образованието; 
-          Организиране на групи за подготовка за постъпване в училище за деца, които не владеят български език ;
-          Утвърждаване и разширяване ролята на ученическите съвети. Включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;
Мярка 2.3.Подкрепа на деца, жертва на злоупотреба, насилие, трафик или всякакво друго нехуманно отношение. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца.
Дейностите в тази сфера включват създаване на система от мерки за превенция на насилието над деца чрез развиване на техните умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение в отношенията сред децата; намаляване актовете на насилие от страна на деца. Дейностите са насочени и към създаване на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, така че системите за закрила да могат да изградят адекватни мерки за реакция.Дейностите се осъществяват от ЦОП, ОЗД, ДСП със съдействието на МКБППМН, органите на МВР и пробационната служба, лечебно заведение, образователни институции, обществени възпитатели, НПО.
Дейност 2.3.1.Реализиране на образователни програми и кампании във всички детски градини и училища, както и в рамките на ЦОП, насочени към превенция на агресивно поведение сред деца, развиване на познание за насилието и неговите симптоми и умения за защита от насилие: провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги, междуучилищни прояви и инициативи на общинско ниво. Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от детските градини, училищата, ЦОП и МКБППМН. 
Дейност 2.3.2.Провеждане на обществени кампании за предотвратяване на насилието от и над деца, както и други форми на злоупотреба и експлоатация.
Програмите и кампаниите ще бъдат осъществявани от ЦОП, общински администрации, МКБППМН, детските заведения, училищата. Темите ще включват различните форми на насилие (физическо, сексуално и психологическо), злоупотреба, експлоатация, тежки форми на детски труд, неглижиране. Кампаниите ще се включат и теми за ефектите върху децата от раздялата с родители, които работят в чужбина. Те ще са насочени към деца, родители, професионалисти и широката общественост. Програмите ще използват материали, разработени от ДАЗД, УНИЦЕФ, НПО и други организации. 
             Дейност 2.3.3.  Разкриване на ЦОП в гр. Тутракан, община Тутракан с капацитет 40 места..
Мярка 2.4.Реинтеграция, обучение за придобиване на умения за самостоятелен живот, подкрепа за социална адаптация и социална рехабилитация 
Дейност 2.4.1.Продължаване дейността и увеличаване капацитета на ЦСРИ  – гр. Тутракан, община Тутракан  от 20 на 25 места.
Мярка 2.5.Разширяване на кръга от професионалисти, предоставящи дългосрочни грижи в домашна среда и общността за деца и младежи в риск. 
Дейност 2.5.1.Изготвяне на анализ на потребностите от специалисти и поддържащ персонал в социалните услуги за деца и младежи.
Дейност 2.5.2. Осигуряване на необходимия брой служители в общинските администрации за контрол, мониторинг и планиране на социалните услуги.
Мярка 2.6.Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги 
Дейност 2.6.1.Провеждане на специализирани обучения и курсове за квалификация и преквалификация на персонала
Дейност2.6.2.Провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения за професионалисти, които ще бъдат ангажирани със създаването и управленито на новоразкритите социални услуги
Дейност 2.6.3.Осигуряване на подходящо обучение и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги
Мярка 2.7.Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип професионални умения и опит
 Дейност 2.7.1.Въвеждане на доброволчески практики
Мярка 2.8.Формиране на умения за изграждане на партньорства.
Дейност 2.8.1.Обучения за изграждане на ефективни партньорства, умения и нагласи за развиване на междуобщинско сътрудничество и публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.
Дейност 2.8.2.Предоставяне на консултации,  обучителни модули и обучения чрез практика за междуобщинско и междусекторно взаимодействие:
-   Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;
-   Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско и областно ниво;
-   Обучения и консултиране за подобряване на условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги.
Дейност 2.8.3.Подкрепа при провеждане на срещи и дискусии със заинтересованите страни на общинско и/или областно ниво 
 
Приложения: Таблица 2
 

            IV. Мониторинг, оценка и актуализиране на Стратегията

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е отворен документ, който следва динамиката на промяната в развитието на нуждите в социалната сфера и възникналите нови потребности  на рисковите групи.
Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Екип за мониторинг и оценка /ЕМО/с ясни и конкретни задачи и отговорности, който да разполага с относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.
Структура: ЕМО ще се създаде в рамките на Общинска администрация с участието на Дирекция „Социално подпомагане”, гр.Тутракан, която да работи в партньорство с общината. ЕМО ще бъде изграден със заповед на кмета на общината.
Задачи и отговорности на ЕМО:
Разпределят се както следва:
1.Координира цялостната дейност на социалните услуги;
2.Планира дейностите за мониторинг и оценка;
3.Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейностите и социални услуги в общината.
4.Събира информация на общинско ниво и я систематизира.
5.Изготвя предложения за актуализация на системата, което се представя на Общински съвет, гр.Тутракан.
Дейностите по мониторинг и оценка включват:
1.Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място;
2.Разпространения на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;
3.Разработване и внасяне на предложения за промени/ подобрения  в целите, мерките и дейностите на стратегията.
 
 
 Актуализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
Актуализацията на Общинската стратегия се извършва в следните случаи:
-  При необходимост, изведена от заключенията и препоръките от дейностите по мониторинг и оценка на Стратегията, като се планира следващия период на изпълнение на Стратегията;
-  В случаи на възникнали нужди  от извънредни промени през периода на действие на Стратегията.
 
Стъпки за актуализиране на Стратегията:
-   Екипът за мониторинг и оценка прави предложение до кмета на община Тутракан за актуализация на Стратегията, което включва описание на промените, обосновка и аргументация за необходимостта от актуализация. Промените, свързани с откриване, закриване, вида и /или капацитета на социалните услуги за делегирани социални дейности, се извършват при спазване разпоредбите на чл.36б от ППЗСП;
-   Предложението за промяна в Стратегията се съгласува с Регионална дирекция за социално подпомагане и се приема от Общински съвет, като се отразява в Плана за развитие на социалните услуги за съответната година;
-   Актуализираната Стратегия, придружена с анализ и подробна обосновка за промяна се изпраща в Областна администрация – Силистра за предприемане на действия за промяна в Областна стратегия за развитие на социалните услуги.
 
V. План за действие
Етапи в изпълнението на стратегията 
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Тутракан  обхваща петгодишен период (2016 – 2020 г.), в който се обособяват следните етапи за изпълнение на Стратегията, както следва:  
Подготвителен етап   
Подготовката за стартиране на Стратегията в началото на 2016 г. обхваща няколко основни компонента, заложени в   областната стратегия. 
1)      Формиране на структури, организационна рамка
2)       Изготвяне и приемане на Общинска стратегия – план  за социалните услуги на основата на Областната стратегия;
3)      Адаптиране на общинският план за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия;
4)      Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на информация;
5)      Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията.
Първи етап 2016 - 2018 г.
1)      Оперативно планиране на интервенцията през първите 3 години;
2)      Преглед и цялостна актуализация на Стратегията,  изготвяне на Междинна оценка на постигнатите резултати и ефекти от стратегията;
3)      Препланиране на следващия етап от изпълнението (2019 – 2020 г.), в съответствие със заключенията и препоръките от Междинната оценка.
Втори етап 2019 - 2020 г.-  Финална оценка на въздействието от общинската  стратегия. 
Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги. 

 
Сравнителна таблица за броя на персонала преди стартирането (2015) и в хода на изпълнението на стратегията (2016 - 2020 г.) 
 
Вид на услугата
Към ...2015 година
Период 2016-2020 година
Общ за община Тутракан
капацитет на услугата
Зает персонал
Планиран
Капацитет общо за община Тутракан
Необходим персонал
Услуги в общността
Обществена трапезария –              гр.Тутракан
100
 
100
 
Личен асистент – гр. Тутракан
30
30
76
55
Клубове на пенсионера, инвалида община Тутракан
687
7
700
8
Специализирани институции
Дом за стари хора     –          гр. Тутракан
40
20
40
20
общо
 
 
 
 
Други резидентни услуги
 
Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи без увреждания ЦНСТДМ без увреждания-гр.Тутракан
 
0
0
12+2
……….
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
 
 
20
……………
Дневен център за  възрастни хора с увреждания   /ДЦВХУ
 
 
30
……………
Център за обществена подкрепа/ЦОП
 
 
40
……………
Защитено жилищи за възрастни хора с физически уврждания
 
 
8
……………
Преходно жилище за възрастни хора
 
 
8
……………
Млечна кухня
22
1,5
22
1,5
Клуб на инвалида
173
1
164
1
Други общински услуги и социални дейности
 
МКБППМН – гр. Тутракан
 
1
 
1
общо
 
 
 
 
 

 Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите

За изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите е необходимо непрекъснато да се стимулира развитието на административния и организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение чрез:

Източници на финансиране

-          От държавния бюджет– за делегираните от държавата дейности
Значителна част от социалните услуги, предоставяни в специализираните институции и услугите в общността се финансират от държавния бюджет по силата на сега действащото законодателство, чрез определените единни разходни стандарти за издръжка.
-                     От общинския бюджет– за местни дейности, за съфинансиране на социални проекти, за капиталови разходи и инвестиции. В зависимост от финансовите възможности на общината,от местни приходи се предвиждат и средства за съфинансиране на проекти по национални, европейски и други програми в социалния сектор. 
-                     Чрез външни източници– средства от национални, европейски и други фондове и организации, работещи в областта на социалните услуги. Предоставянето на голяма част от социалните услуги, чрез възлагане на външни доставчици по силата на сключен договор с местните власти, като такива доставчици могат да бъдат както фирми, така и нестопански организации. Възможност  за кандидатстване  по различни оперативни програми с проекти за предоставяне на социални услуги, като след приключване на проектните дейности тези услуги могат да станат държавни дейности.
        

     Комуникационна програма

            Популяризирането на стратегията е задача на Общинска администрация, гр.Тутракан. Дейностите, свързани с реализацията на Стратегията ще се съпровождат от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност.
 
Дейности, необходими за постигане на целите и реализиране на мерките са:
•      Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията. 
•      Търсене на обратна връзка от комуникиращата информация и предвиждане на възможности за коригиращи действия.
•      Редовно организиране на публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията.
•      Публикации на информационни материали и разпространението им в уеб пространството за текущите дейности от Стратегията.

 
 

Приложения : Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в община Тутракан–

Направление 1-Възрастни и стари хора в риск

 
Област Силистра, община Тутракан
 
Услуга - име, вид
Потребители
Капацитет
Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата
 
 
Целеви групи
Териториален обхват
2015
2016
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление 1: Възрастни и стари хора в риск.
 
 
Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/
Възрастни хора в риск
Община
Тутракан
 
30
30
Предоставяне на обяд, социални
контакти, медицински грижи,
консултации – правни,
психологически, социални, здравни
 
 
Обществена трапезария
Лица с
увреждания и лица в неравностойно социално
положение
Община Тутракан
208
130
130
Осигуряване на безплатна храна на
хора с много ниски доходи или хора
в риск
 
 
Клуб на пенсионера
Възрастни хора в риск
Община
Тутракан
533
600
600
Осигуряване на лични и социални контакти, консултации и социална подкрепа
 
 
Клуб на инвалида
Лица с увреждания
 
154
180
180
Осигуряване на лични и социални контакти, консултации и социална подкрепа
 
 
 
 
Личен асистент
Лица с 90 и над 90 процента трайно намалена
трудоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ, които са лежащи.
Община Тутракан
30
30
30
Осигуряване на грижи в семейна
среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на
алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане.
 
 
Социален асистент ,Домашен помощник /проект за 18 месеца/
 Самотно живеещи лица, деца и лица с трайно
намалена  трудоспособност
Община Тутракан
76
76
 
Осигуряване на грижи в семейна
среда на лица, които поради
различни ограничения от
здравословен характер са изключени
от социалния живот и са в риск от
институционализация.Предоставяне на социални услуги, насочени към социална и консултативна работа с
потребителите,относно  задоволяване на потребностите им заорганизиране на свободното време и осъществяване на контакти.
 
 
 
 
Център за социална рехабилита-ция и интеграция /ЦСРИ/
Лица с увреждания
Община
Тутракан
-
30
30
Предоставяне на комплексни
социални услуги – консултиране
 
 
Дом за стари хора /ДСХ/
Възрастни хора
Община
Тутракан
40
40
40
Предоставяне на постоянна грижа
медицински, социални услуги,
консултиране, рехабилитация,
денонощни здравни и санитарни
грижи, задоволяване на битовите
потребности, социо и културни
дейности, образователни програми
 
 
Защитено жилище за хора с физически увреждания
Възрастни хора с физически
увреждания и техните семейства
Община
Тутракан
 
8
8
Осигуряване на резидентна грижа за възрастни хора с физически
увреждания, социална работа с тях и техните близки, превенция на
настаняването им в СИ чрез
ежедневни грижи; изграждане на
умения за самостоятелен живот,
социални, образователни, здравни и консултантски услуги
 
 
 
 
Преходно
жилище за
възрастни
Възрастни хора, ползващи
услуги на специализирани
институции
Община Тутракан
 
8
8
Осигуряване на резидентна грижа завъзрастни хора с физически
увреждания, социална работа с тях  и техните близки, превенция на
настаняването им в СИ чрез
ежедневни грижи; изграждане на
умения за самостоятелен живот,
социални, образователни, здравни и консултантски услуги
 
 
Център за настаняване от семеен тип за възрастни /ЦНСТ-възрастни/
Възрастни хора и хора в риск
Община Тутракан
 
 
8
ЦНСТ създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в община  Тутракан–
 Направление 2: Деца и младежи в риск 
 
 
Област ....
 
Услуга - име, вид
Потребители
Капацитет
Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата
Местополо-жение
Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата
 
Целеви групи
Териториален обхват
2015
2016
2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление 2: Деца и младежи в риск.
 
 
Център за
обществена
подкрепа (ЦОП)
Деца и семейства в риск
Деца в риск от отпадане от
училище
Деца, отпаднали от училище
Община
Тутракан
 
 
50
Превенция на изоставяне; Подкрепа на семейството при отглеждане на детето; работа с деца и родители за връщане в училище, Консултации;
Услуги за деинституционализация
Реинтеграция в семейството
Община Тутракан
Нова 2016
2
Приемна грижа
Грижа за изоставени деца
Община Тутракан
 
5
10
Консултиране и подкрепа  информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството;
Община Тутракан
нова
2
Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/
Деца и възрастни с
увреждания
Община Тутракан
30
30
30
Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни, здравни, психологически, трудотерапия; Умения за самостоятелност. Разширяване на услугата чрез развитие на мобилност в селата от общината.
Община Тутракан
Нова 2016
4
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания/ЦНСТДМБУ/
Деца и младежи лишени от родителска грижа
Областта и други области
12+2
12+2
12+2
Постепенно извеждане в резидентна грижа семеен тип на деца, отглеждани в СИ
Община Тутракан
Нова 2016
                       
 
 
 
 

 

 

Прикачени файлове