ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА“

31/10/2016
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА“
 
На основание чл.26 , ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА“ , Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  15.11.2016г. Ноември  2016г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.     Промяна на наименованието на сдружението.
2.     Приемане на нов Устав на сдружението.
3.     Разни.
 
Приложение: Проект на нов Устав.
 
Пояснение:Съгласно чл.28 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
 
 
 
31.10.2016г.