А н а л и з на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан

12/10/2016

Проект!

 
 
Утвърден от Общински съвет - Тутракан
с решение № …../ ….. , на основание
 чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното
 и училищно образование.
 
 
 
 
а н а л и з
 
на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан
 
(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование)
 
1. Въведение
 
Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи принципи:
·         ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
·          равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
·          равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
·         запазване и развитие на българската образователна традиция;
·         хуманизъм и толерантност;
·         съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
·          иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
·          прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;
·         автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
·          ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.
Законът за предучилищното и училищното образование  внася ново качество в нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата- обща и допълнителна.
Подкрепата на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование, осъществявана от образователните институции / детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, специализираните обслужващи звена/ се основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито основни принципи са:
·         изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички участници в образователния процес;
·         утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
·         развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, цели и дейности.
Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.
Основен принцип на ЗПУО е подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво най- близко до мястото, където живее и учи.
В съответствие с чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование за разработването на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата учениците в община Тутракан със заповед на Кмета на Община Тутракан е създадена комисия , в състава на която участват представители на общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане”, ЦНСТ и ЦСРИ, ОЦИД, училища, детски градини.
 
 
2. Състояние и предизвикателства
 
2.1. Състояние на общинската мрежа от детски градини и училища за учебната 2016 – 2017 г.
 
През учебната 2016-2017 година образователната система в Община Тутракан обхваща:
4 училища- СУ „Христо Ботев“, СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна, ОУ „Стефан Караджа“-с. Цар Самуил;
1 Социално – педагогически интернат  „Христо Ботев“-с. Варненци;
3 детски градини: ДГ „Славянка“ с изнесени групи в с. Нова Черна, ДГ „Полет“ с изнесена група в с. Цар Самуил и ДГ „Патиланчо“ с изнесена група в с. Търновци.
Двете средни училища са средищни училища, в които се обучават  ученици от 13 населени места от общината и 6 населени места от съседни общини. Към детските градини  в Тутракан пътуват деца от 8 населени места, в които няма детски градини.
Предучилищно обучение:
 
Детска градина
Финан-
сиране-
 
Брой деца
Деца
 със СОП
 
Педагоги-чески специалисти
Непедаго-гически
ДГ „Славянка“                      
общинско
139
1
12
11
ДГ „Полет“
 
общинско
128
6
11
14
ДГ „Патиланчо“
общинско
121
0
11
13.5
Общо:
 
388
7
34
38.5
Забележка:В ДГ „Полет“ функционира яслена група за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.
 
Начално, основно и средно образование:
 
Училища
Финан-
сиране
Брой
уч.
дневна форма
Брой
уч.
задочна форма
Брой
уч.
индивид. форма
Брой
уч.
комбин. форма
Общ
брой
ученици
 
Ученици
със
СОП
Педагоги-чески специа-
листи
Непедагог.
специа-листи
СУ „Христо Ботев“
общинско
553
0
0
0
553
19
50
14
СУ „Йордан Йовков“
общинско
495
0
0
0
0
19
52.5
17
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна
общинско
90
0
0
0
0
1
14
3
ОУ „Стефан Караджа“-с. Цар Самуил
общинско
54
0
0
0
0
1
8
3
СПИ „Христо Ботев“-с. Варненци
държавно
31
0
0
0
0
4
16
8
Общо:
 
1223
0
0
0
0
44
140
45
 
 
Брой детски градини и училища, брой  деца и ученици в тях:
 
община
бр. училища
бр. ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение
от тях: бр. ученици със СОП
бр. детски градини
бр. деца
от тях: бр. деца със СОП
общ брой деца и ученици със СОП
Тутракан
4
1192
40
3
388
7
47
 
1 СПИ
    31
  4
 
 
 
  4
Общо:
5
1223
44
3
388
7
51
 
 
В началото на учебната 2016-2017 година  в училищата на територията на община Тутракан се обучават 1223 ученици, с 20 по-малко от учебната 2015-2016 година /1243 ученици/. Децата, които посещават детска градина са 388, с 6 повече от предходната година, през която са били 382 деца.
Децата със специални образователни потребности  в началото на  2016-2017 година в училищата са 44 и са с 4 повече от предходната 2015-2016 година /40/; децата в детските градини са 7 с 1 по-малко от предходната учебна година /8 деца/.
Процентът ученици със СОП в училищата е 3.8 %, а в детските градини 1.02 %.
Създадена е добра организация за стартиране на новата учебна година : обновена материална база и учебна среда; познавателни книжки, учебници и помагала, учебна документация; целодневна организация на учебния ден; осигурен транспорт; столово хранене, медицински грижи
Демографската характеристика на община Тутракан следва тенденциите на намаляване броя на населението, характерни както за областта, така и за страната в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите хора в активна възраст.
Образованието е един от основните приоритети на Община Тутракан. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности общината координира изпълнението на приема на ученици в общообразователните, профилираните и професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование; поддържането и обновяването на материално-техническата база; организацията на учебния ден в средищните училища; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата.
Профилираното обучение на учениците се осъществява в СУ „Йордан Йовков“ с прием след завършен VІІ клас в профил „Природоматематически“ със засилено изучаване на английски език и след завършен VІІІ клас в профил „Технологичен- информационни технологии“.
Професионалното обучение е съсредоточено в СУ „Христо Ботев“ с прием след -завършен VІІІ клас по специалностите „Програмно осигуряване“ и „Бизнес услуги“. Учениците  със СОП имат възможност и продължават обучението си в гимназиален етап по част от професията.
В Община Тутракан не функционират Центрове за подкрепа за личностно развитие или специализирани обслужващи звена по ЗПУО.
Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и школите в училищата, спортните клубове, читалищата. Тя е приоритет и на цялостната дейност на Центъра за извънучилищни дейности. Над двеста деца от общината са класирани на международни, национални, регионални и областни състезания, конкурси и олимпиади.
Общинската програма за закрила на децата с изявени дарби подкрепя и подпомага изявите на даровитите деца с еднократно финансово подпомагане, като средствата са осигурени от общинския бюджет. През тази година трима ученици получават едногодишни стипендии за заети призови места на национални състезания, финансирани по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на МС.
   Общински център за извънучилищни дейности е  структура към Община Тутракан, която се занимава с осмисляне на свободното време на децата, учениците и младежите в направленията:
·         Научно – познавателно
·         Приложно –техническо
·         Масов спорт
·         Изкуство
·         Организиране на различни детски и младежки инициативи
Общински център за извънучилищни дейности  е средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на изкуствата и спорта.
   Основни приоритети в работата на ОЦИД са:
• свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата и учениците;
• удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време;
• стимулиране творческата изява на децата чрез организиране на конкурси, състезания, изложби, такива дейности,където детето отива ,водено от вътрешно убеждение и интереси концерти, спектакли, експедиции, игри и др.
• създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали
Организационните форми на работа са динамични и отворени със свободен достъп и избор.Тук се обучават и подготвят повече от 300 деца в различни дейности, които се актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на родители и деца.Това са: Школа изобразително изкуство, школа пиано, школа поп и джаз пеене, школа италиански език, школа творческо писане, духов оркестър, градски мажоретен състав, вокални формации – „Усмивчица” и „Слънчева усмивка”,Младежка театрална студия”Суматоха”, фитнес за деца и възрастни, школа европейски езици, школа борба, школа класическа китара, школа автентичен фолклор.От декември ще стартира и най-новата ни дейност – Английска занималня за деца от начален курс. Висококвалифицирани преподаватели – треньори  по различните видове спорт, актьори, режисьори, преподаватели по чужди езици помагат на всяко дете да развие своите дарби и заложби, както да им дадат шанс да ги споделят със света.По трудния път на всяка личност да намери своето място в обществения живот ОЦИД работи за  насърчаване талантите и съдейства за възпитанието им в дух на спортсменство, хуманизъм, общочовешки добродетели.Стимулира интереса към спорта, като алтернатива на агресията и зависимостите.
На територията на Община Тутракан функционират 9 читалища, които предоставят възможност  на децата и младите хора  да развиват своите интереси, способности и талант в самодейното танцово и  музикално изкуство. Разнообразни форми на работа предлагат и читалищните библиотеки.
Пет спортни и 4 футболни клуба в община Тутракан предоставят възможност за активно занимание със спорт на децата и младите хора – шах, борба, тенис, водомоторен спорт, футбол.
За осъществяване на политиката в сферата на образованието в  Община Тутракан са приети и действат нормативни документи:
План за действие на община Тутракан за подкрепа на интеграционните политики;
План за 2016 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта;
Годишен план за действие на Община Тутракан за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги;
Програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби.
             В началото на учебната 2016-2017 година в училищата стартира изпълнението на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/”.
 
2.2. Ученици със специални образователни потребности (СОП) –
Особеностите на групата деца и ученици със СОП по различни показатели (по данни за началото на учебната 2016 – 2017 г.):
 
2.2.1. Разпределени по училища:
 
община
населено място
училище/детска градина
брой деца/ ученици със СОП
Ежедневно пътуващи
Тутракан
Гр.Тутракан
ДГ „Славянка“                      
 
1
0
 
 
ДГ „Полет“
6
1
 
 
ДГ „Патиланчо“
0
0
 
 
СУ „Христо Ботев“
19
9
 
 
СУ „Йордан Йовков“
19
7
 
С. Нова Черна
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
1
0
 
С. Цар Самуил
ОУ „Стефан Караджа“
1
0
 
С. Варненци
СПИ „Христо Ботев“-
4
0
 
 
                                     Общо:
51
17
 
Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“, а на децата в ДГ „Полет“.
Пътуващите ежедневно ученици със СОП представляват  33.3 % % от общия брой ученици със СОП.
              През учебната 2016-2017 година най-много деца със СОП на ресурсно подпомагане са от групата на обучителните трудности-18, езиково-говорни нарушения-12, психични растройства-5, умствена изостаналост-7, други.
 
2.2.2. Разпределение по класове
Брой ученици със СОП в начален и прогимназиален етап:
 
училище
подгот. група
І
клас
ІІ
клас
ІІІ
клас
ІV
 клас
V
клас
клас
VІІ клас
VІІІ клас
СУ „Христо Ботев“
-
0
0
4
3
0
1
2
3
СУ „Йордан Йовков“
-
2
1
4
0
4
1
3
1
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
-
0
1
0
0
0
0
0
0
ОУ „Стефан Караджа“
-
0
1
0
0
0
0
0
0
СПИ „Христо Ботев“
-
0
0
0
0
0
2
1
1
                         Общо:
 
2
3
8
3
4
4
6
5
 
Брой ученици със СОП в гимназиален етап:
 
училище
ІХ клас
Х клас
ХІ клас
ХІІ клас
СУ „Христо Ботев“
1
2
2
1
СУ „Йордан Йовков“
3
2
2
2
                                         Общо:
4
4
4
3
 
 
Брой ученици със СОП включени в професионално образование
 
училище
бр. ученици
СУ „Христо Ботев“
6
 
Брой ученици със СОП по групи в детските градини:
 
ДГ
І група
ІІ група
ІІІ група
ІV група
ДГ „Славянка“
0
0
0
1
ДГ „Полет“
0
1
2
3
ДГ „Патиланчо“
0
0
0
0
                       Общо:
0
1
2
4
 
 
2.2.3. Разпределение по пол
 
Училища/ДГ
бр. момичета от децата и учениците със СОП
бр. момчета от децата и учениците със СОП
ДГ „Славянка“
0
  1
ДГ „Полет“
3
   3
ДГ „Патиланчо“
0
  0
СУ „Христо Ботев“
4
15
СУ „Йордан Йовков“
9
10
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
1
  0
ОУ „Стефан Караджа“
0
  1
СПИ „Христо Ботев“
0
  4
                                   Общо:
17
34
 
 
2.2.4. Разпределение по отношение покриване на държавните образователни стандарти за учебно съдържание:
 
 
Училище/детска градина
напълно покриват ДОС
 и имат количествени оценки по всички предмети
не напълно
покриват ДОС
НЕ покриват
ДОС
ДГ „Славянка“
0
0
1
ДГ „Полет“
3
3
0
ДГ „Патиланчо“
0
0
0
СУ „Христо Ботев“
6
0
13
СУ „Йордан Йовков“
9
0
10
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
0
1
 0
ОУ „Стефан Караджа“
0
1
 0
СПИ „Христо Ботев“
1
0
 3
                                  Общо:
19
5
27
 
 37.3 % от общия брой
 9.8 % от общия брой
 52.9 % от общия брой
 
 
2.2.5. Ученици с множество и тежки увреждания, които правят интегрираното обучение неефективно
 
Училище/ детска градина
бр. ученици с тежки и множество увреждания
от тях: бр. ученици, които НЕ се обучават
ДГ „Славянка“
1
1
СУ „Христо Ботев“
1
-
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
1
-
                              Общо:
3
1
 
 
2.2.6. Брой деца и ученици в риск от социално изключване /по данни от училищните ръководства/
 
Училище/ детска градина
бр. ученици
СУ „Йордан Йовков“
6
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
5
                              Общо:
11
 
             
              Причини: Липса на постоянен родителски контрол, лоши хигиенни и битови условия, отсъствие на родителите от дома и невъзможност настойниците да оказват контрол.    Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан работи по общо 38 случая, като от тях: 9 са настанени при близки или роднини, 10 ползват социална услуга в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, 11 са в СПИ „Хр. Ботев” с. Варненци, общ. Тутракан.
              От общият брой случаи само 2 са за деца с ТЕЛК и двете деца са в ученическа
възраст.
              Поводът за регистриране на случаите са следствие на медицински проблеми, налагащи рехабилитация, превенциии и реинтеграции, деца лишени от родителски грижи и настанени извън биологичните си семейства /близки и роднини, ЦНСТ/, деца с емоционално-поведенчески проблеми, деца в риск от отпадане от образователната система.
              Общият брой на децата с увреждания в общината, подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане” – Тутракан е 29.
              Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в община Тутракан се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
               Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Тутракан, работи успешно по организиране и реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са проведени срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. Привлечени са и родителите като партньори.
              Реализира  дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца, заложени в Общинския план за подкрепа на интеграционните политики.
              Комисията организира общински инициативи: «Клас на годината» за недопускане на безпричинни отсъствия в училище;  «От малки-без чашка и дим» с учениците от начален курс, като ранна превенция срещу употребата на алкохол и цигари. Отпечатани  тематични анимирани седмични програми за всяко дете от начален курс в общината; «Детска полицейска академия» съвместно РУ на МВР-Тутракан. Отпечатани и предоставени 1000 наръчника за родители «Как да предпазим детето си от престъпление».
              Комисията участва като партньор в провеждането на спортни инициативи, призовавайки, че спортът е най-добрата превенция алтернатива на социално-негативното поведение на подрастващите.
              МК оказва съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви.
              Към Комисията има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват,  за корекции в поведението и когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви. През ноември 2015 обществените възпитатели преминаха специализирано обучение в гр. Силистра с лектор г-н Константин Томанов- секретар на ЦКБППМН.
              МК оказва системен контрол и съдействие на педагогическата колегия и учениците от намиращия се на територията на общината СПИ „Христо Ботев” с. Варненци. Целта е ефективна корекционно-възпитателна работа към подпомагане за овладяване на общочовешки ценности и придобиване на социални умения за интегриране в обществото на малолетните и непълнолетните, настанени в интерната.
 
              Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Със Заповед № РД 01-1837/29.12.2015г  на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и  ЦНСТДМ  продължава дейността си като делегирана държавна дейност.
              Услугата стартира своята дейност на 27.01.2016 г., с капацитет  14 потребители.  Към  07.10.2016 г.  капацитетът  на услугата е запълнен с 14 деца и младежи  без увреждания на възраст от 3 до 17 годишна възраст.  Потребители са настанени със Заповед на Дирекция »Социално подпомагане», в последствие  потвърдени от  Районен съд – Тутракан.
             В Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи се реализират  дейности за осъществяването на социалната услуга, които се извършват успоредно и паралелно във времето на престоя на децата свързани с:
-             Осигуряване на основните жизнени потребности – потребностите от храна,
облекло, самостоятелно легло, чистота, сигурност, безопасност, закрила, потребност от структура, отсъствие на страх,  предоставяне на лично пространство в стаята, място за съхраняване на личните вещи, ползване на общи помещения и на място за игра;
-             Грижи за здравето.
-             Осигуряване на психологична подкрепа и психологично консултиране съобразно индивидуалните потребности на всяко дете – насочено предимно към потребностите от любов, привързаност, идентификация и чувство за принадлежност;
-             Осигуряване на достъп до подходящо предучилищно и училищно
образование – потребителите са записани и посещават  ДГ ”Славянка”, СУ „Христо Ботев” и СУ „Йордан Йовков” град Тутракан;
-             Осигуряване на условия и подкрепа за придобиване на жизнени умения за
самостоятелен и независим живот;
-             Организиране на занимания през свободното време, подкрепа и насърчаване децата да участват в подходящи за тях дейности;
-             Работа с родители и семейства ;
-             Работа с общността, други институции и организации.
Оптималният профил на персонала на Центъра включва следния основен и помощен персонал: ръководител ,  5 детегледачки,   домакин,  огняр /поддръжка/  и счетоводител .
              Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване в обществения живот на лица и деца с увреждания в Община Тутракан. Със Заповед № РД 01-235/29.02.2016 г.  на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и ЦСРИ продължава дейността си като делегирана държавна дейност.
Услугата стартира своята дейност на 28.04.2016 г., с капацитет  20 потребители. Към  07.10.2016 г. потребителите на услугата са 20, като 7 от тях са деца.
              Услугите предоставяни в Центъра са съобразени с потребностите на децата с увреждания:
•             Социална рехабилитация
•             Психологична рехабилитация
•             Кинезитерапевтична рехабилитация
•             Трудотерапия
              С децата работят : социален работник, психолог, кинезитерапевт, трудотерапевт.
 
2.3.  Организиране обучението на деца и  ученици със СОП
В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални образователни потребности се подпомага  от ресурсен учител  съобразно потребностите им. Броят на ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане.
Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се организира в училищата и детските градини-там където са –в тяхната образователна среда.
Поради това, че стандартите за приобщаващото образование са в подготовка, ресурсното подпомагане на децата и учениците от Община Тутракан се осъществява от специалисти на Ресурсен център-Силистра: ресурсни учители, психолози, логопеди. Само в СУ „Йордан Йовков“  за тази учебна година е назначен 1 ресурсен учител.
              Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния образователно-възпитателен процес показва и някои проблеми в обучението на децата и учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното им развитие по ефективна:
·         Все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на всяко дете и насочването на конкретен специалист за неговата интеграция и специална подготовка
·         Недостатъчен брой обучени учители
·         Недостатъчно финансиране за функционирането на логопедичен кабинет
·         Необходимост от психолог в ежедневната работа с децата
·         В условията на многобройните групи, в които се интегрират децата със СОП, е затруднена индивидуалната работа, особено в случаите, когато детето е с множество тежки увреждания
·         Целодневният престой на децата с тежки увреждания е предизвикателство за тях и останалите
 
2.4. Организация на здравното обслужване за децата и учениците
За здравето на децата и учениците се грижат 10 медицински специалисти. Разкрити са 3 дравни кабинета в детските градини , 2 кабинета в средните училища, 1 кабинет в СПИ, с. Варненци. Здравните кабинети са ремонтирани, обзаведени с медицински мебели и инструменти, осигурени с медикаменти и превързочни материали.
Здравето на децата в двете основни училища в с. Нова Черна и с. Цар Самуил е поверено на общо практикуващите лекари по населените места.
 
2.5. Материалните условия в институциите по отношение на обучението на деца и  ученици със СОП.
            На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
             В  ДГ „Полет“ функционира рехабилитационна зала, създадена от Ресурсен център –Силистра с финансовата подкрепа на Община Тутракан, която е в помощ на работата с децата със СОП от цялата община.
             В СУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“  са обособени кабинети за ресурсно подпомагане, оборудвани с компютри, нагледни средства, учебни помагала и дидактични материали.
            ДГ „Славянка“ и ДГ „Патиланчо“ не разполагат със специална зала за индивидуална работа с децата, като за целта се ползват методичните кабинети на учителите.
            Проблеми, свързани с осигуряването на подходяща физическа среда:           
·             Сградите на детските градини и училищата не разполагат с рампа и асансьор, неприспособени са  стълбищата и  сервизните помещения за децата с увреждания;
·              Липсват оборудвани методични кабинети в детските градини и основните училища.
·         Липсват учебници и помагала, които да отговарят на потребностите на децата, което
ограничава достъпа им до учебното съдържание.
 
2.6. Предизвикателства
Изхождайки от философията на приобщаващото образование, че всяко дете, във всеки един момент от своя живот, може да има нужда от подкрепа, Законът за предучилищното и училищното образование прави разграничение на видовете подкрепа за личностно развитие на обща и допълнителна.
Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните им потребности и цели да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
Общата подкрепа за личностно развитие, която се осигурява от детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие, включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
5. консултации по учебни предмети;
6. кариерно ориентиране на учениците;
7. занимания по интереси;
8. библиотечно-информационно обслужване;
9. грижа за здравето;
10. осигуряване на общежитие;
11. поощряване с морални и материални награди;
12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
14. логопедична работа.
Общата подкрепа за личностно развитие се основава на анализа на информацията и наблюдението на обучението и развитието на всяко дете и ученик: знания, умения, отношения; силни страни и индивидуални нагласи по отношение на ученето; наличие на възможни рискови фактори; данни от диагностиката за училищна готовност; входно ниво по учебните предмети, ученическо портфолио и други. Това ще даде възможност да се достигне до всяко дете и ученик и да бъде подкрепено в ученето, участието и разгръщането на неговия потенциал.
Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с които не всички училищата могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са:
·         кариерно ориентиране на учениците- дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда (чл. 180, ЗПУО);
·         грижа за здравето- осигурява се чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот(чл. 183, ЗПУО); ;
·         поощряване с морални и материални награди- Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; наградите могат да бъдат учредявани от Министъра на образованието и науката, от Началника на РУО, от Директора на съответната институция.
·         дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение- детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес(чл. 185, ЗПУО);
·         ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения- при работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование(чл. 174,чл.5, ЗПУО); .
·         логопедична работа- като част от допълнителните компоненти на формулите се предвиждат средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети (чл. 282, ал. 11, ЗПУО);
 
Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
С въвеждането на ЗПУО групата деца, които ще се възползват от подкрепа е много по-широка от тази в досега действащите нормативни документи.
Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват координирана общинска политика са:
·        психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
·        осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
·         ресурсно подпомагане.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове