НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН

6/10/2016
НАРЕДБА
 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (наричан за по-кратко Регистър), както и редът за вписване и воденето му.
(2). На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в Община Тутракан.
(3). Регистърът е публичен и се поддържа от Община Тутракан.
Чл. 2. (1) Регистърът на общинските детски градини и ЦПЛР се води по образец, съгласно приложение към наредбата.
(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.
Чл. 3. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:
1.             име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
2.             заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
3.             код по БУЛСТАТ
4.             форма на собственост
5.             източник на финансиране
6.             име на директора;
7.             адрес;
8.             телефон, ел.адрес и адрес в интернет;
9.             филиал – населено място
10.         наличие на яслена група;
11.         наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности;
12.         дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл. 49 от ЗПУО)
Чл. 4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.
Чл. 5. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина и на ЦПЛР подава в Община Тутракан заявление с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
(2) При промяна на подлежащо на вписване обстоятелство по чл. 3, директорът на детската градина и на ЦПЛР в 14 (четиринадесет) дневен срок изпраща писмено актуална информация в Община Тутракан.
Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Тутракан.
(2) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.
(3) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.
(4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.
(5) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
Чл. 7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
Чл.8. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Тутракан в интернет или от длъжностно лице по чл.6.
 
Заключителни разпоредби
 
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗПУО.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.
§ 3. След влизането на наредбата в сила директорите на детски градини на територията на Община Тутракан следва да приемат или актуализират Правилник за дейността, в съответствие с изискванията на тази Наредба.
 
 
 
 
Вносител,
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ   /П/
Кмет на Община Тутракан
 

Прикачени файлове