МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН

6/10/2016
МОТИВИ
 
КЪМ ПРОЕКТ  НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
1.             Причини, които налагат приемането:
Съгласно разпоредбите на чл. 346, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО - обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа личностното развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа личностното развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и реда за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.
 
2.             Целите, които се поставят:
-                 систематизиране на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа личностното развитие;
-                 достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа личностното развитие;
 
3.             Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства.
 
4.             Очаквани резултати от прилагането.
С прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие в регистър в община Тутракан се очакват следните резултати:
         - Създаден и приет от Общински съвет – Тутракан  нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство на Република България в областта на образованието;
         - Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центровете за подпомагане личностното развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване.
 
5.             Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 
Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14- дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредбаза условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностното развитие  в община Тутракан.
 

Прикачени файлове