МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

4/10/2016
МОТИВИ
 КЪМ ПРОЕКТ  НА Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
1. Причини, които налагат приемането:
 
Във връзка с разпоредбитена  член 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование , приета от Министъра на образованието, в сила от 01.08.2016 година, е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет – Тутракан да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тутракан.
В момента за децата на територията на община Тутракан функционират процедури, заложени в Правилник на детската градина.
 
2. Цели, които се поставят:
Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Тутракан, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини в община Тутракан, съобразени с нормативните актове от по-висша степен и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на територията на община Тутракан.
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Този проект е
в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приета от Министъра на образованието и науката,  в сила от 01.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.
 
 
Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14- дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Тутракан.

Прикачени файлове