МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

18/8/2016
МОТИВИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: tutrakan@b-trust.orgили в деловодството на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан ул. Трансмариска № 31
 
МОТИВИ
 
В Община Тутракан бе получен Препис на протест Окръжна прокуратура Силистра срещу чл.12, ал.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Тутракан. Във връзка със съответния протест е образувано административно дело №105/2016г.
С протеста се твърди, че чл.12, ал.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Тутракан противоречи на чл.57, ал.3 от ЗУТ. Според чл. 57, ал.3 от ЗУТ се предвижда, че в чужди поземлени имоти и сгради разрешение за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ. Съгласно чл.12, ал.2 от атакуваната Наредба, за издаване на разрешение за поставяне на рекламно съоръжение се изисква представяне на писмен договор или изрично писмено съгласие на собственика/ци на имота, с нотариална заверка на подписа. Двете форми не са равнозначни, изричното писмено съгласие /според ЗУТ/ представлява формално изявление с конкретно съдържание, а според чл. 590, ал.1, пр.1 от ГПК удостоверяването на подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа, т.е. изисква се извършване на действия и от нотариус, което от своя страна прави процедурата по – тежка.
При анализ и съпоставка на посочените текстове и с оглед на чл. 75, ал.1 от АПК според който „Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно правно действие” и с оглед на чл.7, ал.2 от ЗНА, който гласи „Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен”, се констатира, че текста на чл.12, ал.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на община Тутракан противоречи на текста на чл.57, ал.3 от ЗУТ.
Предложения за Проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбатаза рекламната дейност на територията на община Тутракан
&1Чл.12 ал.2 се отменя
 

Прикачени файлове