ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

30/6/2016
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 64 ОТ 29.01.2008г.
 
30.06.2016г.
 
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: tutrakan@b-trust.orgили в деловодството на Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан ул. Трансмариска № 31
 
 
МОТИВИ
 
 
  1. Причините за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан се базират на основание приетите изменения в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 01.01.2017 година. Основна цел: Привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан в съответствие с измененията на действащата нормативна уредба.
  2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт – не са необходими.
  3. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – резултатите, които се очакват от предлаганата промяна в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата – увеличение на собствените приходи.
  4. Съотвествие с правото на Европейския съюз – предлагания проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Тутракан е в съотвествие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 
 
 
ПРОЕКТ: Предлагам Общинския съвет Тутракан на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и направените промени със Закона за допълнение на ЗМДТ/ДВ бр.32 от 22 април 2016г./ да вземе следното
 
 
РЕШЕНИЕ:
 
Приема допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тутракан, както следва:
 
І. В глава първа „Общи положения”, се правят следните допълнения:
1. В чл. 2 се създава нова т. 8 със следното съдържание:
8. „Данък върху таксиметров превоз на пътници”.
 
ІІ. В глава втора „Местни данъци”, се създава нов раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, със следното съдържание:
1.Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
2. Чл. 61. (1)  Размерът на дължимия годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за община Тутракан е 500 лв.
(2) Данъка върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил , за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а ал.1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината.
(4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната декларация се подава и от прехвърлителя, и от преобретателя в същия срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър.
(5) Когато общинския съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година до 31 октомври на предходната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
3. Чл. 62. (1) Данъка по чл.61, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
(2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината данъкът се дължи от месеца следващ месеца на издаване на разрешението.
(3) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява данъкът от месеца следващ месеца на прекратяване на разрешението. Възстановяване на надвнесен данък се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.
 
ІІІ. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Тутракан се създава нов параграф:
  1. Параграф 10 със следния текст:
§10 . „За 2017 година Общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози на пътници до 30 септември 2016 година.