О Б Я В Л Е Н И Е № 20 / 13. 05. 2016 год.

14/5/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  20 / 13. 05. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Стояна Минчева Гизбрехт и Андрей Гизбрехт  – собственици на имот с идентификатор 73496. 501.2319 от КККР на гр.Тутракан е издадена Заповед № РД-04-708/ 13.05.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разре-шение да възложат   изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 2319 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД – 18 – 6/04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 106 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Кмет на
                                                                                                  Община гр.Тутракан : _____________                                                                                                                              
                                                                                                                                        /д-р Д. Стефанов / 
                   
 
 
 
                                                                                                            
Изготвил: ____________
/ Т. Димитрова – гл. спец.”ГК”/
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД