ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2016 година

4/4/2016
 
ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2016година
1.      Общи положения
Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /Наредбата/, в съответствие с чл.5, т.1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето.
Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на закона, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.
Средствата за финансиране се осигуряват от  Министерството  на културата, Министерството  на образованието и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Тутракан както и от бюджета на Община Тутракан за 2016.
2. Цели
            Стимулиране на деца и ученици от община Тутракан, изявени в науката, изкуствата и спорта, откриване и развитие  на техните творчески заложби и потребности.
            Насърчаване на учебните заведения и извънучилищните звена, спортните клубове и културните институции да предлагат оптимални условия за пълноценно ангажиране на свободното време и за развитие на талантите на младите хора на територията на община Тутракан.
3. Закрила на деца с изявени дарби, предоставена на основание Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
 
 
 
РАЗДЕЛ I. Закрила на деца с изявени дарби, предоставена от кмета на Община Тутракан на основание чл.5, ал.2  от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби/ приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 година , посл.  изменение  от 25 април 2014 година/
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
1.Насърчаване на творческите заложби  и потребности на деца с изявени дарби по чл.8 чрез еднократно финансово подпомагане в размер на 195 лева.
Ученик от общинскоучилище, класиран индивидуално през 2016г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта, включени в програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука и изкуства,
организирани от училища, извънучилищни педагогически учреждения,научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.
Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение по наука и изкуство и документ за класиране.
1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни
лагери, организирани от училища, извънучилищни педагогически
учреждения, научни и творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми
Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта,представил служебна бележка от организатора за включване в пленер, обучителни или тренировъчни лагери и документ за класиране
1.3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в раздел ІІ, т. 2 от програмата.
Ученик от общинско училище, класиран на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта, представил покана или документ, потвърждаващ участието в национален или международен конкурс, включен в раздел ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби през 2016г., и документ за класиране.
 
2. Стимулиране на деца с изявени дарби по чл. 10, чрез предоставяне на стипендия за 12 месеца в размер на 135 лева.
 
 
Ученик от общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран до навършване на 18–годишна възраст през 2016 г. по мярка от съответния раздел на програмата по чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за 2016 г.
- индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и науката и отговаря на изискванията на съответната възраст и категория;
- индивидуално на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, балканско първенство, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или на ученически игри и отговаря на изискванията за съответната
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийските игри, световно първенство, балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.
 
 
РАЗДЕЛ II.Други мерки за стимулиране на деца сизявени дарбиот община Тутракан
ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
ФИНАНСИРАНЕ
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата от всички възрастови групи чрез еднократно финансово подпомагане за класиране на първо, второ, или трето място от състезания , конкурси и олимпиади предвидени по Програмата по чл.11 от Наредбата, Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2015/2016година на МОН, Националния спортен календар на МОН, Националния календар за състезанията на учениците от държавните и общинските училища по изучаване на професии от професионалните направления на МОН, Ученическите олимпиади и националните състезания за 2015/2016година; олимпиади, конкурси и състезания, организирани от общини, извънучилищни педагогически учреждения, научни и творчески съюзи.
 
Ученик в редовна форма на обучение, който е класиран индивидуално на първо второ или трето място  от общински, областни, национални и международни олимпиади, конкурси и състезания.
Директорите училища, ръководителят на ОЦИД, председателите на Читалищните настоятелства и на спортните клубове на територията на Община Тутракан правят писмено предложение до експертно-консултативната комисия за награди на ученици от поверената им институция с копие на документи , удостоверяващи класирането им.
Награди:
1.       На регионално и общинско равнище
Iмясто-К /К е сума, определена от Експертно-консултативната комисия за единица мярка в съответната календарна година в рамките на гласуваните от Об.С средства/
 
IIмясто- 0.75.К
IIIмясто-0.50.К
 
 
2.На национално равнище
Iмясто-1.75.к
IIмясто-1.50.К
IIIмясто-1.25.К
 
 
        3.На международно равнище
Iмясто-2.К
IIмясто-1.75.К
IIIмясто-1.50.К
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Отговорни институции за реализиране на Програмата за на мерките за закрила на деца с изявени дарби :
·         Общинска администрация-Дирекция „Хуманитарни дейности”
·         Общински център за извънучилищни дейности
·         Училища
·         Спортни клубове
·         Читалища
 
За препоръки и допълнения: тел. 0866/ 60621, 60620
Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община Тутракан