Обява_ЦСРИ

22/3/2016
Във връзка с откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция - Тутракан и Заповед № РД-04-449 / 22.03.2016г. на Кмета на Община Тутракан
 
 
ОБЩИНА ТУТРАКАН обявява провеждане на процедура за извършване на подбор на персонал за ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ за длъжностите:
 
 
Социален работник-1 щ.бр.
1. Минимални изисквания:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен„Бакалавър”
 • професионална област, по която е придобито образованието: „Социални дейности”
 • професионален опит – 1година работа в областта на социалната сфера
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите
 
 • Опит в работа с хора с увреждания ;
 • Умения за работа с офис техника и документи;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
3. Кратко описание на длъжността:
Координира работата на целия екип на ЦСРИ. Подготвя,съхранява и поддържа документацията, свързана с потребителите на услугата /досиета, регистри, справки и др./. Предоставя социално обслужване на клиентите на принципа „водене на случай”. Информира и консултира потребителите и техните близки. 
Рехабилитатор -1щ.бр.
 
1. Минимални изисквания:
 • образование висше;
 • образоваателно-квалификационна степен„Професионален бакалавър по…………”
 • професионална област, по която е придобито образованието: „Медицинска рехабилитация”, „Кинезитерапия”
 • професионален опит – 1година работа в областта на рехабилитацията и/или кинезитерапията
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите
 
 • Опит в работа с хора с увреждания ;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 
3. Кратко описание на длъжността:
Работи за възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции и психоемоционалната стабилизация на потребителя. Провежда срещи и събеседване с клиентите за определяне на кинезитерапевтичния им потенциал. Изготвя индивидуални планове съобразно нуждите на потребителите
Психолог -0,55 щ.бр.
 
1. Минимални изисквания:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • професионална област, по която е придобито образованието: „Психология”
 • професионален опит – 1година работа по специалността;
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите
 
 • Опит в работа с хора с увреждания ;
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 
3. Кратко описание на длъжността:
 
Идентифицира психологични проблеми и ги решава чрез психологични и терапевтични техники. Извършва първоначално снемане на анамнестични данни, създава доверителни отношения с клиентите, изследва всички психични процеси, прилага подходящи психотерапевтични техники за въздействие, работи индивидуално и при идентифициране на сходни характеристики при отделни клиенти сформира групи за повишаване ефективността на въздействие.
Начин на провеждане на подбора:
 • Допускане по документи;
 • Интервю
 Необходими документи за участие в подбора:
1.    Заявление за участие;
2.    Професионална автобиография;
3.    Копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж или опит в съответната сфера – служебна, трудова книжка, или осигурителна книжка;
4.    Копия от документи за завършено образование;
5.    Копия от документи, удостоверяващи придобити допълнителни умения, или квалификация ;
Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават лично от всеки кандидат, или чрез упълномощено лице в срок до 16,00 часа на 29.03.2016г. /вторник/ в деловодството на Община Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31.
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 30.03.2016г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Тутракан
Обявяване на обстоятелствата, свързани с подбора:
   Всички съобщения във връзка с подбора ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 и на интернет страницата на  Община Тутракан.
 
 

Прикачени файлове