Звено за почасово предоставяне на услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ

19/1/2016
ОБЯВА
I.Община Тутракан обявява свободни работни места за длъжностив Звено за почасово предоставяне на  услугив изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0042-C001 “Независим живот за гражданите на Тутракан“, финансиран по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020
 
·         Ръководител Звено- 1 бр. сключенисрочни  договор по КТ за срока на договора по 8 часов работен ден
·         Технически сътрудник – 1  бр. сключени срочни договор по КТ за срока на договора по 8 часов работен ден
 
1. Изисквания към кандидатите
 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”,
 • Предпочитана специалност - социални дейности, хуманитарни дейности, икономика;
 • Професионален опит – в сферата на социалните услуги
2.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Компютърна грамотност
 • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността;
 •  Умение за  самостоятелна работа и работа в екип.
 • Способност за бързо  и адекватно решаване на проблеми.
3. Необходими документи за кандидатстване
 1. Заявление  за постъпване на работа (по образец)- което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Тутракан или да бъде получено  на място.
 2. Копие от документ за самоличност и оригинал за справка
 3. Автобиография
 4. Свидетелство за съдимост
 5. Медицинско свидетелство за работа
 6. Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка
 7. Копие от трудова книжка
 
4. Характер на работата:
Реализиране на дейности по проверка на качеството на предоставяните  социални услуги.
Правилно водене и съхраняване на документацията на звеното. Изготвяне и актуализиране на индивидуални планове на потребителите. Оценка на потребностите.
5. Срок за подаване на документите – от 19.01.2016 година до 25.01.2016 година - 16.00 часа
 в общинска администраци гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” №31
 
6. Подборът на кандидатите, подали заявления, ще се осъществи на два етапа
 1. Оценка по документи
 2. Интервю
 
Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в община Тутракан и на сайта на общината.
Интрвюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2016 година от 13.00 часа в Заседателната зала на общинска администрация.
 
 
Повече информация можете да получите в общинска администрация всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00часа в стая 22 и 23 или на телефон 0866 60 621.

Прикачени файлове