З А П О В Е Д №РД-04-19/08.01.2016г.

14/1/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-19/08.01.2016г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение №30 по Протокол №3 от 26.11.2015г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в землище Белица, ЕКАТТЕ 03527, общ. Тутракан, местност „Юртлука”, съставляващ имот №050136 по картата на възстановената собственост на с. Белица, представляващ  земеделска земя  с площ от 0,416 / нула декара, четиристотин и шестнадесет кв.м./ дка.,  с начин на трайно ползване – „друга селскостопанска територия”, категория за земята при неполивни условия – VI/шеста/, при граници и съседи: С – полски път №050139; И – пасище, мера №050137; Ю – пасище, мера №050137; З– лозе терасирано №050076,   при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 458,00 лв.  / четиристотин петдесет и осем лв./.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 09.02.2016год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 15.01.2016г. до  16.00ч. на 08.02.2016г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 45,80лв. (Четиридесет и пет лв. и осемдесет ст.)
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
            7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 15.01.2016г. до  16.00ч. на 08.02.2016г.
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - заверено от кандидата копие от ЕИК;
        -  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
        - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 08.02.2016г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-               Скица на имота;
-               Акт за общинска собственост;
-               Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-               Проекто-договор;
-               Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
-               Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 17.02.2016г.  от 10.00ч. в заседателната зала на Общината, при същите условия. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 10.02.2016г. до 16.00ч. на 16.02.2016г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 10.02.2016г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
                                                                                 
                                                                                д-р Димитър  стефанов     П/П                     
                                                                                Кмет на Община Тутракан