З А П О В Е Д №РД-04-20/08.01.2016

14/1/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-20/08.01.2016
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС във връзка с  чл.56, ал.1,ал.2 ал.3  и чл.22 ал.1 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл. 17, ал.1 и ал.2 от същата Наредба и Решение № 28 по Протокол №3 от 26.11.2015год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
 
     1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под  наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки /кафе – машини/, за срок от 5 /пет/ години, по четири обособени  позиции и при следните условия:
Обособена позиция 1-  отдаване под наем на открита площ от 1/един/ кв.м.,част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в кв.78 с идентификатор №73496.501.3406 по КК на гр. Тутракан, целия с площ от 11054 кв.м., представляващ Парк „Христо Ботев”, съгласно АОС№441/22.12.2015;
Обособена позиция 2 - отдаване под наем на открита площ от 1/един/ кв.м., част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.79 с идентификатор №73496.501.1999 пред сграда с идентификатор №73496.501.1999.4 по КК на гр. Тутракан, целия с площ от 1798 кв.м., представляващ застроен урегулиран поземлен имот  с построен в него ж.б. „Нарцис” и 15 бр. Гаражи, съгласно АОС №1921/22.12.2015г.;
Обособена позиция 3отдаване под наем на закрита площ от 1/един/ кв.м. на І етаж от общинска сграда – публична собственост, част от имот с идентификатор №73496.500.99.1 по КК на гр. Тутракан, цялата със застроена  площ от 570 кв.м, /по скица/ и  569 кв.м./ по акт/  находяща се в кв.9 в гр. Тутракан, съгласно АОС№277/10.08.2012г.
 Обособена позиция 4– отдаване под наем на закрита площ от 1/един/ кв.м. на ІІ етаж от общинска сграда - публична собственост, част от имот с идентификатор №73496.500.99.1 по КК на гр. Тутракан, цялата със застроена  площ от 570 кв.м, /по скица/ и  569 кв.м./ по акт/  находяща се в кв.9 в гр. Тутракан, съгласно АОС№277/10.08.2012г.
          1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лв. без ДДС, /по   всяка обособено позиция поотделно/. В наемната цена не са включени разходите за вода и електрическа енергия.
          1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия:
            2.1. Критерии на които следва да отговарят автоматите за топли напитки:
                 -  автоматите, следва да предлагат минимум 5 вида топли напитки;
                 -автоматите да са настроени да приемат монети от 5 ст. до 2 лв. включително, емитирани от БНБ и да са настроени да връщат ресто;
                 - автоматите, следва да бъдат с монтиран електромер и водомер, отчитащ изразходените консумативи;
                 - цената на предлаганите топли напитки е съобразена със средната пазарна за съответния асортимент
2.2. спечелилият търга по обособени позиции 1 и 2, следва да  съгласува с гл. архитект на общината схема, във връзка с издаване на разрешение за поставяне на обекта, за своя сметка, без право на прихващане от наема ;
2.3 спечелилият търга по обособени позиции 1 и/или 2, разкрива за своя сметка партиди за временно снабдяване с  ел. енергия и вода на преместваемите обекти, получили разрешение по реда на ЗУТ, като заплаща изразходената консумацията по реда на съответните служби.
2.4. спечелилият търга по обособени позиции 3 и/или 4, чрез монтираните автомати за топли напитки ще предоставя услугите в рамките на работното време на общинска администрация.
3. Търгът да се проведе на 08.02.2016год., в заседателната зала на Община Тутракан, както следва;
            3.1 за обособена позиция 1 от 10,00ч.
            3.2 за обособена позиция 2 от 10,30ч.
            3.3 за обособена позиция 3 от 11,00ч.
            3.4 за обособена позиция 4 от 11,30ч.
4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки  обект поотделно, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване : 2,50лв. / два лв. и петдесет  ст./ /за всяко обособена позиция  поотделно/
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обектите след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
          7.1 Тръжните книжа по всяка обособена позиция се предоставят в Дирекция «Общинска собственост»  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 15.01.2016г. до 16.00ч. на 05.02.2016г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- заверено от кандидата копие от ЕИК;
-  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
         7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
 - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
- нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
        7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан;
- ЮЛ, които са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация
       
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 05.02.2016г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация по всяка обособена позиция, както следва:
·         Заповед за провеждане на търга;
·         Копие на скица/ схема на имота;
·         Копие на Акт за общинска собственост;
·         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·         Проекто-договор;
·         Образец на заявлението за участие в търга.
·         Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжни документи за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, ОЦУИГ на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати по обособени позиции, търгът да се проведе на 15.02.2016г., в заседателната зала на общината по час, посочени от 3.1 до 3.4. Тръжните книжа по всяка неспечелена на първоначалната дата позиция се предоставят Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности», срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.02.2016г. до 16.00ч. на 12.02.2016г.Краен срок за подаване на тръжни документи за участие в повторен търг- 16.00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
 
                                                                                      Д-р Димитър Стефанов П/П
                                                                                       Кмет на Община Тутракан 

Прикачени файлове