Пробутване на земни маси /запръстяване/ на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на община Тутракан по съответните землища

13/1/2016
                                        УТВЪРЖДАВАМ:П/П
                                                                            за ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
                   КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
                     Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                                                     
 
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА, с ID
ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 
И
ДОКУМЕНТАЦИЯ
КЪМ НЕЯ
 
ЗА
 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП
 
С ПРЕДМЕТ:
 
 
„ Пробутване на земни маси /запръстяване/ на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на община Тутракан по съответните землища.”
 
гр. Тутракан,  2016г.
 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ:
 
 
I. ИЗИСКВАНИЯ към изпълнението НА УСЛУГАТА (ЗАДАНИЕ)
 
II. Необходими документи и изисквания към тях
 
III.  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 
ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 
 
I. ИЗИСКВАНИЯ към изпълнението НА УСЛУГАТА (ЗАДАНИЕ)
 
 
  1. Предмет на обществената поръчка:
„Пробутване на земни маси /запръстяване/ на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на община Тутракан по съответните землища”.
Обемът от дейности, предвиден в публичната покана по настоящата процедура е прогнозен, тъй като броят обработки, които ще бъдат възложени, се определя от реално възникналата необходимост от провеждане на мероприятия на територията на Община Тутракан и няма задължителен характер за Възложителя.
Всички дейности следва да се извършат след писмено възлагане.
 
  1. Технически спецификации:
2.1. Ограничения при изпълнение на поръчката:
Пробутването/запръстяването/ ще  се извършва чрез разриване с верижна машина.
При изпълнение на описаните дейности следва да се създадат, осигурят и поддържат необходимите мерки за:
-      безопасност и хигиена на труда;
-      пожарна безопасност;
-      безопасност на движението – при транспортиране на верижната машина до местата, определени за пробутване/запръстяване/.
-      опазване на околната среда –да не се допуска замърсяване с масла и горива при работа и транспорт на техниката; в случай на повишено запрашаване при извършване на почистването, да се предприемат коригиращи мерки.
Техниката, необходима за изпълнение на дейността по пробутване /запръстяване/ на терени чрез разриване трябва да е  верижна машина, технологично пригодена за извършване на подобен вид дейност.
Придвижването на верижната машина до терените за заравняване да се извършва на самоход или с платформа. При придвижването на верижната машина на самоход и преминаване през асфалтирани пътища да не се наранява и нарушава целостта на асфалтовото покритие, като за целта се използват гумени постелки. 
Запръстяването /пробутването/ с верижна машина ще се извършва след писмено възлагане от Община Тутракан, в което се указва местоположението и площта на терените, както и срокът за обработването им.
            За заплащане на извършената работа изпълнителят представя протокол за установяване на извършената работа, подписан от кмета на кметството, кметския наместник на наместничеството или упълномощеният от кмета на Община Тутракан служител от общинската администрация, както и фактура, оформена съгласно Закона за счетоводството.
 
2.2. Изисквания за качество:пробутването на наслагваните земни маси се осъществява до повърхността на почвата с цел окончателното изравняване повърхността на терена. Възложената работа трябва да се изпълни качествено в поставения срок. Дейността е качествено извършена когато обработената площ след пробутването /запръстяването/ с верижната машина е видимо заравнена.
 
2.3.Технически изисквания:
Минимално техническо оборудване, с което трябва да разполага кандидата: минимум един брой пробутваща верижна машина, технологично пригодена за извършване на подобен вид дейност, с широчина на ножа/греблото минимум 2.50 метра/.
Участникът да разполага с екип от технически лица, ангажирани с изпълнение на поръчката, както следва: поне едно лице, притежаващо правоспособност за управление на верижната машина, посочено в списък-декларация за оборудването.
2.4.Покриване на изискванията към участниците следва да бъде доказано чрез:
Списък-декларация за техническите лица- по образец;
Списък - декларация, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето/на лизинг. ) – по образец;
 
3.      Прогнозна стойност на поръчката: до 53 705 лв. без ДДС и  64 446 лв. с ДДС за срока на договора.
4.      Прогнозна площ на подлежащите за обработка чрез пробутване /запръстяване/ общински терени: 467 дка.
5.      Срок на изпълнение: дейностите ще се изпълняват през календарната 2016 година, считано от датата на  сключване на договора за обществена поръчка до 31.12.2016г.
6.      Начин на плащане- За заплащане на извършената работа изпълнителят представя протокол за установяване на извършената работа, подписан от кмета на кметството, кметския наместник на наместничеството или упълномощеният от кмета на Община Тутракан служител от общинската администрация, както и фактура, оформена съгласно Закона за счетоводството.
 
 
ІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
Критерий за оценка на офертите- „най- ниска” предложена цена.
Начин на образуване на предлаганата цена:
Участниците да предложат единична цена за обработка на 1/един/ дка, не по- високи от 115 /сто и петнадесет/ лв. за 1/един/ дка. без ДДС.
Ценови предложения, които надхвърлят максимално определената стойност от 115 / сто и петнадесет/ лв. за 1/един/ дка без ДДС ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.
 
 
ІII. Необходими документи и изисквания към тях
1.                              Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.
2.                              Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя. Съдържанието на офертата се изготвя съгласно утвърдените указания на Възложителя и приложените образци към документацията.
3.                  Други изисквания:
·                     Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, с изписване на пълното наименование на участника и предмета на поръчката, за която подава оферта.
·                     Офертите се подават в срока, посочен в публичната покана, в Деловодството на община Тутракан ет. 1 Информационен център при определеното длъжностно лице Таня Тодорова /или заместващият я служител/. Подадената оферта е с входящ номер от деловодната система на Община Тутракан с дата и час на подаване.
·                     С избрания за изпълнител  участник,  чиято оферта е оценена по критерий „най- ниска” цена, ще се сключи писмен договор.
·                     Срокът на валидност на офертите е 180 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.
4.Участниците трябва да представят:
1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по образец). В списъка се описват всички представени документи (задължителни и други по преценка на участника), включително относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат;
2.      Представяне на участника(оригинал, по образец).
3.      Декларации, свързани с използването на подизпълнители - за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, на основание чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП;
4.      Декларация от подизпълнител за съгласието му да участва като такъв;
5.       Декларации за запознаване с условията на процедурата и приемане на условията в проекта на договор;(оригинал, по образец).
6.      Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;(оригинал, по образец).
7.      Декларация по чл.3, т.8 и ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
8.      Списък-декларация за техническите лица (оригинал, по образец)
9.      Списък - декларация, в който се посочва оборудването, както и дали е собствено/наето/на лизинг. (оригинал, по образец);.
10.  Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнени по образец - оригинал; Техническото и ценово предложение към офертата се подписват от лица, които имат право да представляват участника. Техническо и Ценовото предложение за изпълнение на поръчката се попълват по образец, Към техническото предложение се прилага  Декларация за поверителност - по преценка на участника.
 
 
ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 
С класирания на първо място участник, Възложителят сключва писмен договор.
При сключване на договора, участникът е длъжен да представи:
1. Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП  за лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП – оригинал или заверено от участника копие;
2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал.
При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя документи и информация /заверени от участника копия/, доказващи декларираните от него обстоятелства във връзка с поставените минимални „Технически изисквания“:
 
a.        Документи за правоспособност за техническите лица.
b.      Документи, удостоверяващи правното основание за ползване на оборудването, независимо дали е собствено/наето/на лизинг.