Обявление за провеждане на процедура за подбор на персонал за Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

11/1/2016
Обявление за провеждане на процедура за подбор на персонал
за Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
 
ОБЯВЯВА
 
Във връзка с разкриването на нова социална услуга на територията на Община Тутракан и Заповед № РД -04-35/11.01.2016 година на Кмета на Община Тутракан, като представя следното
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН  ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ,
 ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1.      Ръководител/Социален работник- 1 щ. бр.
2.      Детегледач-5 щ. бр.
I.                   Изисквания за длъжността  „Ръководител/Социален работник”
1. Минимални изисквания:
 • Образование – висше; образователно - квалификационна степен „бакалавър”,
  • Предпочитана специалност - хуманитарни дейности, социални дейности, икономика, медицина, право;
  • Професионален опит – минимум 1 /една/ година
  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността
  • Компютърна грамотност
  • Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на ЦНСТ ;
  • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
Характер на работата:
Отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти.Оказва подкрепа и грижа на децата в Центъра.  
ІІ. Изисквания за длъжността „Детегледач” – 5 работни позиции
 
1. Минимални изисквания:
 • Образование – средно
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги. Да имат желание и мотивация за работа с деца и младежи.
 • Компютърна грамотност
 • Стажа и опита се считат за предимство
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.
Характер на работата:
Ежедневни грижи за деца и младежи, придружаване, възпитание и организиране ежедневието в ЦНСТ. Отговаря за живота и здравето на децата, настанени в социалната услуга и взема участие в създаването на близка до семейната среда. Предоставя образователни и занимателни дейности, формира общи занимания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата.
Начин на провеждане на подбора
1. Разглеждане на подадените документи
2. Интервю  
Необходими документи за участие в процедурата по подбор
1. Заявление за участие  
2. Професионална автобиография
3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж/ или опит в съответната сфера – трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие)
4. Документ за завършено образование (копие)
5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива
6.  Свидетелство за съдимост
Място и срок за подаване на документите
          Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Общинска администрация -Тутракан, до 19. 01. 2016 г. /вторник/ до 16.00 часа.
Интервюто с допуснатите  кандидати ще се проведе на 20.01.2016 година от 14.00 часа в заседателната зала на общината.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Тутракан – ул.”Трансмариска” № 31 и на сайта на Община Тутракан .

Прикачени файлове