Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

5/1/2016
Мотиви  към Наредба за изменение и  допълнение  на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
Приета с Решение №213/30.10.2008г., изм.  с Решение №515/28.01.2010г, и Решение №840 от 26.05.2011г.  и Решение № 63/30.01.2012г. на ОбС Тутракан
 
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от14 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: tutrakan@b-trust.org или в деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. Трансмариска №31
 
Мотиви:
Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, /приета с Решение № 213/30.10.2008г., изменена с Решение №№ 515/28.01.2010г., 840/26.05.2011г.и № 63/30.01.2012г. на ОбС Тутракан / е разработено в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и целяща разрешаване на конкретни проблеми, изведени от практическото и приложение.
С приемането на Наредбата и в процеса на нейното прилагане се установиха пропуски и нередности в някои от разпоредбите, което продиктува необходимостта за изменението и допълнението и. 
Изведените промени, целят усъвършенстване на дейността, свързана с жилищната политика, с цел оптимизиране на управлението и разпореждането на общинските жилищни имоти.  Настоящото изменение въвежда нови правила при  картотекиране на  лицата, с оглед правилното установяване на жилищните им нужди. Регламентира  и условията при сключване и прекратяване на наемните договори, като по този начин се осигури възможност на добросъвестните наематели да уредят в дългосрочен план жилищния си въпрос.
І. Причини, налагащи приемането на изменение в Наредбата:
- усъвършенстване на дейността на администрацията, свързана с жилищната концепция;
- правилното установяване на жилищните нужди на лицата;
.
ІІ. Цели, които се поставят:
- Целесъобразно и законосъобразно управление на жилищния фонд;
- Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране  и настаняване в  общински жилища.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на изменението на Наредбата: не се очаква разходването на средства, доколкото с проекта за изменение и допълнение не се предвиждат създаването на нови щатни структури в общинската администрация.
ІV. Очаквани резултати:
-Задоволяване основните жилищни потребности на най-нуждаещите се граждани, живеещи на територията на община Тутракан ;
- Прозрачност на процедурите по картотекиране, настаняване на наематели и продажба на общински жилища.
V. Анализ на съответствие с правото на ЕС.
 В конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост от Общински съвет като орган на местно самоуправление са приложими разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
 
 Предложения за Проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
 
 
&1В чл.8 се създава нова ал. 3
„Наемателите на общински жилища и членовете на техните семейства /домакинства/,  нямат право да ги ползват извън предназначението им, да ги преотдават или да ги ползват съвместно с други лица, невключени в настанителната заповед.”
 
&2 В чл.8 се създава нова ал. 4
„При доказване на преотдаване на общинско жилище, неизрядните наематели дължат неустойка в размер на дванадесет месечни наема, както и са длъжни да освободят общинското жилище в срок от десет дни.”
 
&3 В чл.8 се създава нова ал. 5
При доказване, че жилището се обитава от трети лица, които не фигурират в настанителната заповед, неизрядните наематели дължат неустойка в размер на дванадесет месечни наема, както и  са длъжни да освободят общинското жилище в срок от десет дни.”
 
&4.В чл.8 се създава нова ал. 6
„Когато наемателите не ползват общинското жилище за срок до 90 дни в рамките на една година, поради пребиваване, работа или командировка в чужбина или друго населено място, се задължават да:
1. уведомят писмено общинска администрация за срока на отсъствието си и упълномощят свой представител, който да изпълнява задълженията по наемното правоотношение.
2. да внесат предварително дължимите наеми за срока на отсъствието си;”
&5 В чл.9, ал.4 се прави допълнение, като след думата „ жилище” се допълва „което отговаря на нормите за жилищно задоволяване”
 
&6. В чл.11, ал.3 се допълва със следващото изречение:
„В едномесечен срок след сключване на договора за наем, наемателят следва да заяви писмено настоящ адрес, да открие на свое име партиди за консумативни разноски, по реда на съответните служби, като ги представи пред органа по настаняване.”
 
&7.В чл.11, ал.4 , се допълва   :
„за срок до 10 години, сключен по условията и реда на тази наредба”. 
 
&8. В чл.11, се създава нова ал.5.
„След изтичане на максималния срок за наставяне по реда на ал.4, наемателите следва да освободят заеманите от тях общински жилища, като имат право да кандидатстват за настаняване  по реда на чл.14, ал.1.
 
&9.В чл.11 се създава нова ал.6.
По изключение, след изтичане на максималния срок за настаняване, може да се сключи нов договор за наем на общинско жилище, при условие, че отговарят на изискванията на чл.14, ал.1, установено от комисията, за следните категории лица: 
1.самотни родители на непълнолетни деца;
            2.лица с трайно намалена степен на неработоспособност над 71%;
            3.лица на възраст над 70 години”
 
&10. В Чл.14, ал.1,т.1, дописва се : „на територията на общината
 
&11. В Чл.14, ал.1,т.2, дописва се : „или прекратяване на съсобственост.”
 
&12. В чл.14, ал.1, т.4 се отменя и създава нова:
„ не притежават моторни превозни средства на стойност по застрахователна оценка над 1000 лв., земеделска земя над 10 дка., парични средства по влогове над 5000лв. и други недвижими нежилищни имоти”
 
&13. В чл.14, ал.1, т.5  се отменя и създава нова:
„средният месечен брутен доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на размера на една и половина минимална заплата, установена за страна през текущата година”
 
&14. Чл. 14, ал.1 се създава нова т.9:
„лица, живеещи постоянно на територията на  страната”
 
&15. В чл.14,  ал.3 се отменя и създава нова:
„Заявлението за картотекиране се подписва от кандидата, а декларацията по ал.2 от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството, пред служител на администрацията, или представи нотариална заверка”
 
&16. В чл.14,  се създава нова ал. 4
„Срокът за подаване на заявлението и декларацията по ал.2 е от 01 до 31 декември за включване в картотеката за следващата година.”
 
&17. В чл.14, се създава нова ал.5
„Администрацията не може да откаже приемане на документите за картотекиране и след срока. Лицата, подали документи след срока по ал.4, имат право да бъдат картотекиране, при условие, че отговарят на изискванията на чл.14, ал.1, но не се включват в списъка за текущата година”
 
&18. В чл.15, ал.1 , след думата”стойността” се добавя „и размера
 
&19. В чл.15, ал.2  се отменя и създава нова
за земеделски земи – удостоверено с документ от Общинска служба по земеделие гр. Тутракан.”
 
&20. В чл.17, ал.2, т.5 придобива следната редакция :
Общ годишен доход на членовете на семейството за предходните 12 месеца, формиран от  брутни трудови или служебни възнаграждения, пенсии, допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, доход от рента, доходи по реда на ЗСПД,  ЗИХУ и правилниците за тяхното прилагане.
 
&21. В чл.17, ал.3 в т.1  се добавя „служебно
 
&22. В чл.17, ал.3, в  т.3 се изменя, като изразът „имоти от Отдел „ПМДТ” става „данни от Дирекция „Местни приходи” и след края на изреченото се добавя – „служебно
 
&23. Чл.19, ал.2 се отменя
 
&24. В чл.33а, ал.1, т.3  се отменя и създава нова:
Нарушаване на добрите нрави и обществения ред, удостоверено с протокол от управителния съвет на сграда в режим на етажна собственост или с протокол /акт за установяване на административно нарушение, съставен от общинска администрация, или органите на МВР”
 
&25. В чл.33а, ал.1, т.7, се допълва със следното изречение:
удостоверено с протокол от управителния съвет на сграда в режим на етажна собственост или с протокол /акт за установяване на административно нарушение, съставен от общинска администрация, или органите на МВР”
 
&26. В чл.33а, ал.1, т.9:  израза „6 месеца” се променя на  „90 дни в рамките на    една календарна година”
 
&27. чл.33а, ал.1, се създава нова т.12
„използване на общинското жилище от трети лица, които нефигурират в настанителната заповед, установено с протокол, съставен от общинска администрация
 
&28. В чл.41, ал.3, т. 2се изменя, както следва:
„да е наемател на общинското жилище за което кандидатства и е настанен в него по административен ред не по-малко от 10 години, без прекъсване.”
 
В Допълнителните разпоредби
 
 
 
Създаване са нов §7
„Лице, живеещо постоянно в страната” – това е лице, което пребивава на територията на страната повече от 270 дни в рамките на една календарна година”
 
Създаване са нов §8
Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на общо или професионално образование, но по- късно от навършване на 20-годишна възраст.
 
Създаване са нов §9
 „Безработни” са всички лица в трудоспособна възраст, които са регистрирани в „Бюра по труда” и активно търсят работа”
 
 
В преходните и заключителни разпоредби
 
Създаване са нов §11
„Наемни правоотношения, чиито срокове са по- кратки от 10 години, и тези срокове не са изтекли, по искане на наемателя и ако отговарят на изискванията на чл.14, ал.1 от НРУУРОЖ, могат да бъдат подновени за срок до 10- години.
 
 
 
 

Прикачени файлове