„Нови възможности за грижа”

16/12/2015
Община Тутракан е партньор по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер   2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качество то на живот на възрастни болни лица, хора и деца с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедността.
За периода 27.03.2015г. – 09.04.2015г. са подадени 93 заявления от кандидати за потребители на социалната услуга «личен асистент» и 85 заявления от кандидати за лични асистенти. От 25.05.2015г. договори са сключени с 30 потребители на социалната услуга и 30 лични асистенти.
Към настоящия момент 29 потребители, от които 6 деца получават услугата почасово (на 6 часа). От стартирането на проекта до момента общо получилите услугата потребители са 32.
Проектът приключва на 29.02.2016г.
 
 
 

Прикачени файлове