ПОКАНА ОС МИГ

19/11/2015
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА“
 
На основание чл.26 , ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ИЗТОЧНА ДУНАВСКА ЕЛИА“ , Управителният съвет кани всички свои членове на  отчетно изборно  събрание, което ще се проведе на  08.12.2015г. декември 2015г. от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в  сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
1.     Освобождаване  управителния съвет на МИГ и председател.
2.     Избор на  нов управителен съвет и председател.
3.     Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“   на мярка  19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
4.     Разни.
 
Пояснение:Съгласно чл.28 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.
 
 
 
19.11.2015г.

Прикачени файлове