З А П О В Е Д №РД-04-1218/18.09.2015г.

1/10/2015
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-1218/18.09.2015г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 875 по Протокол №63 от 30.07.2015г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.42, ул. Любен Каравелов №8 по регулационния план от 1976г. с идентификатор №73496.500.1384 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ  застроен неурегулиран поземлен имот  с площ от 203 кв.м. /и 204 кв.м. по скица/,  ведно с двуетажна паянтова жилищна сграда с разгъната застроена площ от 38,00 кв.м. с кадастрален №73496.500.1384.1, при граници и съседи на имота : север – поземлен имот №73496.500.835; изток – поземлен имот №73496.500.1387; юг – поземлен имот №73496.500.1385; запад – поземлен имот №73496.500.1383,   при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 2356,00 лв.  / две хиляди триста петдесет и шест лева / без ДДС /в т.ч. стойност на земята  - 1734,00 лв./хиляда седемстотин тридесет и четири лв./без ДДС и стойност на сградата - 622,00 лв./шестстотин двадесет и два лв./.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 22.10.2015год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 02.10.2015г. до  16.00ч. на 21.10.2015г.
5. Размер на стъпка при наддаване : 117,80лв. (сто и седемнадесет лв. и осемдесет ст.)
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
            7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.10.2015г. до  16.00ч. на 21.10.2015г.
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - заверено от кандидата копие от ЕИК;
        -  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
        - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 21.10.2015г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-                                 Скица на имота;
-                                 Акт за общинска собственост;
-                                 Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-                                 Проекто-договор;
-                                 Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
-                                 Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.10.2015г.  от 09.00ч. в заседателната зала на Общината, при същите условия. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 23.10.2015г. до 16.00ч. на 28.10.2015г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 23.10.2015г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
                                                                                 
 
                                                                                              д-р димитър стефанов п/п
                                                                                                           Кмет на Община Тутракан