1/10/2015
ОБЩИНА ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-1226/23.09.2015г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.17, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, във връзка с чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №902 по Протокол №64 от 20.08.2015год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 22,75 кв.м, находящо се в северната част на първи етаж от общинска сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г., с предназначение за предоставяне на услуги/фризьорски/, за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 21,61лв. / Двадесет и един лв. и шестдесет и една ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ с  включен ДДС в 14/четиринадесет/ дневен  срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 22.10.2015год. от 14,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване : 1,08(един лв. и осем ст.) лв.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
          7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция «Общинска собственост»  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 02.10.2015г. до 16.00ч. на 21.10.2015г.;
         7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - заверено от кандидата копие от ЕИК;
        -  декларация за липса на задължения към община Тутракан;
        - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.3 Не се допускат до участие в търга, кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжните документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- в тръжните документи, не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не  съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
-  имат задължения към община Тутракан
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 21.10.2015г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждане на търга;
-         Копие на скица/ схема на имота;
-         Копие на Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за участие в търга.
-         Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжните документи за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, ОЦУИГ
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.10.2015г. от 14,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост», срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 23.10.2015г. до 16.00ч. на 28.10.2015г. Краен срок за подаване на тръжните книжа за участие в повторен търг – 16,00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
                                                                                       Милен Маринов п/п
                                                                                       и.д. Кмет на Община Тутракан
                                                                                       съгласно Заповед №РД-04-1217/18.09.2015г.