О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОР

25/5/2015

 

 
 

 

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

е-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОР
 
На основание Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за условията и реда за определяне на ПАРТНЬОР, Община Тутракан обявява процедура за избор на партньор със следните минимални изисквания, които задължително трябва да притежават кандидатите:
1. Кандидатът за партньор да има поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;
2. Кандидатът да докаже, че има собствен персонал, назначен на трудов договор;
3. Общо за приключилите две предходни финансови години, кандидатът за Партньор да разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 100 000 лв.
4. Кандидатът за Партньор трябва да бъде Доставчик на социални услуги.
 
Краен срок за подаване на ОФЕРТИ –27.05.2015  г. – лично или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: ул. „Трансмариска” № 31.