Почистване от саморасла растителност ( премахване на около 40 броя саморасли дървета и саморасли храсти ) и продълбочаване на съществуващ отводнителен канал в землищата на с. Варненци и с. Шуменци, Община Тутракан.

14/4/2015

 

                           ДО  НАСЕЛЕНИЕТО НА

                          С. ВАРНЕНЦИ И
                         С. ШУМЕНЦИ
                        ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
О Б Я В А
за инвестиционно предложение
 
От  
ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
/име, адрес, гражданство на възложителя – физическо лице/
7600 Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ЕИК 000565626
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/
 
Пълен пощенски адрес за кореспонденция:
ПК 7600, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител:
Д–р Димитър Венков Стефанов  - Кмет на Община Тутракан
Лице за контакти: Веселин Ненчев Ташев  - Гл. експ. „ООС” при Община Тутракан
Телефон за контакт, факс, е-mail: 0879 / 835815, 0866 / 60621, факс 0866 / 60636,  email: veselin.tashev@abv.bg, tutrakan@b-trust.org
 
Уважаеми Госпожи и Господа,
 
Уведомявам Ви, че физическо/юридическо лице: Община Тутракан има следното инвестиционно предложение: Почистване от саморасла растителност ( премахване на около 40 броя саморасли дървета и саморасли храсти ) и продълбочаване на съществуващ отводнителен канал в землищата на с. Варненци и с. Шуменци, Община Тутракан.
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:   
Почистване от саморасла растителност ( премахване на около 40 броя саморасли дървета и саморасли храсти ) и продълбочаване на съществуващ отводнителен канал в землищата на с. Варненци и с. Шуменци, Община Тутракан.
 
2. Резюме на предложението:  
/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите;  ползване на взрив/
От землището на с. Белица под язовирите има направен отводнителен канал, който преминава през землището на с. Варненци, с. Шуменци и с. Старо село. Същият е направен преди около 40 години. В района на с. Варненци се е заринал и при планово изпускане на язовира водата се разлива в обработваемата земя. Кооперацията в с. Варненци работи по възстановяването му. Канала е общински. В землището на с. Варненци има една отсечка от около 50 м., по която са израснали големи дървета. Багера не може да се доближи за да продълбочи канала. Това налага да се отстранят тези саморасли дървета, от които според Кмета на с. Шуменци, видно от неговата докладна записка с рег. индекс № Е – 01 – 1687 / 12.03.2015 г. в Община Тутракан, копие от която е приложено към настоящото уведомление за инвестиционно предложение, ще бъдат добити около 20 куб. м. дърва за огрев. Каналът продължава в землището на с. Шуменци, където по участък от него с приблизителна дължина около 1000 м. има саморасла храстова растителност, подлежаща също на прочистване с цел осигуряване на нормалната и безпрепятствена проходимост по канала за оттичащата се по същия вода.
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: НЯМА
 
4.Местоположение на площадката:  
/населеномясто, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
Ø      Имот № 053013 в землището на с. Варненци, община Тутракан;
Ø      Имот № 050082 в землището на с. Шуменци, община Тутракан.
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: При реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се предвижда използване на природни ресурси.
 
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: Не се очаква генериране на отпадъци.
 
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: Не се очаква генериране на отпадъчни води.
        
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, пощенски код 7600, ул. „Трансмариска” № 31, в кметство с. Шуменци, в кметско наместничество с. Варненци или в РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.
 
 
Дата: 08.04.2015 г.                                                                                                                   Възложител/Уведомител:.................П/П................
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                               /подпис, печат/