Закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2015 година

13/3/2015
 
 
 
 
М О Т И В И
 
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, оповестяваме проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан, приета с Решение № 557 от 25.03.2010 година на Общински съвет-Тутракан,  Изм. и доп. с Решение № 472 от 30.01.2014г. Приетият нормативен акт урежда условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се  в учебните заведения на територията на община Тутракан.
Представяме проекта за предложения и становища от страна на заинтересованите лица.
1.Причини и мотиви за приемане и изменение и допълнение на Наредбата са следните:
С Решение № 557 от 25.03.2010 г. на Общински съвет –Тутракан е приета Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Oбщина Тутракан, последно изменена и допълнена с Решение № 472 от 30.01.2014 г.
 Министерски съвет със свое Постановление № 298 от 17.12.2003 г. (ДВ. Бр. 36 от 25 април 2014 година), в сила от 15.04.2014 г. година внася изменения в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Съгласно направените промени с посоченото ПМС, следва да се извърши актуализация и на Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и  извънучилищните дейности на територията на Oбщина  Тутракан.
Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва:
БИЛО
СТАВА
Чл.4.  Право на специална закрила има всяко дете до 19 години с изявени дарби  в областта на науката и техниката, изкуството и културата или спорта, ученик в учебно заведение на територията на община Тутракан  в дневна присъствена форма на обучение.
Чл.4 Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта науката, изкуството или спорта.
        
Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени данни са:
1.     Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт.
2.     Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери.
3.     Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания
4.     Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства
5.     Подпомагане и стимулиране чрез стипендии
6. нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Подпомагане за класиране на първо , второ или трето място  в състезания, конкурси и  олимпиади, които не са включени в  Програмата на МСи са част от раздел ІІ на  Общинската програма по чл.8, ал.1.
 
 
 Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени данни са:
1.     Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт.
2.     Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни  лагери.
3.     Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания
4.     Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства
5.     Подпомагане и стимулиране чрез стипендии
6. нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Подпомагане за класиране на първо , второ или трето място  в състезания, конкурси и  олимпиади, които не са включени в  Програмата на МСи са част от раздел ІІ на  Общинската програма по чл.8, ал.1.
Чл.8 (1) Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища  и в училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
  (2) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г. Общинската програма за закрила на децата включва и мерките, одобрени с програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата.
 (3) нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Общинският съвет всяка година до 28 февруари приема с решение програмата по ал. 1 за текущата календарна година.
 
 
Чл.8 (1) Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
 (2) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г. Общинската програма за закрила на децата включва и мерките, одобрени с програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС и мерки предложени от училища и други юридически лица на територията на общината. Програмата задължително се публикува на интернет страницата на общината .
(3) нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Общинският съвет всяка година до месец април на текущата година приема с решение програмата по ал. 1.
 
 
Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 19 годишна възраст в дневна /присъствена/ форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени  в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет и също се осигуряват от бюджета на Община Тутракан и от държавния бюджет.
 
Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученици от VIII до XII клас , класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за текущата година, приета с Постановление на МС.
Чл. 14 (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1.детето
2.родител, настойник, ръководител /попечител или лице, полагащо грижи за детето
 (2) Искането по  ал.1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се мотивира
 
Чл. 14 (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1.детето
2.родител, настойник, ръководител /попечител или лице, полагащо грижи за детето
(2) Искането се попълва по образец  съгласно приложение №2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС.
 
Чл.17 (1) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени дарби се представят:
1  Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2
2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.
3.     Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в ежегодната програма , съгласно чл. 11  от Наредбата на МС.
4.     Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.
.(2) изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г. Ученик има право да получава само една стипендия по реда на наредбата или на основание на закон или акт на Министерския съвет.
(3) ) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   Когато ученикът отговаря на условията за получаване  и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на МС , той попълва декларация, че ще получава само стипендията според тази Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.
         (4) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.    Стипендията се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните или от кмета на община от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за предоставянето й, и се изплаща от съответното училище за 12 месеца в размер 135 лв.
 (5)изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г.  Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.      преустановят обучението си:
2.      прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите  поради болест.
3.                 Имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 1 , т. 2 , т.3, т.4 и т.5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – до изтичане на срока на наказанието.
          (6) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г.  Искането за стипендия се подава в срок 3 месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.
 
Чл.17 (1) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени дарби се представят:
1  Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2
2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.
3.     Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в ежегодната програма , съгласно чл. 11  от Наредбата на МС.
4.     Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.
.
         (2) изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г. Ученик има право да получава само една стипендия по реда на наредбата или на основание на закон или акт на Министерския съвет.
 
         (3) ) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   Когато ученикът отговаря на условията за получаване  и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на МС , той попълва декларация, че ще получава само стипендията според тази Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.
         (4) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.    Стипендията се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните или от кмета на община от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за предоставянето й, и се изплаща от съответното училище за 12 месеца в размер 135 лв.
 
         (5)изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г.  Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.      преустановят обучението си:
2.      прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите  поради болест.
3.                 Имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 1 , т. 2 , т.3, т.4 и т.5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – до изтичане на срока на наказанието.
          (6) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г.  Искането за стипендия се подава до Кмета на общината в едномесечен  срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.
 
2.Цели, които се поставят с приемането на предлаганата Наредба:
Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби чрез годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане; чрез стимулиране на участието им в олимпиади, конкурси и състезания в различните културнообразователни области, организирани от общини, извънучилищни педагогически институции, научни и творчески съюзи.
3.      Очаквани резултати от прилагането,  включително финансови,  ако има такива. 
С приемането на Наредбата ще сесинхронизира текста й с действащото законодателство.
4.      Финансови средства за прилагането на новата уредба:
·        От държавния бюджет, чрез МОН
·        От бюджета на община Тутракан
5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.
 
За препоръки и допълнения: тел. 0866/ 60621, 60620
Дирекция „Хуманитарни дейности”
 
 
 
 
 
Кмет на Община Тутракан : д-р Димитър Стефанов

Прикачени файлове