Покана за Обществено обсъждане по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал"

3/2/2015

Прикачени файлове