Покана за участие във фокус групи в рамките на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал"

19/1/2015