Утвърждаване на нова градска и общинска транспортна схема

24/11/2014
На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 от АПК Община Тутракан уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е утвърждаване на нова градска и общинска транспортна схема и приемане намаршрутни разписания. 
Приемането на административния акт се налага с оглед задоволяване на потребностите на местната общност на община Тутракан от ефективен публичен транспорт. Нуждата от нова градска и общинска транспортна схема е продиктувана от отражението, което дават върху пътуванията по линиите от градския транспорт променящите се икономически условия, застоя в икономиката и закриването /преструктурирането на промишлените предприятия/, както и промяната в демографските характеристикина град Тутракан.
         Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в административната сграда на Община Тутракан, Дирекция „ Информационно обслужване и общински услуги” /ул. „Трансмариска” 31, ет.1 / в срок до 31.12.2014г. включително. 
Материали, отразяващи действащата към момента общинска транспортна схема се намират в дирекция „ Общинска собственост и стопански дейности”, за контакти: Г. Чобанов, тел:0896896741
 
 
Кмет на Община Тутракан:
/д-р Димитър В. Стефанов/