Среща за обществено обсъждане

25/4/2014
Среща за обществено обсъждане
 
“АА ФАРМА” ЕООД
с. Калипетрово,  община Силистра, ул. „Ново Петрово” №13,
 
на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
 
 
УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:
„Ремонт, разширение и оборудване на инсталация за интензивно отглеждане на бройлери – Птицеферма с. Шумнеци”,  поземлен имот 050036,  землище на с. Шуменци, община Тутракан
Срещата ще се проведе на 27 май (вторник), от 11 часа в заседателната зала на община Тутракани от 13 часа в кметство с. Шуменци
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:
в кметство с. Шуменци;
 в Община Тутракан, ул. „Трансмариска” 31, Дирекция “Инфраструктура и опазване на околната среда”;
в РИОСВ – Русе, бул. “Придунавски” 20, отдел РРСР;
Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Шуменци, Община Тутракан, РИОСВ-Русе или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя: Атанас Атанасов, тел. 0878-229-919
За контакти по общественото обсъждане, от страна на независимите експерти, разработили ДОВОС:
инж. Надежда Мурджева, телефон: 0889-417-038.