Заповед №РД-04-237 /28.02.2014г.

28/2/2014
З А П О В Е Д
 
РД-04-237 /28.02.2014г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.50 и 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година,чл.41а и 416 от Закона за народната просветавъв връзка с Постановление № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
 
 У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Формули и правила за разпределение между общинските училища на територията на община Тутракан на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2014 година:
 
І. Формула за разпределение между общинските училища на територията на община Тутракан на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за дейност "Общообразователни училища" за стандарт ”Общообразователни училища” в размер на 1460 лв. за ученик – редовна форма на обучение:
 
СФ =  ОК +ДУПР+ДУСС+ДУГЕ ,
където
ОК=(БУnхЕРС) х 81%
ДУПР = ЕРС  х 6,9%
ДУСС = (((СЕРСВУ х 7.615%) xБУСУ n) : ОБУСУ)
ДУГЕ = (((СЕРСВУ х4.485%) xБУГЕn): ОБУГЕ)
                     
СФ
–  средства по формулата
ОК
–  основен компонент по формулата
ДУПР
–  добавка за условно-постоянни разходи-задължителна добавка по чл.41а. ал.6 от ЗНП определян с чл.13 от ПМС № 3/5.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ 2014 г./ – общият размер на добавката е 6,9% от средствата по единния разходен стандарт и общия брой ученици(СЕРСВУ х 6.90%). Всяко училище получава по 27 000лв.
ДУСС
–  добавка за училище със статут на средищно
ДУГЕ
–  добавка за училище с ученици в гимназиален етап
ЕРС
–  единен разходен стандарт
БУ
– брой ученици дейност 322
БУn
–  брой ученици на съответното училище
ОБУСУ
–   общ брой ученици на всички средищни училища
БУСУ n
–   брой ученици на съответното средищно училище
ОБУГЕ
– общ брой ученици гимназиален етап дейност 322
БУГЕn
–   брой ученици на съответното  училище-гимназиален етап
СЕРСВУ
–  сума единен разходен стандарт всички училища
 
ІІ. Разпределение на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити НАД единния разходен стандарт
 
1. В дейност 322 - "Общообразователни училища":
1.1. Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата  — ДПМТБУ                                                                                                                                                                                       Добавката е определена в РМС № 658/31.10.2013 г.  за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 г.. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формулата за 2014г. и се изчислява както следва:
ДПМТБУ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
1.2.  Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение
СФ = ЕРС х БУ(СФОб),  където
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 320.00 лева
БУ(СФОб)- Брой ученици на самостоятелна форма на обучение
1.3. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Добавката е в размер на 318 лв. на ученик на ресурсно подпомагане, интегриран в училище и е определена с Решението на МС за определяне на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2014 г. Добавката се предоставя на училището, в което интегрирано се обучава ученик на ресурсно подпомагане. Същата се включва в бюджета на съответното училище над средствата по формулата и се изчислява както следва:
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 318.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези ученици.
 
1.4. Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас - ДПХ(ПГ и І-ІV)
 
ДПХ(ПГ и І-ІV)= ЕРС дпх(ПГ и І-ІV)хБДУ( ПГ и І-ІV)., където:
 
ЕРС дх(ПГ и І-ІV– единен разходен стандарт за добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини иученици от І-ІV клас = 72,00 лв.
БДУ( ПГ и І-ІV)– брой на деца от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас
 
 
1.5.Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от І, ІІ , ІІІ и ІV клас (без ученици от средищните училища)
 
СФ = ЕРС х БУ(цо І-ІV)
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 520.00 лева
БУ(цоІ-ІV)- брой ученици от І, ІІ , ІІІ и ІV класобхванати в целодневна организация на учебния ден (без средищни училища)
 
1.6. Средства за извънкласни и извънучилищни дейности
СФ = ЕРС х БУ(ДФОб)
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 14.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
1.7. Средства за стипендии.
Средствата за стипендии се предоставят на училищата, имащи право да отпускат
стипендии, съгласно Постановление № 33 на МС от 2013 г. за условията за получаване настипендии от учениците след завършване на основното образование и  § 6 , чл.2 отПреходните и заключителни разпоредби на  Постановление № 3/2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Средствата се предоставят в размер 95% от получените средства и се разпределят между СОУ ”Христо Ботев ” и СОУ ”Йордан Йовков” пропорционално на броя на учениците.
Останалите 5% от средствата за стипендии за ученици ще бъдат разпределени между училищата на база постигнати образователни резултати.
 
2. В дейност 326 - "Професионални училища,професионални гимназии и паралелки за професионална квалификация в СОУ и гимназии:
СФ = (ЕРС) х БУ(и))+(ЕРС)  х БУ(а)), където:
СФ - Средства по формула
ЕРС)   - Единен разходен стандарт физически науки, информатика, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектурно строителство  - 1700.00 лева
БУ(и)- Брой ученици проф.парал. към СОУ – физически науки, информатика, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектурно строителство
ЕРС)   - Единен разходен стандарт стопанско управление и администрация и социални услуги  - 1370.00 лева
БУ(а)- Брой ученици проф.парал.към СОУ - стопанско управление и администрация и социални услуги
 
2.1. Добавка на ученик от редовна форма на обучение за подобряване на материално-техническата база на училищата  — ДПМТБУ                                                                                                                                                                                      
ДПМТБУ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 25.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
2.2.  Средства за ученици на самостоятелна форма на обучение
СФ = ЕРС х БУ(СФОб),  където
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 320.00 лева
БУ(СФОб)- Брой ученици на самостоятелна форма на обучение
2.3. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини —ДДУ( рп)
Не по-малко от 40 на сто от размера на добавката се изразходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпомагане обучението на тези ученици.
ДДУ( рп= ЕРС хБДУ( рп)., където:
ЕРС - Единен разходен стандарт - 318.00 лева
БДУ( рп)– брой  на децата и учениците на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище и детска градина
 
2.4. Средства за извънкласни и извънучилищни дейности
СФ = ЕРС х БУ(ДФОб), където:
СФ - Средства по формула
ЕРС - Единен разходен стандарт - 14.00 лева
БУ(ДФОб)- броят на учениците в дневна форма на обучение.
 
2.5. Средства за стипендии
Средствата за стипендии се предоставят на училищата, имащи право да отпускат
стипендии, съгласно Постановление № 33 на МС от 2013 г. за условията за получаване настипендии от учениците след завършване на основното образование и  § 6 , чл.2 отПреходните и заключителни разпоредби на  Постановление № 3/2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Средствата се предоставят в размер 95% от получените средства и се разпределят между СОУ ”Христо Ботев ” и СОУ ”Йордан Йовков” пропорционално на броя на учениците.
Останалите 5% от средствата за стипендии за ученици ще бъдат разпределени между училищата на база постигнати образователни резултати.
 
ІІІ. Условия и ред за разпределение на средствата по отделните компоненти на формулата, в т.ч. на резерваза дейност 322  - ”Общообразователни училища”и на средствата, получени от Първостепенния разпоредител с бюджет над единния разходен стандарт:
1.Добавката за условно постоянни разходи(ДУПР)-общият размер на добавката е 7,076% от общия размер на средствата от единните разходени стандарти за 322 дейност.Всяко училище  получава по 27 000лв.
2. Добавка за училище със статут на средищно(ДУСС) в размер  7,615% от общия  размер на средствата от единните разходени стандарти за 322 дейност. Добавката се предоставя на всички  средищни училища, пропорционално на броя на учениците.
3. Добавка за училище с ученици в гимназиален етап(ДУГЕ) в размер  4,485% от общия  размер на средствата от единните разходени стандарти за 322 дейност. Добавката се предоставя на всички  училища, пропорционално на броя на учениците в гимназиален етап на обучение.
4. Във формулата няма резерв за нерегулярни разходи, поради което всяко училище заделя средства от собствения си бюджет  за други непредвидени и неотложни разходи през  2014година
 
ІV.Правила за промени в разпределението на средствата:
1.Разпределението на средствата по бюджета на община Тутракан за 2014 год. за
дейностите от Единната бюджетна класификация, за които средствата се определят на база единни разходни стандарти, се извършва въз основа на броя на учениците и размери,
определени с единните разходни стандарти за 2014 год. и Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 год.
2. За разликите между разчетния брой ученици, предвиден със ЗДБРБ за 2014 год. и
броя на учениците по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2014 год., до
извършването на корекции по реда на чл.25 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 год. община Тутракан прилага изискванията на чл.25, ал.2 от същото постановление.
3.При промяна в броя на учениците към 30.09.2014 г. за учебната 2014/2015 г., със съгласието на над 51% от директорите на учебните заведения – когато към началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-голям брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена.
4. Утвърдената формула за разпределение на бюджетните средства не се променя през бюджетната година. Корекции в разпределение на бюджетните средства по утвърдената формула се правят в следните случаи:
· при промяна в размера на единния разходен стандарт;
· при извършени корекции от Министерство на финансите;
● при промяна в броя на учениците в началото на учебната 2014/2015 година
спрямо края на учебната 2013/2014 година при условие, че бъде извършена корекция по
бюджета на община Тутракан, в частта функция „Образование” от Министерство на финансите,като средствата се увеличават/намаляват, пропорционално на броя на учениците.
5. Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училище, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2014 г, след получаване информация от ПРБК за броя на учениците по училища.
6. Добавката за  подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и ученици от І-ІV клас се разпределя с първоначалния бюджет на училището.
7. Добавката за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на обхванатите ученици от І, ІІ ,ІІІ и ІV клас, с изключение ученици в средищни училища, се разпределя еднократно за бюджетната година, считано от 01.01.2014 г.
V. На директорите на училищата като второстепенни разпоредители се предоставят освен средства по формулата и други средства, като :
1. Целеви :
üбезплатен транспорт на учениците до 16 г.;
üкомпенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал;
üсредствата за спорт на учениците по ПМС №129/11.07.2000г.;
üсредства за безплатни учебници от I до VII клас и на децата от подготвителните групи;
üосъществяване на закрила на деца с изявени дарби;
üоптимизация на училищната мрежа и за обезщетения на персонала;
üсредства по НП за развитие на образованието.
üДруг средства с целеви характер
2.  Средства от:
2.1 . Установеното към края на 2013 г.  превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;
2.2. Собствени приходи на училището;
2.3. Средства за допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, съгл. Наредба № 7 от 2000г.
2.4. Дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджет към 31.12.2013 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
             1.Директорите на училища да публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница да
подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с
бюджет.
          2. По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на учебното заведение могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
– остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
– собствени приходи;
–        субсидия – по формула.
Средствата от добавката за подобряване на материално – техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора, след подаване на информация до ПРБ. Капиталовите разходи по този ред се включват в поименния списък за капиталови разходи на общината.
       3. Директорите на училища извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация за извършените промени на първостепенния разпоредител в срок до последното число на последния месец от тримесечието. За последно тримесечие на годината компенсираните промени се извършват не по-късно от 10 декември; информацията до ПРБ - не по-късно от 13 декември.
Компенсираните промени между дейности могат да се правят на ниво училищен бюджет от директора на училището на основание чл.41б ал.1, т.2 от ЗНП.
4. Директорите на общинските училища представят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на делегирания бюджет.
5. Директорите на общинските училища предоставят информация на първостепенния разпоредител за всички промени, отнасящи се до: численост на персонала, индивидуални трудови възнаграждения, средна брутна работна заплата по дейности, незаети работни места, работещи пенсионери (в условията на законоустановени норми), брой на паралелките и на учениците в паралелките в срок до 5–то число след края на месеца, за който се отнася промяната. Информация за движението на учениците се предоставя на ПРБ в сроковете, определени в ППЗНП. При всяка промяна на „Списък-образец №1” се предоставя заверен образец от началника на РИО на МОН –Силистра и на първостепенния разпоредител.
6. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – общинска собственост, предоставени за ползване и стопанисване на училищата, се извършват от ползвателя. Директорите сами определят размера на средствата за това в рамките на определените им по бюджетите средства.
          7. Директорите следва да разходват средствата си по бюджетна сметка в съответствие с Единната бюджетна класификация и спазвайки принципите на Системата за финансово управление и контрол.
          8. Директорите следва да предоставят периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета си в съответствие с Единната бюджетна класификация, както и допълнителна информация по форма, съдържание и срокове, определени от първостепенния разпоредител.
9. При констатирано нарушение на бюджетната дисциплина финансирането на съответните организации и звена ще бъде ограничено и/или спряно до отстраняване на нарушението.
 
Д Е Л Е Г И Р А М:
 
Право на директорите на общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, включително приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.
Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на общинските училища и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Василева – Заместник–кмет на община Тутракан.
 
 
 
 
 
                                                         Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ:..............П/П.................
                                                                                                           Кмет на Община Тутракан 
 

Прикачени файлове