Благоустрояване на ул. „Мусала” в гр. Тутракан

14/2/2014

 

                           ДО

                           НАСЕЛЕНИЕТО НА

                           Гр. Тутракан

 
 
О Б Я В А
за инвестиционно предложение
 
От  д–р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан.
/име, адрес, гражданство на възложителя – физическо лице/
Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ЕИН: 000565626.
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/
 
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: Република България, област Силистра, община Тутракан, град Тутракан, пощенски код 7600, ул. „Трансмариска” № 31.
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител:д – р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан.
 
Лице за контакти: Веселин Ненчев Ташев – Гл. експ. „Опазване на околната среда”, тел. 0879835815 и 0897977409, e-mail veselin.tashev@abv.bg.
Телефон за контакт, факс, е-mail: тел. 0866 / 60621, ф. 0866 / 60636, tutrakan@b-trust.org.
 
 
Уважаеми Съграждани,
 
Уведомявам Ви, че физическо/юридическо лице Община Тутракан
има следното инвестиционно предложение: Благоустрояване на ул. „Мусала” в гр. Тутракан.
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:   
Благоустрояване на ул. „Мусала” в гр. Тутракан.
2. Резюме на предложението:  
/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите;  ползване на взрив/
доставка и монтаж на ПЕВП тръба Ф 110 мм – 300 м, засипване на изкопи с нестандартна баластра - 140 куб.м., уплътняване с ръчно трамбоване – 140 куб.м., укрепване на изкопи – 230 кв.м.; шосировка със заклинен камък с дебелина на пласта плътно до 20 см, включително и подготовка на основата – 140 куб.м.; доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции, с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на проекта и ТС – 2150 кв.м.; възстановяване на дъждоприемни шахти и улични оттоци, в т.ч. почистване, продухване, повдигане и подмяна на отделни части – 12 бр..
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
Няма.
4.Местоположение на площадката:  
/населеномясто, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS 1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
Ул. „Мусала” гр. Тутракан.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 
 
Инертни материали – баластра и камък. Няма.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Строителни отпадъци, които ще бъдат третирани по законосъобразен начин с приоритет за повторно използване.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност:
Няма.
 
Всички, които искат да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан
или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.
 
 
Дата: 11.02.2014 г.