Работилница за родители – Да пораснем заедно” с подкрепата на УНИЦЕФ – България и партньорството на Община Тутракан

12/2/2014
Народно читалище „Н.Й.Вапцаров 1873”  гр. Тутракансе включи в реализиране на програмата „Работилница за родители – Да пораснем заедно” с подкрепата на УНИЦЕФ – България и партньорството на Община Тутракан.
Програмата има за цел да предостави на родителите знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение.

Във връзка със стартиране на програмата, читалище „Н.Й.Вапцаров 1873”  гр. Тутракан с участието и на представител на УНИЦЕФ, 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на екип от двама специалисти за водене на работилници за извършване на директна работа с родители на деца в най-ранна детска възраст от 0 до 4 години, 
за м. март – юни 2014 г. – веднъж седмично по 2 часа - общо 12 сесии и за втори цикъл – септември – декември  2014 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ
Груповата работа с родители ще се води от специалисти, които трябва да отговарят на следните основни изисквания:

Образование: Висше образование – образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: психология, социална педагогика, социални дейности, специална педагогика или начална и предучилищна педагогика;

Допълнителни умения и квалификация: 
• Специализация и познания в областта на ранното детско развитие (0-8); 
• Опит във воденето на обучителни групи за възрастни;
• Опит в работа с деца 0-6 години и техните родители;
• Отлични комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;

Предимства: 
• Ползване на английски език;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕЦИЛИСТИТЕ

3.1. Съвместно с друг специалист води обучителни групи от родители по програма, разработена от УНИЦЕФ и във време, допълнително уговорено с родителите 
3.2. Участва в обучения и срещи, организирани от УНИЦЕФ за работа по програмата;
3.4. Предоставя обратна информация за проведени сесии с родители по предварително съгласуван формат;
3.5. Поддържа редовна връзка с координатора на местно ниво, УНИЦЕФ и другите партньори по проекта.
3.6. Участва в групови супервизии;
3.7. Подпомага дейности по оценка ефективността на дейностите, свързани с груповата работа с родители.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

• Мотивационно писмо;
• CV

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР

Процедурата за подбор включва първоначален подбор по документи и интервю с комисия, с участието на УНИЦЕФ или друг негов представител.
ОЧАКВАНА НАТОВАРЕНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТА
Около 70 часа за период от 4 месеца, което включва:

1. Провеждане и подготовка на 12 групови сесии с родители, както и предоставяне на обратна връзка за проведени сесии.
2. Участие в 3,5 -дневно обучение и супервизии за водещи на работилници, организирано от УНИЦЕФ.
Срок за подаване на документите до 17 февруари  2014 г. 
и на двата посочени адреса:

Email – chitalishte_tutrakan@abv.bg

Email – vrangelova@unicef.org

Още информация:
Сесиите с една група родители се водят от екип от двама водещи, които предварително са запознати и подготвени за работа по програмата „Работилница за родители”. 
Семинарите са подробно разписани и включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи.
По време на семинарите родителите разглеждат следните теми:
- съвременните виждания и теории, които определя ранното детство като изключително важен период в живота на човека;
- основните елементи на родителството в най-добрия интерес на детето, които включват: грижовно поведение (даване на любов, емоционална топлина и сигурност), даване на структури и ръководство (поставяне на граници, осигуряване на последователност и предвидимост в живота на децата), приемане на детето като личност (приемане на гледната точка на детето, изслушване, възможност да взима решения само) и окуражаване на детето (подкрепа за интересите на детето, засилване на самочувствието, стимулиране на неговата самостоятелност);
- потребностите на децата през различните етапи от ранното детство и особеностите на тяхното развитие (как детето мисли, чувства и се развива през различните периоди), както и с начините за откликване на детските потребности и осигуряване на оптимални условия за развитие;
- ефективното слушане и неговата важност за установяване на качествени отношения с детето;
- ефективна комуникация с малкото дете;
- как детето трупа знания и опит за света и ролята на родителя; 
- важността на играта и ранното четене за развитието на детето и начините за подкрепа на детските дейности;
- поставянето на граници на детето и ефективни подходи за изразяване на позволение и очаквания към децата;
- поставяне на правила и избягване на нежеланото поведение у детето без наказания и използване на сила;
- родителските отговорности.