ЗК „ИЗГРЕВ - 92” Белица

24/1/2014
ОБЯВА
 
ЗК „ИЗГРЕВ - 92” Белица,
с. Белица, обл. Силистра, ул. „10-ти май” № 48
 
 
 
 
ОБЯВЯВА
 
 
Достъп до информация за преценяване необходимостта от ОВОС заинвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел – напояване чрез капкуване на сливова градина”  в имот № 003058, местност Армутлука на с. Бреница, ЕКАТТЕ 06389.
 
 
Информацията е на разположение на интересуващите се – всеки ден от 15.01.2014 г. в Община Тутракан.
 
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Русе на пощенски адрес: гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26, електронна поща: riosv@riosv-ruse.org