Инвестиционно предложение

8/1/2014
ДО                                                                     Вх. № РД – 9732 / 27.12.2013 г.,
д – р Димитър Венков Стефанов                   Община Тутракан
Кмет на Община Тутракан
 
 
Относно:Инвестиционно предложение за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩИ СНЕК-БАР И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, БАСЕЙН, ОБСЛУЖВАЩИ НАВЕСИ И СЪБЛЕКАЛНИ”, с местоположение УПИ ХІХ-113, кв. 13 по плана на село Нова Черна, Община Тутракан на Фанка Кулишева.
 
 
Уважаеми господин кмет,
 
Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда з извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.), приложено, изпращам Ви информация по Приложение № 2 от същата Наредба – копие на хартиен и електронен носител.
 
Допълнително Ви уведомявам, че същата информация е на разположение на адрес: село Нова Черна, Община Тутракан, ул. „Кирил и Методий” № 98 всеки работен ден от 8:30ч. до 16:30ч.
 
 
Приложения:
 
·        Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС;
·        Писмени становища и мнения се приемат на горепосочения адрес на Фанка Кулишева и на РИОСВ – Русе, както и на e-mail: riosv@riosv-ruse.org.
 
 
 
С уважение,  /подпис/
         /Фанка Кулишева/