Инвестиционно предложение

14/12/2013

                                                                                         ДО

                          НАСЕЛЕНИЕТО НА
                         ГР. ТУТРАКАН
 
 
О Б Я В А
за инвестиционно предложение
 
 
От                                                         ОБЩИНА ТУТРАКАН
/име, адрес, гражданство на възложителя – физическо лице/
7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, ЕИК 000565626
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/
 
Пълен пощенски адрес за кореспонденция:
ПК 7600, общ. Тутракан, гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител
Д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан
Лице за контакти: Веселин Ненчев Ташев – Гл. експ. „ООС” при Община Тутракан
Телефон за контакт, факс, е-mail: тел. 0866 / 835815, 0866 /60621, факс 0866 / 60636, e-mail: veselin.tashev@abv.bg,tutrakan@b-trust.org
 
Уважаеми Съграждани,
 
Уведомявам Ви, че юридическо лице       Община Тутракан има следното инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан”.
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:   
 
Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по закриване и рекултивиране на Общинско депо за неопасни отпадъци на община Тутракан. Депото се намира в местност „Баша”, в землището на гр. Тутракан. Разположено е на имот № 050232 с акт за публична ОС № 1 от 09.09.1998г. с площ 14,776 дка. Съгласно заповед № 265/16.07.2009г. на Директора на РИОСВ-Русе и в изпълнение на „Националната програма за управление на дейностите по отпадъците” и Закона за управление на отпадъците, експлоатацията на Общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан е преустановена. С решение № Р-ДО-17-01/11.07.2005 г. на РИОСВ-Русе е утвърден План за привеждане на Общинско депо на община Тутракан в съответствие с нормативните изисквания и са посочени мерките, които трябва да се предприемат за закриване и рекултивация на депото. Съгласно този план и с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното въздействие на депото върху човешкото здраве и околната среда, община Тутракан е възложила изготвянето на работен проект за закриване и рекултивация на Общинското депо.
 
2. Резюме на предложението:  
/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите;  ползване на взрив/
 
Общата използвана площ до юли 2009 г. за депониране на неопасни отпадъци е 28 дка. По време на експлоатация на депото са се депонирали предимно битови отпадъци от територията на община Тутракан. Капацитетът му по време на експлоатация е посочен в плана за привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания.
Реализацията на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан” включва следните дейности:
1) Техническа рекултивация:
·        вертикална планировка и оформяне на тялото на сметището;
·        отвеждане на повърхностните води;
·        изграждане на експлоатационни пътища
·        полагане на бентонитови хидроизолации (GCL's) в комбинация с минералния запечатващ пласт;
·        полагане на 50 см. рекултивационен слой и 50 см хумусен слой.
·        събиране на инфилтрата от депото
2) Биологическа рекултивация
·        затревяване на тялото на депото
·        отгледни агротехнически мероприятия за три-годишен период на рекултивация
3) Контрол и мониторинг на депото
Депото е закрито от 5 години, запръстено е добре. Не се очаква газоотделяне, затова не се предвижда изграждане на скъпоструваща газоотделяща система.
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
 
Общински съвет - Тутракан е приел с решение № 175 по протокол № 13 от 28.10.2004 г. „Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2005 - 2010г.”, като понастоящем Програмата се актуализира за следващ период 2013 - 2018 г..
 
Към настоящия момент отпадъците от системата за сметосъбиране и сметоизвозване в общината се депонират на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, намиращо се край гр. Русе, в близост до с. Николово.
 
4.Местоположение на площадката:
/населеномясто, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS 1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
 
Общинско депо за неопасни отпадъци на община Тутракан се намира в землището на гр. Тутракан, местност „Баша”. Разположено е в имот с идентификатор 73496.10.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04.02.2008 г., публична общинска собственост. След извършено геодезическо заснемане се установява, че депото е излязло извън границите на имота и се разпростира отчасти в съседни общински имоти с идентификатори: 73496.10.63, 73496.10.64, 73496.10.66, 73496.9.102, 73496.9.110 и 73496.9.112 и изцяло в общински имоти с идентификатори: 73496.10.61 и 73496.10.62, като общата площ за рекултивиране възлиза на 40.803 дка., от които имоти 73496.9.102, 73496.9.112, 73496.10.62, 73496.10.64, 73496.10.66 и 73496.11.110 са с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, а имоти 73496.10.61 и 73496.10.63 - с НТП „Полски път”.
С Решение № 412 / 31.10.2013 г. на Общински съвет – Тутракан, собствеността на имоти с идентификатори 73496.10.61, 73496.10.62, 73496.10.63, 73496.10.64, 73496.9.102, 73496.9.110 и 73496.9.112 беше променена от общинска публична на общинска частна собственост, което да спомогне за последващо разпореждане с имотите във връзка с изпълнението на проекта за рекултивация.
 
Гореописаните имоти не засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство.
 
Изпълнението на проекта ще окаже благоприятно въздействие върху околната среда, като не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 
 
Необходимите строителни и други материали за проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Тутракан” ще се набавят в процеса на рекултивацията от местни и регионални доставчици.
 
При рекултивационните дейности се очаква използването като строителни материали на следните природни суровини:
·        пясък, трошен камък
·        дизелово гориво
По време на рекултивацията ще са необходими води за битово-питейни нужди. За питейни нужди ще се доставя минерална вода.
 
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
В периода на строителните дейности в рамките на депото ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на извършващите рекултивацията работници.
В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.:
·                   Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;
·                   Стъклени опаковки, код 15 01 07;
·                   Метални опаковки, код 15 01 04;
·                   Пластмасови опаковки, код 15 01 02;
Други отпадъци, които ще се генерират:
·                   Смесени битови отпадъци, код 20.03.01
Генерираните отпадъци ще бъдат предавани на фирми за третиране и оползотворяване.
При реализирането на инвестиционното предложение няма да се генерират строителни отпадъци.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност:
 
Рекултивационните дейности не предвиждат използване на промишлени води и в този смисъл
няма да се генерират отпадъчни води.
За инфилтрата от депото се предвижда резервоар, който ще бъде извозен до ГПСОВ Тутракан, която предстои да бъде изградена.
 
            Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.
 
 
Дата: 12.12.2013 г.
 
Възложител/Уведомител: .............../п//п/.................
                                                                                                     /Кмет на Община Тутракан/
                                                                                                            /подпис, печат/