До населението на Община Тутракан

6/12/2013

                           ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА

                           ГР. ТУТРАКАН
                          ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
О Б Я В А
за инвестиционно предложение
 
Отд – р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан.
/име, адрес, гражданство на възложителя – физическо лице/
 
Гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ЕИН: 000565626.
/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/
 
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: Република България, област Силистра, община Тутракан, град Тутракан, пощенски код 7600, ул. „Трансмариска” № 31.
 
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: д – р Димитър Венков Стефанов – Кмет на Община Тутракан.
 
Лице за контакти: Веселин Ненчев Ташев – Гл. експ. „Опазване на околната среда”, тел. 0879835815 и 0897977409, e-mail veselin.tashev@abv.bg.
 
Телефон за контакт, факс, е-mail на Община Тутракан: тел. 0866 / 60621, ф. 0866 / 60636, tutrakan@b-trust.org.
 
 
Уважаеми Съграждани,
 
Уведомявам Ви, че физическо/юридическо лице: Община Тутракан
има следното инвестиционно предложение:  ПРОЕКТ: ”УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ”
 
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:   
"Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване"
 
2. Резюме на предложението:  
/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите;  ползване на взрив/
Системата за видеонаблюдение се състои от:
 - „МОДУЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ – състои се от стомано­решетъчна кула с височина 25м., модулен контейнер за разполагане на апаратура и автономна фотоволтаична система за електрозахранване;
 - „ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – в Община Тутракан.
- необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура – няма такава;
- предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите – изкоп за фундамент на кулата – максимална дълбочина 2,20м.;
- ползване на взрив – не се предвижда.
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
 - няма такава
4.Местоположение на площадката:  
/населеномясто, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS 1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
 - гр. Тутракан, община Тутракан, имот с идентификатор 73496.501.3750 – СОУ „Христо Ботев” в града;
 - не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство;
 - няма трансгранично въздействие;
 - не се нуждае от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:  няма такива
 
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране: няма такива
 
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: няма такива
 
            Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Тутракан на адрес гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 или в РИОСВ – Русе на адрес гр. Русе, ул. “Придунавски булевард” № 20, пощенски код 7000.
 
 
Дата: 02.12.2013 г.                                                                                                                                                                                                       Възложител/Уведомител:..................../п//п/.............................
                                                                                                                                                                                                                                                                          
ДС/ВТ                                                                                                                /подпис, печат/