Изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд

10/7/2013
            Необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд е продиктувано от редицата законови промени, настъпили след 2011 година. В Наредбата се съдържат доста текстове, които са в противоречие със Закона за общинската собственост.
            Целите на новата наредба е да се преодолее това противоречие, както и да се обхванат и неуредени отношения от старата наредба.
            За прилагането на Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/ не са необходими финансови и други ресурси, но се очаква да е увеличат финансовите приходи на Община Тутракан.
            В Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се приемат следните изменения и допълнения:
           
            §1. Чл. 2, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
„Чл. 2, ал. 2. Възникването на правото на собственост върху земите по ал.1 се установява от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” с акт за общинска собственост”.
 
§2.Чл. 3от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§3.Чл. 4, ал. 2от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
            §4. Чл.4, ал. 3 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.4, ал.3 „Срокът за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ОПФ е”
 
            §5. Чл. 4, ал. 3, т.1.” до три стопански години за земите отдадени чрез публичен търг или публично оповестен конкурс” става т.2 и се изменя както следва:
            „до десет стопански години за свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост”.
 
            §6. В чл. 4 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се добавя нова ал. 4:
            Чл. 4, ал. 4. „ Без търг или конкурс, със заповед на Кмета на Община Тутракан, могат да се отдават земеделски земи, които:
            1. са заети с трайни насаждения;
            2. не са били използвани две или повече стопански години, установено с констативен протокол на комисия по чл. 6, ал. 3 от настоящата наредба;
            3. са маломерни по смисъла на § 2б от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.”
 
            §7. Чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
Чл. 5, ал. 1. „Не наети земеделски земи от ОПФ след проведен оповестен публичен търг или конкурс за отдаване под наем, могат да се отдават под наем за срок от една година на безимотни и малоимотни граждани без търг или конкурс. Не наетите земеделски земи се обявяват публично от общинската администрация чрез местните средства за масова информация и писмени обявления, поставени на подходящи за целта места в общинския център и останалите населени места в срок до 15.08 на текущата година.”
 
§8. Чл. 5, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл. 5, ал. 2. „Обявлението по ал. 1 съдържа най – малко следната информация:
            1. Местонахождение на имота;
            2. Номер на поземлен имот;
            3. площ на поземлен имот;
            4. категория на поземлен имот;
            5. местност;
            6. наемна цена;
            7. място и срок за подаване на необходимите документи;”.
 
§9. Чл.6, ал. 1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
Чл.6, ал.1. „Безимотни и малоимотни граждани, които желаят да наемат земеделски земи от ОПФ, подават заявление до Кмета на Общината в срок до 30.08. на текущата година, с данни за постоянния и настоящия си адрес, чрез кмета или кметския наместник на съответното населено място, в което се иска земя. В тях се посочва местонахождението и номера на имота и площта, която се иска под наем. Към молбата кандидатите прилагат декларация за членовете на домакинството им и тяхното имотно състояние по образец, утвърден от кмета на общината и служебно изготвено удостоверение за липса на задължения към Общината”.
 
§10. Чл. 6, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§11. Чл.6, ал. 3 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.6, ал. 3. „Заявленията се разглеждат от комисия в състав, определен със заповед на Кмета на Община Тутракан. В комисията задължително участва кметът на населеното място или упълномощен от него представител”.
 
§12. Чл.6, ал. 5 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.6, ал.5. „Протоколите по предходната алинея се утвърждават от Кмета на Общината, обявяват се на публично място в съответното населено място и съдържат съобщение за срока, в който получилите положителен отговор следва да се явят в съответно населено място за сключване на договор с Община Тутракан”.
 
§13. Чл.6, ал.6 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§14. Чл. 7, ал. 1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
Чл.7, ал.1. „В срок до 30 март общинската администрация обявява земите от ОПФ, предвидени за отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, при начална наемна цена, приета от Общински съвет гр. Тутракан. Началната годишна наемна цена не може да бъде по-ниска от тази определена в чл.17 ал.1 на настоящата Наредба”.
 
§15. Чл. 8, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
Чл. 8, ал.2 „Ненаетите земи от ОПФ, останали след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс и след удовлетворяване исканията на безимотни и малоимотни граждани, се обявяват за отдаване под наем без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Кмета на Община Тутракан издава заповед и сключва договор”.
 
            §16. В чл.10 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се добавя нова ал. 4:
            ал. 4. ” Ако наемен договор е сключен след проведен публичен търг за срок, по – кратък от 10 /десет/ стопански години, на цена, различна от началната тръжна цена, той може да бъде продължен за срок до 10 /десет/ години, след решение на Общински съвет гр. Тутракан”.
 
            §17. В чл.10 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се добавя нова ал. 5:
            ал. 5. „Наемателите подават писмено искане до Кмета на Община Тутракан за продължаване на изтичащите договори, сключени след проведен търг, в срок до 30 март на текущата година”.
 
            §18. Добавя се нов чл. 10 а „Не се отдават под наем свободни земи от ОПФ на лица, които са наемали земи в предходните години и не са заплатили наема или са просрочили дължимите суми”.
 
            §19. Добавя се нов чл. 10 б „Върху земеделски земи, горски територии, публична и/или частна общинска собственост могат да се настаняват пчелни семейства.
            (1) за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства Община Тутракан може да учредява възмездно право на ползване, след решение на общински съвет.
            (2)Годишната наемна цена за право на ползване е в размер на 30,00 /тридесет/ лв./ дка.”.
            (3) Правото на ползване е безсрочно.
 
§20. Чл.11, ал. 1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.11, ал.1. „Мерите и пасищата от ОПФ, които са публична общинска собственост съгласно чл.25 от ЗСПЗЗ, се предоставят за ползване за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние по реда на ЗСПЗЗ и Закона за допитване до народа”.
 
§21. Чл.12 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.12. „Маломерни земеделски земи от ОПФ с начин на трайно ползване „Лозе” и „Овощна градина” се отдават под наем, без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс на собствениците на лозовите и трайните насаждения, за срок от 1 (една) до 10 (десет) стопански години”.
 
            §22. Чл.13,ал.1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл.13 „Земеделските земи по чл. 4,ал. 4, т.2 от настоящата наредба могат да се предоставят под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ стопански години, първите две от които са гратисен период и за тях не се заплаща наем. За останалия период се заплаща наем съгласно чл. 17, ал. 1 от настоящата наредба”.
 
§23. Чл. 13, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§24. Чл. 14 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
            §25. Чл.17, ал. 1 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се изменя както следва:
            Чл. 17, ал. 1. „Началният размер на годишната наемна цена за 1 (един) декар земя от ОПФ по категории е както следва:
                        I – V категория – 70,00 лв./дка.
                        VI категория – 60,00 лв./дка.”.
 
§26. Чл. 18, ал. 2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§27. Чл. 19, т.2 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§28. Чл. 22 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
§29. Чл. 25 от настоящата Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд се отменя.
 
 
На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок, считано от 11.07.2013 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд.
            Мнения, становища и препоръки към предложените промени може да изпращате на имейла на Община Тутракан - tutrakan@b-trust.org или писмено в деловодството на Община Тутракан.