конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, гр. Тутракан

27/6/2013
На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 1557 / 21.06.2013г. на Кмета на Община Тутракан, Община Тутракан
 
Обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, гр. Тутракан
Изисквания за заемане на длъжността:
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
1. Минимални изисквания:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) – „ Икономика”, „Социални дейности” или сходни с тях.
 • професионален опит – 4 години;
 2. Специфични изисквания:
 • да е дееспособно лице;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред да заема съответната длъжност.
ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Да познава  нормативната уредба относно предоставяне на социални услуги;
 • Да познава структурата и функциите на Дома за стари хора и възможностите за  бъдещото му развитие при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
 • Да притежава организационна и управленска компетентност: способност да планира и организира дейността и да осигурява изпълнението на приоритетни задачи ;
 • Умения за осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите или дейностите на структурата;
 • Да притежава нагласа и умения за работа в екип, адаптивност и комуникативност;
 • Опит в изпълнение на проекти с външно финансиране.
 
 
ІІІ. Кратко описание на длъжността:
Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на Дом за стари хора. Осъществява вътрешен контрол относно изпълнението на дейността по предоставяне на социалната услуга и воденето на задължителната документация.
 
ІV. Начин на провеждане на конкурса:
 • Допускане по документи;
 • Решаване на тест.
V. Необходими документи за участие в конкурса:
   Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1.      Заявление за участие в конкурса;
2.      Професионална автобиография;
3.      Мотивационно писмо;
4.      Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
5.      Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
6.      Свидетелство за съдимост;
7.      Копие от документ за самоличност;
VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:
   Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 17,00 часа на 29.07.2013г. в Община Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2, стая 20 на Общинска администрация.
            Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 и на интернет страницата на Община Тутракан