Анкета - Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

12/4/2013
Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта - http://www.anketa.mpes.government.bg/