О Б Я В Л Е Н И Е № 5 / 03 . 04 . 2013год.

3/4/2013
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 5 / 03 . 04 . 2013год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на     „ДЕНЕВ ЛЕС” ЕООД    на  основание
чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №826/03.04.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на ПУП-Изменение на План за регулация на УПИ ІІ-3169 в кв.77 по  План за улична регулация на гр.Тутракан.
 
 
                                         Кмет Община Тутракан:  П/П
                                                                                                   / д-рД.Стефанов /
 
 
                                                   Главен спец.”СКИД”:
                                                                                                                                     / инж. Р.Венкова-Гюмишева /
 
ДС/РГ