О Б Я В Л Е Н И Е № 4 / 01 . 04 . 2013год

3/4/2013
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 4 / 01 . 04 . 2013год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на възложителя в лицето на   „Пламен Добрев” ЕООДна основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №795/28.03.2013год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване на ПУП-Изменение на План за регулация и ПУП-Изменение на План за застрояване за кв.47 по Регулационен план на гр.Тутракан и План за улична регулация на гр.Тутракан.
 
 
                                         Кмет Община Тутракан: П/П
                                                                                                   / д-рД.Стефанов /
 
 
                                                   Главен спец.”СКИД”:
                                                                                                                                     / инж. Р.Венкова-Гюмишева /
 
ДС/РГ