Набиране на доброволци

3/9/2012

                                                                                   
 
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
На основание  чл.41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, обн. ДВ. бр.50 от 03 юли 2012г. и Решение № 249/18.12.2008 г. на Общински съвет Тутракан
 
 
 ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
набира доброволци
 
 
за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни  ситуации
 
Доброволецможе да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
 
 
Необходими документи за кандидатстване :
 
1.      Заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгл. Приложение №1 и Приложение №2;
2.      медицинско удостоверение,  доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);
3.      справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4.      свидетелство за съдимост;
5.      копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6.      писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение, че са съгласни да кандидатства за доброволец;
7.      актуална снимка/формат тип л.карта/;
8.      декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгл. Приложение №3.
 
Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на  Община Тутракан на ул. „Трансмариска” № 31 до 26.10.2012г.
 
Приложение № 1 
 
 
   
 
 
 
 ДО
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
                            
 
 
З А Я В Л Е Н И Е
   
 
 От ..............................................................................................................................................
 
     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
 
     Изразявам желание да бъда включен(а) в състава на доброволното формирование на община Тутракан за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации като доброволец по смисъла на чл. 40 от Закона за защита при бедствия.
     Прилагам:
     1. формуляр за кандидатстване;
     2. медицинско удостоверение;
     3. справка от психодиспансер;
     4. свидетелство за съдимост;
     5. копие от документ за придобито образование, специалност или
правоспособност;
     6. писмено съгласие на работодателя/ите;
     7. декларация за съгласие за обработка на лични данни;
     8. ....................................................................;
     9. .....................................................................
 
 
 
 
 
     ...................... 20..... г.
     гр./с. ........................
 
 
 
 
                                                                                              С уважение:
                                                                                                                       .........................
 
 
Приложение № 2
 
ФОРМУЛЯР
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

Име, презиме, фамилия .........................................................................................................
Адрес .......................................................................................................................................
Телефон................................................................,...................................................................
GSM..........................................................................................................................................
Пол ...........................................................................................................................................
Възраст ....................................................................................................................................
Образование............................................................................................................................
Специалност...........................................................................................................................
Месторабота ..........................................................................................................................
длъжност .......................................................................
Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка ............................
................................................................................................................................................

Семейно положение ......................................................
Професионален опит
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Интереси (посочете до три по желание) ............................................................................
........................................................................ ........................................................................

Хоби ................................................................... .......................................................................

Опит като доброволец .................................................................................................................................................

Нещо друго, което считате, че е важно да знаем за Вас ...................................................
........................................................................ ........................................................................

Каква дейност предпочитате да извършвате в доброволното формирование:
Пожарогасителна
Издирване и спасяване
……………..
Неотложни аварийно- възстановителни работи
Първа долекарска
……………..
 
 
 
 
 
 
 

(Може да се посочи повече от една дейност)

Подпис: ....................
 
 
                                                                                               Приложение № 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
 
 
 
 
Долуподписаният/ата  ........................................................................................................
                           (трите имена по лична карта)
с  ЕГН...............................................   
л.к.  № ..........................................  издадена на ............................  от МВР …………….
постоянен  адрес:.................................................................................................................
настоящ адрес:......................................................................................................................
                                                              
 
 
 
          
 
ДЕКЛАРИРАМ,
 
 
 
 
 
че съм  съгласен/на   личните ми данни  (трите имена и ЕГН) според чл.8от Наредбата за редаза създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване  или овладяване на  бедствия, пожари  иизвънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях  да бъдат обработени за целите на  регистъра.
 
 
 
 
 
гр. Тутракан
 
Дата:  _____________                                                           Декларатор:............................                   
                                                                                           (                          )