СНЦ „МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле“ от 15.09.2011 стартира прием на документи за финансиране по Приоритетна ос III

14/9/2011
  На основание Решение  на УС по Протокол № 6 от 02.09.2011г. СНЦ„МИРГ Главиница-Тутракан-Сливо поле“  от 15.09.2011 стартира прием на документи за финансиране по:
 
Стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле”
Приоритетна ос III. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности
Марка 3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG3.1-02- 01/2011 „Подкрепа за стартиране на алтернативни икономически дейности с фокус към  туризъм”
Мярката цели да поощри преструктуриране и пренасочване на икономически дейности от сектор „Рибарство” към алтернативен или съпътстващ поминък, по-специално чрез насърчаване на туризма, екотуризма, дейности на открито като цяло и други социални услуги. Ефектът от изпълнение на мярката е намаляване на риболовното усилие, създаване на допълнителна заетост на рибарите, както и създаване на устойчива заетост на другите членове на рибарските семейства.
 Мярката цели да популяризира инициирането на проекти от частния сектор, които да да отговарят на целите, заложени стратегията като част от Общата политика по рибарство на Европейския съюз.
Мярката е разделена на два компонента:
Компонент 1, насочен към бенефициенти от публичния сектор;
Компонент 2, насочен към бенефициенти от частния сектор и НПО.
В рамките на Компонент 2 попада и настоящата схема за БФП: „Подкрепа за стартиране на алтернативни икономически дейности и туризъм”
Допустими кандидати  по настоящата схема:
·        Лица, ангажирани в професионалния риболов, съгласно член 3(б) на Регламент (ЕО) No 1198/2006 г. и действащото национално законодателство, чиито професионални дейности се изпълняват на територията на рибарската област.
·        Физически или юридически лица, които не са включени в горната категория, които са: с постоянен адрес на територията на областта, но не са ангажирани с професионалния риболов; не са регистрирани на територията на областта, но са способни да реализират инвестиции с цел създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура (Попадащи в обхвата на Препоръка на Комисията 2003/ 361/ ЕК). Към тази категория бенефициенти се включват:
o       Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор „Рибарство”
o       Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност извън сектор „Рибарство”
o       Признати браншови организации и признати организации на производителите
o       Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Важно!:Приоритетно ще бъдат подкрепяни проекти от други членове на рибарските семейства, освен заетите в сектор „Рибарство” с разрешение за стопански риболов.
Физическите лица, които кандидатстват по тази мярка трябва да са регистрирани като земеделски производители.
Допустимите партньори по тази схема са:
·      Общини на територията на МИРГ;
·      Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на МИРГ;
·   Физически или юридически лица, които не са включени в горната категория, които са: с постоянен адрес на територията на областта, но не са ангажирани с професионалния риболов; не са регистрирани на територията на областта, но са способни да реализират инвестиции с цел създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура (Попадащи в обхвата на Препоръка на Комисията 2003/ 361/ ЕК). Към тази категория бенефициенти се включват:
o       Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор „Рибарство”
o       Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност извън сектор „Рибарство”
o       Признати браншови организации и признати организации на производителите, регистрирани на територията на МИРГ
o       Читалища на територията на МИРГ, които са уредени със закона за народните читалища и съгласно чл. 2, ал. 2 от същия закон се считат за юридически лица с нестопанска цел (с посл. изм. в ДВ. бр.47 от 22 юни 2010г.)
 Размерът на финансовия ресурс по тази схема е 486 000.00 евро или 950 533.38 лв. като 75% се финансира от ОПРСР чрез Европейския фонд по рибарство, а останалите 25% са национално финансиране.
Интензитет на помощта:
Съгласно чл. 21, ал. 11 от Наредба No. 15 от 21 май 2010 г. за проектно предложение, което е от частен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60 на сто от одобрените и реално извършени разходи.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 75 000 евро.
Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:
·      Инвестиции за изграждане или реконструкция на сгради с цел създаване и/или оборудване на рибни ресторанти; къщи за гости с малък капацитет (до 20 легла); туристически атракции, свързани с устойчив риболовен туризъм;
·      Инвестиции за изграждане или реконструкция на увеселителни съоръжения, съоръжения за развитие на развлекателни и спортни дейности в риболова и речната среда;
·      Инвестиции за изграждане/реконструкция на съоръжения, свързани със занаятите и занаятчийско производство, в сферата на традиционното изкуство и извън него, различни от рибарството;
·      Инвестиции за изграждане или реконструкция на съоръжения, свързани с предоставяне на услуги, несвързани с риболова.
·      Дейности, свързани с окончателното или временното прекратяване на риболовната дейност на лица, упражняващи стопански риболов, например които пренасочват и/или обновяват риболовните кораби/лодки с цел да развиват дейности, различни от риболов. (За да бъде признато окончателното прекратяване на дейността, е необходимо риболовната лодка/кораб да бъде заличена от регистъра на риболовните лодки и лицензът й да бъде окончателно анулиран. (например за разходки, учебна лодка, музеен експонат и др.)
·      Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови професионални контакти. Тази дейност може да се изпълнява само като съпътстваща на горните дейности.
Договорите по тази схема се изпълняват за период от 18 месеца.
Дейностите се изпълняват на територията на МИРГ, обхващаща общините Главиница, Тутракан и Сливо поле.
Срок за кандидатстване:6 (шест) месеца от датата на публикуване на поканата
Пълният пакет от документи за кандидатстване можете да намерите на уеб-страницата на МИРГ: www.gts-flag.org или в офиса на групата на адрес: гр.Тутракан, ул.Ал.Стамболийски“ 2а
За контакти: Управител: 0877507751, Координатор: 0877507752, Технически сътрудник: 0877507754
 
Този документ е изработен с финансовата подкрепа на ОПРСР, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за рибарство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на  Европейския съюз и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.